Hcl 2020, 100-1

Hotărâri: 100 - 1

HCL 100

privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.106629 Bod cad. 106629, în suprafață de 6.952 …

HCL 99

privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod privind anulare HCL nr. 64/30.04.2020 privind …

HCL 98

privind modificarea Comisiilor de specialitate nr.2 și 3 ale Consiliului Local Bod, în urma demisiei unor consilieri locali. 

HCL 97

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul I, …

HCL 96

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 21.05.2020.

HCL 95

privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă – zona Luncile Bodului.

HCL 94

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 30.04.2020.

HCL 93

privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al …

HCL 92

privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod.

HCL 91

privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al…

HCL 90

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire DISPENSAR…  

HCL 89

privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020.

HCL 88

privind aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea SC Agroindustriala SA Prejmer asupra imobilului înscris în CF 101446 BO.D

HCL 87

privind includerea unor bunuri în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora.

HCL 86

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020.

HCL 85

privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.106705, nr cad.106705.

HCL 84

privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.103840, nr top. 10830/1/a/2/2/1 .

HCL 83

privind aprobarea dării în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr. 103944 Bod, nr. top. 103944…

HCL 82

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 100155-C1-U2 – Clădire Cantină Colonia Bod

HCL 81

privind modificarea HCL 148/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale …

HCL 80

privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod, precum și aprobarea transferării unor mijloace…

HCL 79

privind revocarea HCL nr. 50/30.04.2020 privind aprobarea punerii la dispoziția Asociației Persoanelor Vârstnice din Bod …

HCL 78

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103454 al localității Bod.

HCL 77

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.102126 al localității Bod.

HCL 76

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103839 al localității Bod.

HCL 75

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103838 al localității Bod.

HCL 74

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.104252 al localității Bod. 

HCL 73

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.102690 al localității Bod.

HCL 72

privind intabularea în Cartea Funciară a imobilelor – terenuri situate în Comuna Bod (luncile pășunii). 

HCL 71

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov”.

HCL 70

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Signalistică accese rutiere …

HCL 69

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020.

HCL 68

privind încetarea aplicabilității HCL nr. 26/27.02.2020 privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena

HCL 67

privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă.

HCL 66

privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod, județul Brașov.

HCL 65

privind stabilirea prețului pentru închirierea pășunii, proprietate privată a Comunei Bod.

HCL 64

privind modificarea HCL nr.28/2017 pentru aprobarea încheierii unui contract de închiriere a suprafeței de 325 de ha din pășunea proprietate privată a …

HCL 63

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“.

HCL 62

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod…

HCL 61

privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 4852/40000 parte indiviză din terenul înscris în…

HCL 60

privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 4852/40000 parte indiviză din terenul înscris în CF nr.100195 Bod cad. 100195 …

HCL 59

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Construire locuințe”.

HCL 58

privind însușirea și aprobarea documentației de aviz de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal ”Amenajare iaz piscicol ”.

HCL 57

privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Bod.

HCL 56

privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.105916, nr top. (799,800)/2.

HCL 55

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat…

HCL 54

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public …

HCL 53

privind modificarea HCL nr.58 din 30.09.2015 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan…

HCL 52

privind modificarea HCL nr.11 din 10.02.2012 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan…

HCL 51

privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilelor înscrise în CF nr.106641 și 106642 …

HCL 50

privind aprobarea punerii la dispoziția Asociației Persoanelor Vârstnice din Bod a spațiului situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu nr. 18 .

HCL 49

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ion POROȘNICU, precum și vacantarea locului de…

HCL 48

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciprian ȘANDRU, precum și vacantarea locului de…

HCL 47

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 12.03.2020.

HCL 46

privind aprobarea ajutorului de hrană pentru persoanele izolate la domiciliu .

HCL 45

HCL 44

privind dezlipirea imobilelor înscrise în CF nr.104539 și în CF nr.103840.

HCL 43

privind repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public intre bugetele UAT-urilor ce împart același traseu.

HCL 42

privind încetarea aplicabilității HCL 16/21.02.2019 privind acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ …

HCL 41

privind aprobarea Regulamentului de Acreditare a Reprezentanților Mass-Media în Primăria Comunei Bod.

HCL 40

privind aprobarea finanțării cu suma de 72.000 lei din Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală”…

HCL 39

privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020.

HCL 38

privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2020.

HCL 37

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV…

HCL 36

privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „Clubul Sportiv Brenndorf”.

HCL 35

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea.

HCL 34

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 27.02.2020.

HCL 33

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 103944 – Cimitir Colonia Bod.

HCL 32

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 103944 – Cimitir Colonia Bod.

HCL 31

privind atribuirea denumirilor URANUS, GALAXIEI și JUPITER unor străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod.

HCL 30

privind modificarea Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod.

HCL 29

privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Contractului nr.9225/30.05.2017

HCL 28

privind aprobarea modificării și completării Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului de salubrizare și a Contractului nr. 9225/30.05.2017  

HCL 27

privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Miron Arghil și Miron Carmen.

HCL 26

privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena. 

HCL 25

privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 24 mp

HCL 24

privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan din sat Colonia Bod în suprafață de 24 mp, în vederea efectuării unui schimb imobiliar…

HCL 23

privind aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2020

HCL 22

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile neeligibile  pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi…

HCL 21

HCL 20

privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod, precum și…

HCL 19

privind emiterea avizului de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal ”Amenajare spații verzi și modernizare…

HCL 18

privind desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale …

HCL 17

privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al “Sistematizare verticală Campus …

HCL 16

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Școala primară cu …

HCL 15

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare -construire și dotare Grădiniță cu …

HCL 14

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire DISPENSAR…  

HCL 13

privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al…     

HCL 12

privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului…

HCL 10

privind încetarea aplicabilității HCL nr. 206/28.11.2019 privind aprobarea schimbului de imobile …

HCL 11

privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Anghi Lucian și Anghi Mihaela.  

HCL 9

privind atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor străzi situate în Bod Sat.

HCL 8

privind apartenența la domeniul privat al Comunei Bod a terenului înscris în CF nr.104368 Bod…

HCL 6

privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiile specifice postului de Administrator Public…

HCL 7

privind  aprobarea  modului de  utilizare a excedentului  anului  2019,  în anul  2020 și     …

HCL 5

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Bod din data de 08.01.2020. 

HCL 4

privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiile specifice postului de Administrator Public…

HCL 2

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 19.12.2019. 

HCL 3

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Bod din data de 08.01.2020. 

HCL 1

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare.