• 2019

 

decembrie 2019, 14 hotărâri aprobate


privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2020-2021


privind aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea SC Fabrica de Zahăr Bod SA asupra imobilului înscris în CF 104368 BOD


Statutul COMUNEI BOD


REGULAMENT PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE” AL COMUNEI BOD, JUDEȚUL BRAȘOV


privind aprobarea Statutului comunei Bod


privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod județul Brașov – Etapa I”


privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III, al anului 2019


privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr.1/2018


privind însușirea și aprobarea documentației de expertizare tehnică la exigențele A1 și A2 pentru obiectivul de investiție nefinalizat „Construire Cămin Cultural” din sat Colonia Bod, Comuna Bod


privind apartenența la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr.104720 Bod, nr.top.563


privind constituirea echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică


privind acordarea unor ajutoare de urgență din bugetul local pentru situații deosebite


privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod


privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanți, în anul 2020


privind însușirea Dispoziției nr. 292 din 05.12.2019 a Primarului comunei Bod, privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2019, luna decembrie


TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizeazăsau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Bod, în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal


privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2020

noiembrie 2019, 18 hotărâri aprobate


privind aprobarea declarării de utilitate publică de interes local a unor proiecte de investiții


listă proprietari tabulari


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”


privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice suplimentare pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”


privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Sf. Nicolae din satul Bod


privind însușirea Dispoziției nr. 285 din 22.11.2019 a Primarului comunei Bod, privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2019, luna noiembrie


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Robu Maria și Robu Sozont


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Fechete Mircea – Valentin și Fechete Daniela


privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 29 mp, în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul “e-village”


privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 27 mp, în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul “e-village”


privind aprobarea realizării proiectului ”Dotarea compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj specific pentru activități de intervenție – buldoexcavator”


privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote părți din terenul înscris în CF nr.100114 Bod cad. 100114, în suprafață de 1.441 mp (suprafața de pe hârtie de 1.440,80 mp) situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din PUCG din terenurile înscrise în CF nr.102032 Bod cad. 102032 în suprafață de 388 mp (cu destinația fosă septică), CF nr.102110 Bod cad. 102110 în suprafață de 581 mp (cu destinația stație apă și loc foraj apă) CF nr.102033 Bod cad. 102033 în suprafață de 539 mp (cu destinația zonă verde), situate în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod” aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007 beneficiar Coman Nelu Sorin, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 127/10.000 din terenul înscris în CF nr. 102086 Bod cad. 1574 în suprafață de 7.038 mp (cu destinația drum de acces) situat în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod” aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007 beneficiar Coman Nelu Sorin, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor părți din terenurile înscrise în CF nr. 102086 Bod cad. 1574 în suprafață de 7.038 mp (cu destinația drum de acces), CF nr.102032 Bod cad. 102032 în suprafață de 388 mp (cu destinația fosă septică), CF nr.102110 Bod cad. 102110 în suprafață de 581 mp (cu destinația stație apă și loc foraj apă) CF nr.102033 Bod cad. 102033 în suprafață de 539 mp (cu destinația zonă verde), situate în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu de locuințeDJ 103 Bod” aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007 beneficiar Coman Nelu Sorin, preluarea în patrimoniulpublic al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind aprobarea vânzării terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 425 m², situat în satul Bod, identificat cu CF nr. 104780 Bod, nr. cadastral 104780, precum și a prețului de pornire al licitație 28.167 lei


CAIET DE SARCINI pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al comunei Bod


privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 425 m², situat în satul Bod, identificat cu CF 104780 Bod, nr. cadastral 104780


STUDIU de OPORTUNITATE privind vânzarea terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 425 m², situat în satul Bod, identificat cu CF 104780 Bod, nr. cadastral 104780


privind aprobarea transformării funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Investiții, în funcția publică de nivel superior de Inspector, clasa I, grad profesional superior


privind modificarea HCL nr.73 din 28.12.2015 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, situat în comuna Bod, cu destinația drum


privind aprobarea acordării sumei de 17500 lei necesari achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod și ansamblului de dansuri populare „ Cununa Bodului” cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă

octombrie 2019, 24 hotărâri aprobate


privind aprobarea prețului de vânzare de 65000 de euro a imobil înscris în CF nr. 106537 Bod nr. cadastral 106537, situat în comuna Bod, str. Nouă, nr. 234, jud. Brașov în vederea recuperării sumei de 257547,31 lei datorată de Liliac Claudiu Ilie comunei Bod


privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei pentru organizarea unei Șezători


REGULAMENT – privind procedura de vânzare directă a imobilelor cu destinația de locuință și a terenurilor (curți și / sau grădinărit) aflate în administrația comunei bod, județul Brașov


privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a imobilelor cu destinația de locuință și a terenurilor (curți și/sau grădini) aflate în administrarea comunei Bod, județul Brașov


privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod


privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului Drum situat în tarla 60, parcela 558, în proprietatea privată a Comunei Bod


privind aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și a proiectului Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători Nr.1/20.12.2018


privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în unitatea administrativ-teritorială Comuna Bod


BUGETUL LOCAL rectificat pe anul 2019, luna octombrie


privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2019, luna octombrie


privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Bod, pentru anul școlar 2019-2020


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Lazăr Gavril


Raport de evaluare proprietate imobiliară
TEREN INTRAVILAN


privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 27 mp, în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul “e-village”


CAIET DE SARCINI – pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al comunei Bod 28.167 lei


privind aprobarea vânzării terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 425 m², situat în satul Bod, identificat cu CF nr. 104780 Bod, nr. cadastral 104780, precum și a prețului de pornire al licitație


Raport de evaluare proprietate imobiliară


privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru teren intravilan CF 104780 proprietatea comunei Bod situat în sat Bod, în vederea vânzării


CAIET DE SARCINI – pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al comunei Bod


regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru vânzarea unor imobile din domeniul privat al comunei Bod


privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru vânzarea unor imobile din domeniul privat al comunei Bod


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții „Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții
„Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov”


privind aprobarea donării unor bunuri de natura obiectelor de inventar care s-au aflat în dotarea individuală
a personalului Compartimentului Poliția Locală


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu locuințe, modernizare drum, extindere utilități


privind apartenența la domeniul privat al Comunei Bod a terenului înscris în CF nr.106536 Bod, nr.top.1852/1


privind aprobarea radiereii dreptului de administrare în favoarea Ministerului Instrucțiunii Publice asupra imobilului înscris în CF 102585 BOD


privind aprobarea radiereii dreptului de folosință în favoarea Ministerului Învățământului Public asupra
imobilului înscris în CF 104720 BOD


privind completarea HCL nr. 119 din 30.08.2019 privind aprobarea cumpărării terenului intravilan în suprafață de 2.497 mp, necesar pentru realizarea obiectivelor de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bod-județul Brașov” și “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod-județul Brașov


privind atribuirea denumirii CIREȘILOR unei străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod


privind atribuirea denumirilor ROZELOR, NARCISELOR, MAGNOLIEI și CRINULUI unor străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod

septembrie 2019, hotărâri aprobate


privind modificarea HCL nr.158/18.12.2018 privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul localunităţilor de cult din comuna Bod, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România


privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele punerii în aplicare a HCL nr.35/03.04.2008 cu privire la dl. Dobrin Marian


privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele punerii în aplicare a HCL nr.35/03.04.2008 cu privire la d-na Mihalache Nicoleta


privind modificarea HCL nr.155/18.12.2018 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele și alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2019


privind aprobarea concesionarii imobilului ocupat de Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Szasz Adriana Lucia


privind reglementările juridice și tehnice cu privire la infrastructura stradală cuprinsă în documentațiile de urbanism


privind condițiile de refacere a domeniului public afectat în urma executării lucrărilor de instalare a rețelelor edilitare


privind acceptarea unei oferte de donație pentru terenul în suprafață de 46 mp înscris în CF 105898 Bod cad. 105898 și cota de 4/80 din terenul înscris în CF nr.102673 Bod cad. 102673 în suprafață de 1.400 mp situatîn sat Bod, PUZ „Zonă rezidențială” beneficiari MAXINEANU Maria și alții, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/58 din terenul înscris în CF nr.100499 Bod cad. 100499 în suprafață de 2.409 mp (cu destinația drum) situat în sat Bod, PUZ „Ansamblu locuințe” beneficiari Popescu Mihai, Popescu Ciprian, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/13 din terenul înscris în CF nr.102886 Bod cad. 102886 în suprafață de 2.170 mp (cu destinația drum) situat în sat Bod, PUZ „Locuințe individuale DE 476” beneficiari MATIFĂLEAN Nicolae și alții, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 9.614.377/13.370.000 din terenul înscris în CF nr.102030 Bod top. 2960/2/1/1/1/1/1/1/1/3/2/10 în suprafață de 1.337 mp (cu destinația drum de acces) situat în sat Bod, PUZ „Construire locuințe individuale” beneficiari Dumitru Marian, Pop Vasile, SC ABG Developers SRL, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 9.614.377/13.370.000 din terenul înscris în CF nr.102030 Bod top. 2960/2/1/1/1/1/1/1/1/3/2/10 în suprafață de 1.337 mp (cu destinația drum de acces) situat în sat Bod, PUZ „Construire locuințe individuale” beneficiari Dumitru Marian, Pop Vasile, SC ABG Developers SRL, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei oferte de donație pentru terenul înscris în CF nr.105684 Bod cad. 105684 în suprafață de 88 mp situat în sat Bod, PUZ „Înființare microfermă pomicolă și legumicolă, Casa fermierului, seră, anexă, împrejmuire” beneficiar MIHĂLCESCU Cristian, preluarea în patrimoniul public al comunei Bodși înscrierea definitivă în Cartea Funciară.


privind acceptarea unei oferte de donație pentru terenul înscris în CF nr.104686 Bod cad. 104686 în suprafață de 60 mp situat în sat Bod, PUZ „Înființare microfermă pomicolă cu anexe-DE 540” beneficiar ILIE Ionel, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei oferte de donație pentru cota de 1/3 (2/6) din terenul înscris în CF nr.102391 Bod cad. 2000 în suprafață de 370 mp (cu destinație drum) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei oferte de donație din terenul înscris în CF nr.102037 Bod cad. 102037 în suprafață de 170 mp (cale de acces) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei oferte de donație din terenul înscris în CF nr.105213 Bod cad. 105213 în suprafață de 23 mp situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unor oferte de donație pentru cote din terenul înscris în CF nr.100488 Bod cad. 100488 în suprafață de 719 mp (categoria de folosință drum) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


REGULAMENT privind înregistrarea vehiculelor pentru care, potrivit legii, nu există obligativitatea înmatriculării


Cerere pentru înregistrarea autovehiculelor lente


privind înregistrarea vehiculelor pentru care, potrivit legii, nu există obligativitatea înmatriculării


privind aprobarea instituirii dreptului de administrare în favoarea comunei Bod asupra unor terenuri situate în comuna Bod


privind aprobarea radiereii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra unorterenuri situate în comuna Bod


privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Bod


privind aprobarea Măsurilor pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor pe raza unității administrativ-teritoriale a Comunei Bod


privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al terenului înscris în CF 103944 – Cimitir sat ColoniaBod, Comuna Bod


privind însușirea și aprobarea documentației de actualizare Carte Funciară pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere clădirea Consiliului Local – Comuna Bod, judetul Brașov”


privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului Drum situat în tarla 60, parcela 558 (parțial), în proprietatea privată a Comunei Bod


privind aprobarea cumpărării terenului intravilan în suprafață de 50 mp, necesar pentru realizarea obiectivelor de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bodjudețul Brașov” și “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod-județul Brașov


privind aprobarea cumpărării terenului intravilan în suprafață de 1099 mp, necesar pentru realizarea obiectivelor de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bodjudețul Brașov” și “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod-județul Brașov


privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan în suprafață de 1.149 mp,necesar în vederea realizării obiectivelor de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bod-județul Brașov” și “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod-județul Brașov”


privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod


privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod


privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – aprobarea noilor indicatori tehnico-economici maximali

august 2019, 38 hotărâri aprobate


BUGETUL LOCAL rectificat pe anul 2019, luna august


privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2019, luna august


privind modificarea și completarea Anexei 2.1, Anexei 2.2, Anexei 2.3 aferente Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători Nr.1/20.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, în numele şi pe seama Comunei Bod şi Societatea RATBV S.A., aprobat prin H.C.L. nr.167/2018


privind suplimentarea sumei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa întâi cu suma de 3500 lei


Categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”


privind actualizarea cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL și asigurarea finanțării de la bugetul local a acestora, pentru obiectivul de investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”


privind actualizarea cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL și asigurarea finanțării de la bugetul local a acestora, pentru obiectivul de investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”


privind modificarea Anexei 13 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bod, din H.G. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov


Categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”


privind actualizarea cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL și asigurarea finanțării de la bugetul local a acestora, pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”


Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului: „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”.


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”


Categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul
de investiții „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”


privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile (faza atribuire contract de lucrări) care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”


Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:„Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza atribuire contract de lucrări) pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”


privind încetarea aplicabilitătii HCL nr.96/25.08.2019 privind aprobarea raportului de evaluare a cotei părți din imobilul situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu, nr.19, înscris în CF nr.105141, nr. top.797-cabinet medical de Medicina de Familie Dr. Szasz Adriana Lucia, format din 3 încăperi, în suprafață de 50 mp, pentru calculul redevenței datorate potrivit HG nr.884/2004.


privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.102675 Bod cad. 2898, top 1694/3/55 în suprafață de 4.855 mp (teren cu destinația drum cu suprafața din CF pe hârtie de 4.854,51 mp) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unor oferte de donație din terenul înscris în CF nr.102655 Bod cad. 102655 în suprafață de 2.743 mp (cu destinația drum de acces) situat în sat Bod, PUZ „Parcelare teren în vederea construirii de locuințe individuale DJ 112A” beneficiari MĂNOIU Valentin și alții, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară.


privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 9.860/200.000 din terenul înscris în CF nr.102272 Bod cad. 474/2/20, top. 1366/5/2/20, în suprafață de 2.287 mp (cu destinația drum de acces) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din terenul înscris în CF nr.100734 Bod cad. 100734 în suprafață de 370 mp (cu destinația drum) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară.


privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din terenul înscris în CF nr.100195 Bod cad. 100195 în suprafață de 1.754 mp (cu destinația drum) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.103903 Bod cad. 103903 în suprafață de 976 mp (categoria de folosință drum cu suprafața din CF pe hârtie de 975,50 mp), situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind aprobarea cumpărării terenului intravilan în suprafață de 16.133 mp, necesar pentru realizarea obiectivelor de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bodjudețul Brașov” și “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod-județul Brașov”


privind aprobarea cumpărării terenului intravilan în suprafață de 2.497 mp, necesar pentru realizarea obiectivelor de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bodjudețul Brașov” și “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod-județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan în suprafață de 18.630 mp, necesar în vederea realizării obiectivelor de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bod-județul Brașov” și “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod-județul Brașov”


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Tomi Nicolae și Tomi Sanda


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Tomi Ciprian și Tomi Otilia


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Tanko Aron și Tanko Maria


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Zsilinszky Eugen și Zsilinszky Mirela


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Szasz


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Pintilie Maria și Pintilie Gică


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Lazăr Attila și Lazăr Melinda Csila


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Gheletuș Georgeta


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Fleșeriu Florin Daniel


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Cucu Vasilică Costel


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Cherciu Petru și Cherciu Maria


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Bejan Iosif și Bejan Tereza


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Anghi Lucian și Anghi Mihaela


privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenuri intravilane situate în sat Colonia Bod, în vederea efectuării unor schimburi imobiliare, pentru realizarea obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul „e-village”


privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenuri intravilane proprietatea comunei Bod situate în sat Colonia Bod, în vederea efectuării unor schimburi imobiliare, pentru realizarea obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul „e-village”


privind aprobarea mutării grădiniței ”corp B” (sat Colonia-Bod)


privind aprobarea modificării cotizației de membru al Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov


privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Bod în anul 2019


privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2019


privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2019

iulie 2019, 22 hotărâri aprobate


privind aprobarea modificării contractului de prestări servicii nr. 14978/14.08.2018 a coregrafului Ansamblului „Cununa Bodului”


privind aprobarea alocării sumei de 3500 lei pentru participarea Ansamblul Cununa Bodului la Festivalul Centenar Fest, sub genericul „Festivalul Cultural al Românilor de Pretutindeni”


privind aprobarea raportului de evaluare a cotei părți din imobilul situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu, nr. 19, înscris în CF nr. 105141, nr. top. 797 – cabinet medical de Medicina de Familie Dr. Szasz Adriana Lucia format din 3 încăperi, în suprafață de 50 mp, pentru calculul redevenței datorate potrivit HG nr. 884/2004.


privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei părți de 1/14 din terenul înscris în CF nr.100479 Bod cad. 100479, în suprafață de 1.390 mp (teren cu destinația drum cu suprafața măsurată de 1.380 mp) situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind aprobarea alocării sumei de 3500 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa întâi, în anul școlar 2019-2020.

iunie 2019, 22 hotărâri aprobate


Privind modificarea și completarea, Anexei 2.2 aferentă Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători Nr. 1/20.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov


Privind oprirea și staționarea în staţiile publice şi capetele de traseu, autorizate de autorităţile locale de pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale Bod


Privind repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public intre bugetele UAT-urilor ce impart acelasi traseu


privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod


privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod


privind modificarea HCL nr. 24/22.02.2008 privind aprobarea vânzării terenului situat în comuna Bod, Bod Colonie, înscris în CF nr. 6050 nr. top conform anexei și împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 24/22.02.2008 cu privire la dl. Gavrilă Lazăr


privind aprobarea Regulamentului Intern de Organizare și a Codului de Etică ale „Clubului Sportiv Brenndorf


privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2019, luna iunie


privind aprobarea organigramei, statului de funcții și al statului de salariu pentru „Clubul Sportiv Brenndorf”


privind acceptarea unor oferte de donație a cotelor din terenul cu destinația drum de acces înscris în CF nr.100479 Bod cad. 100479, în suprafață de 1.390 mp (suprafața măsurată de 1.380 mp), situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea în Cartea Funciară


privind acceptarea unei oferte de donație a cotei de 555/10.000 din terenul înscris în CF nr.100232 Bod cad. 100232, în suprafață de 1.530 mp situat în sat Colonia Bod, PUZ „Construire ansamblu de locuințe” beneficiar ZALKIND Simona Maria, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2019


privind mandatarea Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov să exercite, în numele şi pe seama Comunei Bod unele atribuţii privind efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate pe raza unităţii administrativ teritorială – Bod, în condiţiile legii


privind însușirea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Bod”


privind însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarba de coasă în zona Gorgan-movila


privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod, pe trimestrul I, al anului 2019


privind aprobarea împrumutului de folosință a Bazei Sportive din Colonia Bod către Clubul Sportiv
Brenndorf


privind aprobarea alegerii membrilor Consiliului Director a „Clubului Sportiv Brenndorf”


privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor părți din terenul înscris în CF nr.100232 Bod cad. 100232, în suprafață de 1.530 mp situat în sat Colonia Bod, PUZ „Construire ansamblu de locuințe” beneficiar ZALKIND Simona Maria, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind aprobarea completării și actualizării Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod, județul Brașov


privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei părți de 1/14 din terenul înscris în CF nr.100479 Bod cad. 100479, în suprafață de 1.390 mp (teren cu destinația drum cu suprafața măsurată de 1.380 mp) situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei părți de 1/16 din terenul înscris în CF nr.100114 Bod cad. 100114, în suprafață de 1.441 mp (suprafața de pe hârtie de 1.440,80 mp) situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor părți de 2/10 și 8/10 din terenul arabil (cu destinația de drum de acces) înscris în CF nr.104087 Bod, cad. 795, top. 2946/1/11/11, în suprafață de 1.083 mp (suprafața de pe hârtie de 1.082,78 mp) situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

mai 2019, 16 hotărâri aprobate


privind aprobarea închirierii imobilului din str.Nouă, nr.227, situat în comuna Bod, județul Brașov, de catre Ardeleanu Sonia Ștefania


privind aprobarea închirierii imobilului din str.Noua, nr.227, situat în comuna Bod, județul Brașov, de catre Ardeleanu Rodica


privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod


privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod


Privind aprobarea finanțării cu suma de 30.000 lei din Bugetul Local al comunei Bod,a programului “Școală după Școală” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale , în anul școlar 2019-2020


Privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a imobilelor cu destinația de locuință și a terenurilor (curți și/sau grădini) aflate în administrarea comunei Bod, județul Brașov


privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al terenului înscris în CF 103943 BOD-fâneață.


privind aprobarea apartenenței la domeniul public al terenului înscris în CF 103944 – Cimitir, sat Colonia-Bod, Comuna Bod


privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al terenului înscris în CF 102690 BOD, în suprafață de 5640 mp


privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2019


privind acceptarea unor oferte de donație a cotelor din terenul arabil (drum de acces) înscris în CF nr.102086 Bod cad. 1574, în suprafață de 7.038 mp (suprafața de pe hârtie de 7.038,20 mp), situat în PUZ-„Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod- beneficiar Coman Nelu Sorin, aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea în Cartea Funciară


privind însusirea și aprobarea unor documentații cadastrale de dezlipire imobil în vederea realizării obiectivului de investiții ”Sistematizarea satului Colonia Bod- comuna Bod, judetul Brasov


privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al „Clubului Sportiv Brenndorf”


privind aprobarea modificăriii Art. 1 din HCL 33/21.03.2019 pentru modificarea denumirii clubului sportiv în Clubul Sportiv Brenndorf.


privind aprobarea Programului de aprovizionare al populației comunei Bod cu principalele produse alimentare raționalizate, în caz de mobilizare și război


privind transferul fără plată a unor bunuri aflate în patrimoniul comunei Bod, în patrimoniul Școlii Gimnaziale Bod


privind radierea din evidența tehnic-operativă a sumelor datorate de persoanele juridice radiate de la Registrul Comerțului

aprilie 2019, 18 hotărâri aprobate


privind completarea HCL nr.30/2019 privind aprobarea cumpărării terenului intravilan în suprafață de 17.104 mp, necesar pentru realizarea obiectivului de investiție “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program after-school în comuna Bod-județul Brașov”


privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.106030 Bod, în suprafață de 4.477 mp, categoria de folosință arabil, situat în intravilan Bod conform PUZ- Parcelare teren în vederea construirii de locuințe individuale, zona DJ 103-Bod aprobat prin HCL nr.35/30.06.2011, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din terenul înscris în CF nr.101264 Bod, în suprafață de 1.209 mp, categoria de folosință livadă, situat în intravilan Bod strada Hărmanului, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind acceptarea ofertei de donație și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a două terenuri situate în sat Bod – comuna Bod, cu destinația de drum conform PUZ SÎMBOTIN Violeta-Aurora și înscrierea acestora în Cartea Funciară


privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din terenul arabil (drum de acces) înscris în CF nr.102086 Bod cad. 1574, în suprafață de 7.038 mp (suprafața de pe hârtie de 7.038,20 mp), situat în PUZ-„Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară


privind rectificarea HCL nr. 29 din 21.03.2019 – Notă Conceptuală si Temă de proiectare pentru obiectivul “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare zonă de agrement pentru activități în aer liber și zonă de locuințe


privind acceptarea ofertelor de donație și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren situat în sat Colonia Bod – comuna Bod, cu destinația de drum și înscrierea acestuia în Cartea Funciară


privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod


privind aprobarea transformării funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Public Local de Evidență a Persoanelor, în funcția publică de nivel superior de Inspector, clasa I, grad profesional superior


privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Statului de Salarii din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Bod


privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2019


privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2019


privind aprobarea schimbului de imobile – teren, dintre comuna Bod și Moldovan Silviu Vasile și Moldovan Olga


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Rusu Viorica Pufuleț


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Băețelu Vasile și Băețelu Piroska


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Râșnovean Cornel Achim și Râșnovean Oana Adriana


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Botoradu Bogdan


privind însușirea și aprobarea unor raporturi de evaluare pentru terenuri intravilane situate în sat Colonia Bod, în vederea efectuării unor schimburi imobiliare, pentru realizarea obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul „e-village”.

martie 2019, 13 hotărâri aprobate


privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminului Cultural din Comuna Bod


privind înființarea clubului sportiv cu denumirea „Club Sportiv Bod”


privind aprobarea revocarii HCL 142/29.11.2018 privind înființarea clubului sportiv cu denumirea „Club Sportiv Bod”


privind modificarea HCL nr.155/18.12.2018 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, pre


privind aprobarea cumpărării terenului intravilan în suprafață de 17.104 mp, necesar pentru realizarea obiectivului
de investiție “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program after-school în comuna Bod-județul Brașov”


privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul “ Reabilitare, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod, sat Bod, județul Brașov “


privind actualizarea cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL și asigurarea finanțării de la bugetul local a acestora pentru obiectivul de investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici (faza atribuire contract) pentru obiectivul de investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”


privind actualizarea cheltuielilor neeligibile care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL și asigurarea finanțării de la bugetul local a acestora, pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici (faza atribuire contract) pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan în suprafață de 17.104 mp, necesar în vederea realizării obiectivului de investiție “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program after-school în comuna Bod-județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire prin procedura simplificată de licitație pentru elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de execuție, caietelor de sarcini și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare, extindere-construire si echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnaziala Bod – corp B, Colonia Bod – comuna Bod, județul Brașov


privind însușirea Dispozițiilor nr. 262 din 29.08.2018 și nr.328 din 20.11.2018, a Primarului comunei Bod, privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2018, lunile august și noiembrie


februarie 2019, 9 hotărâri aprobate

 


privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod, pe trimestrul IV, al anului 2018


privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod


privind aprobarea utilizării autoturismului marca Dacia Duster, nr. de înmatriculare BV15ZZU, din cadrul Compartimentului Situații de Urgență și pentru tractarea nacelei


privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți


privind acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in B-dul Eroilor, nr.5, cod 500007, Brașov, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor OUG nr. 74/17 iulie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările aduse de Legea nr.31/10 ianuarie 2019.


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea


privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.3370/01.10.2014 ,încheiat între Comuna Bod și dna. Aurora MĂLĂNCIOIU, reprezentant legal al C.M.I Dr. Aurora MĂLĂNCIOIU, pentru spațiul cu destinația cabinet medical , str. Tudor Vladimirescu nr.19 , Comuna Bod


privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui utilaj “Nacelă tractabilă OMMELIFT 1830EXB propulsive baterii și motor benzină” -obiectiv de investiții “Dotarea Compartimentului Gospodarire Comunala din cadrul Primariei Comunei Bod, cu un utilaj specific de lucru la inaltime – Nacela Tractabila”


privind aprobarea organizării festivalurilor multianuale în Comuna Bod

 

ianuarie 2019, 11 hotărâri aprobate


privind rectificarea HCL nr.151 din 29.11.2018” Aprobarea intabulării în Cartea Funciară a pășunii comunale, în suprafață de 3964627 mp, identificată prin T 1- Ps 5, Ps 8, Ps 10, Ps 16; T 9- Ps 148; T 10- Ps 155/2, Ps 157, Ps 158; T13- Ps 182; T 82- Ps 754”


privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2018, în anul 2019


privind însușirea și aprobarea studiului « Analiză privind realizarea unui sistem agrosilvic pe pășunea aparținând Comunei Bod – Județul Brașov » întocmit de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “MARIN DRĂCEA” precum și a Protocolului de colaborare pentru realizarea unor sisteme agrosilvice cu caracter experimental (componentă a proiectului PN: 19 07 04 03 ”Înființarea de noi sisteme agrosilvice în România”) încheiat între Primăria Comunei Bod (județul Brașov) și INCDS ”Marin Drăcea”


privind însușirea și aprobarea Raportului de Analiză – etapa II și a Strategiilor Sectoriale – Circulații, aferente documentației « Actualizare Plan Urbanistic General comuna Bod », întocmit de SC PPS IMOB URBAN SRL


privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul “ Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov “


privind însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire prin procedura simplificata de licitatie pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa DALI) pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare, modernizare și extindere clădirea Consiliului Local – Comuna Bod, județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa DALI) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere cladirea Consiliului Local – Comuna Bod, judetul Brașov”0


privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local
care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social, în anul 2019


privind aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap în anul 2019


privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2019-2020

2019