• 2020

 

AUGUST 2020, 17 hotărâri aprobate

Anexa 2 la HCL nr.173/27.08.2020

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020

privind acceptarea unei oferte de donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad.102029 Bod în suprafață de 3.059 mp (cu destinație drum) situat în sat Bod, PUZ Toma Rosana-Liliana ș.a.,preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind acceptarea unor oferte de donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad.102029 Bod în suprafață de 3.059 mp (cu destinație drum) situat în sat Bod, PUZ Toma Rosana-Liliana ș.a.,preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind acceptarea unor declarații de renunțare pentru cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 Bod cad. 100630 în suprafață de 3.744 mp (destinația drum) și CF nr.100632 Bod cad. 3098 în suprafață de 3.640 mp(destinația drum) situate în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu rezidențial” beneficiar GĂLUȘCĂ Marius, preluareaîn patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară.

CONTRACT DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

privind acceptarea unor oferte de donație pentru cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 Bod cad. 100630 în suprafață de 3.744 mp (destinația drum) și CF nr.100632 Bod cad. 3098 în suprafață de 3.640 mp (destinația drum) situate în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu rezidențial” beneficiar GĂLUȘCĂ Marius, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote PUCG asupra unor terenuri cu destinație: drum, stație apă și loc foraj, zonă verde și fosă septică, situate în intravilan comuna Bod, sat Bod, PUZ-„Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod, beneficiar Coman Nelu Sorinaprobat prin HCL nr.74/27.06.2007, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind acceptarea unor oferte de donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102086, cad. 1574 Bod în suprafață de 7.038,20 mp situat în sat Bod, PUZ-„Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod, beneficiar Coman Nelu Sorin aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote de drum aferente terenului înscris în CF nr.104344 Bod cad. 441/21, top 10832/2/1/1/1/1/21 în suprafață de 696 mp situat în sat Colonia Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra unor imobile situate în comuna Bod

privind aprobarea transferului obiectelor de inventar aparținând parcului din zona Credin Bod sat către Școala Gimnazială Bod sat

INVENTARUL BUNURILOR care aparțin domeniului public al comunei Bod

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale comuna Bod, județul Brașov

privind respingerea plângerii prealabile formulată de Florea Dinu Cornel, Leva Vasile, Bordeianu Constanța, Lukacsi Csaba, Petroșel Nicolae, Cocoș Ioan, Vieru Petru, Durea Mihai, Bălășoiu Dorin, Nazarie Nicolae, Rohan Ioan, Pleșa Gheorghe, Spulber Toader, Botoradu Nicolae, Ciucășel Ciprian Nicolae, SC Hidacom SRL privind revocarea HCL nr. 140/16.07.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de
expropriere a unor imobile proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200, 6,2 km

privind aprobarea transformării funcției publice de execuție ocupată de Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartimentul Executare Fiscală, Biroul Economic, ca urmare a promovării examenului într-o funcție publică de execuție dintr-o clasă superioară, de Inspector, clasa I, grad profesional asistent

privind modificarea Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, în urma demisiei din funcția de consilier a doamnei Elisabeta Gabriela Nagy

privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr.106862 Bod, nr. top.106862, în suprafață de 693 mp

privind aprobarea alocării sumei de 7500 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, pentru anul școlar 2020-2021

PROCES – VERBAL încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 16.07.2020, ora 18.00, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.163 din 10.07.2020

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 16.07.2020

IULIE 2020, 38 hotărâri aprobate

privind aprobarea închirierii terenului arabil în suprafață de 750 mp situat în Comuna Bod

privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă – zona Luncile Bodului (Gorgan movilă)

privind aprobarea prețului de 6500 lei stabilit pe baza raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 320 m², situat în satul Colonia Bod, identificat cu CF nr. 102186 Bod

privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.105700, nr top.10830/1/a/2/1

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.104722; CF nr.105041; CF nr.105042; CF nr.105877

privind validarea mandatului de consilier local al domnului LŐRINCZ LÓRÁND-LEVENTE

privind modificarea componenței Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai Comunei Bod

privind aprobarea modificării contractului de prestări servicii nr.14978/14.08.2018 a coregrafului ansamblului „Cununa Bodului”

privind modificarea HCL nr.213/19.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele și alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2020

privind organizarea și funcționarea teraselor de alimentație publică

privind aprobarea Regulamentului de funcționare al activităților de comerț de întâmpinare cu caracter temporar

privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilului înscris în CF nr.106680

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa I“

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa I“

privind certificarea amplasamentului comun obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod și a folosirii documentațiilor de Studiu Geotehnic și Ridicare topografică în cadrul tuturor obiectivelor de investiții

privind certificarea amplasamentului comun obiectivelor de investiții în sat Bod și a folosirii documentațiilor de Studiu Geotehnic și Ridicare topografică în cadrul tuturor obiectivelor de investiții

privind emiterea unui acord de amplasare a unui post transformare și cablu de alimentare stația de pompare SPAU 04 Bod pe terenul proprietate a comunei Bod

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200, 6,2km

privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020

pentru completarea și modificarea HCL nr.166/18.12.2020 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a comunei Bod

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.18052/01.11.2018, pentru imobilul situat în comuna Bod, str.Nouă, nr.227

privind rectificarea anexei la HCL nr.201/28.11.2019 privind acceptarea unor donații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din PUCG din terenurile înscrise în CF nr.102032 Bod cad. 102032 în suprafață de 388 mp (cu destinație fosă septică), CF nr.102110 Bod cad. 102110 în suprafață de 581 mp (cu destinație apă și loc foraj apă) CF nr.102033 Bod cad. 102033 în suprafață de 539 mp (cu destinația zonă verde), situate în sat Bod, PUZ „Construire ansamblu de locuințe DJ 103 Bod” aprobat prin HCL nr.74/27.06.2007 beneficiar Coman Nelu Sorin, preluate în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind aprobarea transformării funcției publice ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Resurse Umane, în funcția publică de nivel superior de Inspector, clasa I, grad profesional superior

privind aprobarea unui schimb de terenuri între un teren proprietatea privată a comunei Bod și un teren proprietatea privată a lui Ungureanu Vasile și a lui Ungureanu Maria

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1005/09.07.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unui teren intravilan, proprietatea privată, situată în sat Colonia Bod, în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare străzi în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km”

privind aprobarea unui schimb de terenuri între un teren proprietatea privată a comunei Bod și un teren proprietatea privată a lui Urziceanu Alexandru – Cătălin și a lui Urziceanu Maria Katalin

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1004/07.07.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unui teren intravilan, proprietatea privată, situată în sat Colonia Bod, în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare străzi în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km”

privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la dl. State Ioan Corneliu

privind aprobarea încetării aplicabilității HCL nr.18/28.06.2004 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren
in suprafața de 43,50 mp

Temă de proiectare privind obiectul de investiție „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov”

Notă conceptuală privind obiectul de investiție „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov”

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții
„Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov”

privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Sf. Nicolae din satul Bod

privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr.106695 Bod, nr. top.106695, în suprafață de 386 mp

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Elisabeta Gabriela NAGY , precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Szilamer DEAK, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod

PROCES – VERBAL încheiat cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 06.07.2020, ora 18.00, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.159 din 06.07.2020.

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului local Bod din data de 06.07.2020

PROCES – VERBAL încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 18.06.2020, ora 18.00, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.135 din 12.06.2020

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 18.06.2020

PROCES – VERBAL încheiat cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 09.06.2020, ora 18.00, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.129 din 09.06.2020

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului local Bod din data de 09.06.2020

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.102818, CF nr.104646, CF nr.104647, CF nr.106385, CF nr.106526, CF nr.106536

IUNIE 2020, 24 hotărâri aprobate

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.106697 și CF nr.106753

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.106757 și CF nr.106759

privind intabularea în Cartea Funciară a imobilului – teren situat în Comuna Bod (lunca pășunii-zona

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Bod

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 106695

privind aprobarea încetării aplicabilității HCL nr.48/2007 privind modificarea hotărârii nr.42/18.11.2007 a Consiliului Local Bod, încetării aplicabilității HCL nr.42/2003 privind transmiterea în folosință gratuită a
terenului înscris in CF nr.5198, nr.top. 10830/2/28/1 în suprafața de 1122 mp către Parohia Ortodoxă Română Bod și încetarii aplicabilității HCL nr.21/2002 privind preluarea în patrimoniul public a unor
terenuri situate in Comuna Bod

privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 24/22.02.2008 cu privire la dl. Ungureanu Vasile

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.102585 și CF nr.106485

LISTA NOMINALĂ a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local- ”La
Stejari” (Gorgan)

privind însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local- ”La Stejari” (Gorgan)

privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenuri proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Dobrin Maria și Dobrin Vasile

privind aprobarea unui schimb de terenuri între un teren proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Bălos Cristian și Bălos Mariana

privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenurile proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Magyari Levente Albert

privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenul proprietatea privată a lui Fîntînariu Gheorghe și Fîntînariu Anișoara

privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Lazăr Attila și Lazăr Melinda Csila

privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Nagy Tibor și Nagy Raluca

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1002/09.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri intravilane, proprietatea privată a Comunei Bod, situate în sat Colonia Bod,
în vederea efectuării unor schimburi imobiliare, pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare străzi în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km”

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1003/08.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri intravilane, proprietatea privată a unor persoane fizice, situate în sat Colonia
Bod, în vederea efectuării unor schimburi imobiliare, pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare străzi în Bod Colonie, 0+000-6+200; 6,2 km”

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire garaj pentru utilaje”

privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.106629 Bod cad. 106629, în suprafață de 6.952 mp situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod privind anulare HCL nr. 64/30.04.2020 privind modificarea HCL nr.28/2017 pentru aprobarea încheierii unui contract de închiriere a suprafeței de 325 de ha din pășunea proprietate privată a comunei Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.45/2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 8826/05.05.2017-de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.66/2018 privind aprobarea închirierii suprafeței de 37 ha pășune aparținând domeniului privat al comunei Bod situată în zona Viscăn (Ghimbășel) de către Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod.

privind modificarea Comisiilor de specialitate nr.2 și 3 ale Consiliului Local Bod, în urma demisiei unor consilieri locali

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul I, al anului 2020

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 21.05.2020, ora 18.00, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr. 110 din 14.05.2020

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 21.05.2020

LISTĂ FERMIERI CU SUPRAFEȚELE ATRIBUITE

privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă – zona Luncile Bodului

MAI 2020, 16 hotărâri aprobate

PROCES – VERBAL încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 30.04.2020, ora 18.00, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.
101 din 24.04.2020

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 30.04.2020

privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod

privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

privind însușirea și aprobarea documentației de atribuire contract elaborare PT, DE, CS și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor prin procedura simplificata de licitație pentru obiectivul de investiții „Amenajare baza sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“

privind însușirea și aprobarea documentației de atribuire contract elaborare PT, DE, CS și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor prin procedura simplificata de licitație pentru obiectivul de investiții
„Amenajare baza sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“

privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020

privind aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea SC Agroindustriala SA Prejmer asupra imobilului înscris în CF 101446 BOD

LISTĂ INTRARI ANUL 2019

LISTĂ INTRARI ANUL 2018

LISTĂ INTRARI ANUL 2017

privind includerea unor bunuri în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020

privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.106705, nr cad.106705

privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.103840, nr top. 10830/1/a/2/2/1

CONTRACT DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

privind aprobarea dării în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr. 103944 Bod, nr. top. 103944, în suprafață de 10192 mp și încetarea aplicabilității HCL nr. 69/2007 privind transmiterea în folosință gratuită a imobilului compus din teren înscris în CF 5979, nr. top. 10821/2/2/1 în suprafață de 10980 mp, cimitir, casa rece și împrejmuire teren, Parohiei Ortodoxe Române Bod Colonie

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 100155-C1-U2 – Clădire Cantină Colonia Bod

privind modificarea HCL 148/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod

PROPUNERE SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A OBIECTELOR DE INVENTAR

PROPUNERE SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A ACTIVELOR FIXE

privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod, precum și aprobarea transferării unor mijloace fixe și obiecte de inventar

privind revocarea HCL nr. 50/30.04.2020 privind aprobarea punerii la dispoziția Asociației Persoanelor Vârstnice din Bod a spațiului situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu nr. 18

APRILIE 2020, 32 hotărâri aprobate

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103454 al localității Bod

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.102126 al localității Bod

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103839 al localității Bod

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103838 al localității Bod

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.104252 al localității Bod

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.102690 al localității Bod

privind intabularea în Cartea Funciară a imobilelor – terenuri situate în Comuna Bod (luncile pășunii)

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Signalistică accese rutiere
Comuna Bod, județul Brașov”

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții „Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov”

BUGETUL LOCAL rectificat pe anul 2020 trimestrul II

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020

privind încetarea aplicabilității HCL nr. 26/27.02.2020 privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Bod

privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă

REGULAMENT de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod

CERERE pentru inchirierea prin atribuire directa a unor suprafețe de pășune aflate în proprietatea privată a comunei Bod

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Bod

CERERE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE PĂȘUNAT

privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod

privind stabilirea prețului pentru închirierea pășunii, proprietate privată a Comunei Bod

privind modificarea HCL nr.28/2017 pentru aprobarea încheierii unui contract de închiriere a suprafeței de 325 de ha din pășunea proprietate privată a comunei Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.45/2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 8826/05.05.2017-de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.66/2018 privind aprobarea închirierii suprafeței de 37 ha pășune aparținând domeniului privat al comunei Bod situată în zona Viscăn (Ghimbășel) de către Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“

privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 4852/40000 parte indiviză din terenul înscris în CF nr.100195 Bod cad. 100195, în suprafață de 1.754 mp (suprafața măsurată de 1.755 mp) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind acceptarea unor oferte de donație pentru cote în total de 5.379/10.000 din terenul înscris în CF nr.102711 Bod cad. 102711 în suprafață de 2.172 mp (destinație drum) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire locuințe”

privind însușirea și aprobarea documentației de aviz de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal
„Amenajare iaz piscicol ”

INVENTARUL BUNURILOR care aparțin domeniului privat al comunei Bod

privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Bod

privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.105916, nr top. (799,800)/2

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului: „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”

privind modificarea HCL nr.58 din 30.09.2015 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, situat în comuna Bod, cu destinația drum

privind modificarea HCL nr.11 din 10.02.2012 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, situat în comuna Bod cu destinația de drum

privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilelor înscrise în CF nr.106641 și 106642 situate în comuna Bod

privind aprobarea punerii la dispoziția Asociației Persoanelor Vârstnice din Bod a spațiului situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu nr. 18

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ion POROȘNICU, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciprian ȘANDRU, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod

PROCES – VERBAL
încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 12.03.2020, ora 18.00, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr. 78 din 06.03.2020

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 12.03.2020

MARTIE 2020, 13 hotărâri aprobate

privind aprobarea ajutorului de hrană pentru persoanele izolate la domiciliu

privind dezlipirea imobilelor înscrise în CF nr.104539 și în CF nr.103840

privind repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public intre bugetele UAT-urilor ce împart
același traseu

privind încetarea aplicabilității HCL 16/21.02.2019 privind acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in B-dul Eroilor, nr.5, cod 500007, Brașov, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor OUG nr. 74/17 iulie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările ș

PRIVIND ACREDITAREA REPREZENTANŢILOR MASS-MEDIA ÎN PRIMĂRIA COMUNEI BOD

privind aprobarea Regulamentului de Acreditare a Reprezentanților Mass-Media în Primăria Comunei Bod

privind aprobarea finanțării cu suma de 72.000 lei din Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale , în anul școlar 2020-2021

privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020

BUGETUL UAT COMUNA BOD PE ANUL 2020

privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2020

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2019

Stat de salarii – Club Sportiv Brenndorf

Stat de funcții – Club Sportiv Brenndorf

Organigramă – Club Sportiv Brenndorf

privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru

privind avizare Proiect buget venituri și cheltuieli pentru Ocolul Silvic Codrii Cetăților

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA
Codlea

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 27.02.2020, ora
18.00, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.70 din 21.02.2020

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 27.02.2020

 

FEBRUARIE 2020, 13 hotărâri aprobate

privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol al Comunei Bod, județul Brașov

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 103944 – Cimitir Colonia Bod

privind atribuirea denumirilor URANUS, GALAXIEI și JUPITER unor străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod

anexă atribuire denumiri străzi: Uranus, Galaxiei, Jupiter

privind modificarea Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

GRILA DE SALARIZARE PENTRU PERSONALUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD

privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Contractului nr.9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod

privind aprobarea modificării și completării Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului de salubrizare și a Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod prin introducerea prevederilor OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 31/2019 și completarea Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod cu dispozițiile art. 14 din Caietul de sarcini – anexă la contract

Modificarea și completarea CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod după cum urmează:

privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena

privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena

privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 24 mp, în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul “e-village”

privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 24 mp, în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul “e-village”

privind aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2020

PLAN ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL BOD

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie
0+00-6+200; 6,2km”

Categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km” sunt:

 

IANUARIE 2020, 20 hotărâri aprobate


privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod, precum și aprobarea transferării unor mijloace fixe și obiecte de inventar


privind emiterea avizului de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal ”Amenajare spații verzi și modernizare circulații în sat Colonia Bod și zona străzilor Viorelelor și Lalelelor ” din sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov


privind desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Bod


privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod – județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Școala primară cu program ‚after-school’ în comuna Bod – județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bod – județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire DISPENSAR și CENTRU DE PERMANENȚĂ în comuna Bod – județul Brașov”


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD


REGULAMENTUL INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD


privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod


GRILA DE SALARIZARE PENTRU PERSONALUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD


ORGANIGRAMA PENTRU PERSONALUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD


STAT DE FUNCȚII
APARATUL de SPECIALITATE al PRIMARULUI


privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Anghi Lucian și Anghi Mihaela


privind încetarea aplicabilității HCL nr. 206/28.11.2019 privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Fechete Mircea – Valentin și Fechete Daniela


privind atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor străzi situate în Bod Sat


privind apartenența la domeniul privat al Comunei Bod a terenului înscris în CF nr.104368 Bod, nr.top.10830/2/14


privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2019, în anul 2020


Planul de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de cătrebeneficiarii dreptului de ajutor social din Comuna Bod, în anul 2020


Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2020


privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2019-31.12.2019 și propunerile pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap, în anul 2020


privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiile specifice postului de Administrator Public în cadrul Primăriei comunei Bod, județul Brașov


privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Bod din data de 08.01.2020


privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 19.12.2019


privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare

2019