• 2020

 

APRILIE 2020, … hotărâri aprobate

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103454 al localității Bod

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.102126 al localității Bod

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103839 al localității Bod

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103838 al localității Bod

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.104252 al localității Bod

privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.102690 al localității Bod

privind intabularea în Cartea Funciară a imobilelor – terenuri situate în Comuna Bod (luncile pășunii)

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Signalistică accese rutiere
Comuna Bod, județul Brașov”

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții „Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov”

BUGETUL LOCAL rectificat pe anul 2020 trimestrul II

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020

privind încetarea aplicabilității HCL nr. 26/27.02.2020 privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Bod

privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă

REGULAMENT de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod

CERERE pentru inchirierea prin atribuire directa a unor suprafețe de pășune aflate în proprietatea privată a comunei Bod

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Bod

CERERE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE PĂȘUNAT

privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod

privind stabilirea prețului pentru închirierea pășunii, proprietate privată a Comunei Bod

privind modificarea HCL nr.28/2017 pentru aprobarea încheierii unui contract de închiriere a suprafeței de 325 de ha din pășunea proprietate privată a comunei Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.45/2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 8826/05.05.2017-de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Bod; încetarea aplicabilității HCL nr.66/2018 privind aprobarea închirierii suprafeței de 37 ha pășune aparținând domeniului privat al comunei Bod situată în zona Viscăn (Ghimbășel) de către Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“

privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 4852/40000 parte indiviză din terenul înscris în CF nr.100195 Bod cad. 100195, în suprafață de 1.754 mp (suprafața măsurată de 1.755 mp) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind acceptarea unor oferte de donație pentru cote în total de 5.379/10.000 din terenul înscris în CF nr.102711 Bod cad. 102711 în suprafață de 2.172 mp (destinație drum) situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire locuințe”

privind însușirea și aprobarea documentației de aviz de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal
„Amenajare iaz piscicol ”

INVENTARUL BUNURILOR care aparțin domeniului privat al comunei Bod

privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Bod

privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.105916, nr top. (799,800)/2

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului: „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”

privind modificarea HCL nr.58 din 30.09.2015 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, situat în comuna Bod, cu destinația drum

privind modificarea HCL nr.11 din 10.02.2012 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, situat în comuna Bod cu destinația de drum

privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilelor înscrise în CF nr.106641 și 106642 situate în comuna Bod

privind aprobarea punerii la dispoziția Asociației Persoanelor Vârstnice din Bod a spațiului situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu nr. 18

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ion POROȘNICU, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciprian ȘANDRU, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod

PROCES – VERBAL
încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 12.03.2020, ora 18.00, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr. 78 din 06.03.2020

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 12.03.2020

MARTIE 2020, 13 hotărâri aprobate

privind aprobarea ajutorului de hrană pentru persoanele izolate la domiciliu

privind dezlipirea imobilelor înscrise în CF nr.104539 și în CF nr.103840

privind repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public intre bugetele UAT-urilor ce împart
același traseu

privind încetarea aplicabilității HCL 16/21.02.2019 privind acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in B-dul Eroilor, nr.5, cod 500007, Brașov, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor OUG nr. 74/17 iulie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările ș

PRIVIND ACREDITAREA REPREZENTANŢILOR MASS-MEDIA ÎN PRIMĂRIA COMUNEI BOD

privind aprobarea Regulamentului de Acreditare a Reprezentanților Mass-Media în Primăria Comunei Bod

privind aprobarea finanțării cu suma de 72.000 lei din Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale , în anul școlar 2020-2021

privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020

BUGETUL UAT COMUNA BOD PE ANUL 2020

privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2020

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2019

Stat de salarii – Club Sportiv Brenndorf

Stat de funcții – Club Sportiv Brenndorf

Organigramă – Club Sportiv Brenndorf

privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru

privind avizare Proiect buget venituri și cheltuieli pentru Ocolul Silvic Codrii Cetăților

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA
Codlea

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bod, din data de 27.02.2020, ora
18.00, care s-a desfășurat la Căminul Cultural al Comunei Bod, conform Dispoziției de convocare nr.70 din 21.02.2020

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 27.02.2020

 

FEBRUARIE 2020, 13 hotărâri aprobate

privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol al Comunei Bod, județul Brașov

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 103944 – Cimitir Colonia Bod

privind atribuirea denumirilor URANUS, GALAXIEI și JUPITER unor străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod

anexă atribuire denumiri străzi: Uranus, Galaxiei, Jupiter

privind modificarea Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

GRILA DE SALARIZARE PENTRU PERSONALUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD

privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Contractului nr.9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod

privind aprobarea modificării și completării Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului de salubrizare și a Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod prin introducerea prevederilor OUG nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 31/2019 și completarea Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod cu dispozițiile art. 14 din Caietul de sarcini – anexă la contract

Modificarea și completarea CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod după cum urmează:

privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena

privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena

privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 24 mp, în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul “e-village”

privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 24 mp, în vederea efectuării unui schimb imobiliar, pentru realizarea obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod, parte din master-plan-ul “e-village”

privind aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2020

PLAN ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL BOD

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie
0+00-6+200; 6,2km”

Categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km” sunt:

 

IANUARIE 2020, 20 hotărâri aprobate


privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod, precum și aprobarea transferării unor mijloace fixe și obiecte de inventar


privind emiterea avizului de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal ”Amenajare spații verzi și modernizare circulații în sat Colonia Bod și zona străzilor Viorelelor și Lalelelor ” din sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov


privind desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Bod


privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod – județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Școala primară cu program ‚after-school’ în comuna Bod – județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bod – județul Brașov”


privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire DISPENSAR și CENTRU DE PERMANENȚĂ în comuna Bod – județul Brașov”


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD


REGULAMENTUL INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD


privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod


GRILA DE SALARIZARE PENTRU PERSONALUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD


ORGANIGRAMA PENTRU PERSONALUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BOD


STAT DE FUNCȚII
APARATUL de SPECIALITATE al PRIMARULUI


privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod


privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Anghi Lucian și Anghi Mihaela


privind încetarea aplicabilității HCL nr. 206/28.11.2019 privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Fechete Mircea – Valentin și Fechete Daniela


privind atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor străzi situate în Bod Sat


privind apartenența la domeniul privat al Comunei Bod a terenului înscris în CF nr.104368 Bod, nr.top.10830/2/14


privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2019, în anul 2020


Planul de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de cătrebeneficiarii dreptului de ajutor social din Comuna Bod, în anul 2020


Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2020


privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2019-31.12.2019 și propunerile pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap, în anul 2020


privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiile specifice postului de Administrator Public în cadrul Primăriei comunei Bod, județul Brașov


privind aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Bod din data de 08.01.2020


privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 19.12.2019


privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare

2019