♦ STATUT

Statutul COMUNEI BOD

Prezentul statut este elaborat în temeiul prevederilor art. 104 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, şi cuprinde date şi elemente specifice care individualizează Comuna Bod în raport cu celelalte comune din România.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, actualizată, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Anexa 4, Secţiunea 1.0 Ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri, Comuna Bod este sat reședință de comună de rangul IV.
Comuna Bod este persoană juridică de drept public care are ca scop administrarea eficientă a resurselor comunităţii.

I. PREZENTARE GENERALĂ

I.1. Poziţia geografică
I.2. Repere istorice
I.3. Populaţie

II. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

II.1 Cadrul legal
II.2 Consiliul Local Bod
II.3 Primarul Comunei Bod
II.4 Iniţiativa şi consultarea cetăţenească în probleme de interes local
II.5 Însemnele comunei Bod
II.6 Zona Metropolitană Braşov
II.7 Comunicare


III. Patrimoniul Comunei Bod

Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale – Comuna Bod, este reprezentat de bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al acestuia, domeniului său privat precum şi de drepturile şi obligaţiile sale cu caracter patrimonial.

III.1 Bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea publică și proprietatea privată a Comunei Bod
III.2 Drepturi şi obligaţii cu caracter patrimonial
III.3 Criterii pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a Comunei Bod, pot fi date în administrare regiilor autonome, instituţiilor publice sau pot fi concesionate sau închiriate

IV. Educaţie

Evoluţia demografică din ultimii 10 ani a influenţat în mod direct şi evoluţia populaţiei şcolare, astfel că atât numărul cât şi ponderea în totalul populaţiei a grupei de vârstă 0-19 ani a scăzut uşor. De altfel în anul 2010 ea reprezenta 20,73% din totalul populaţiei
Populaţia şcolară are la dispoziție Școala Gimnzazială Bod ce înglobează şi grădiniţa, care acoperă nevoile educaţionale ale acesteia atât la nivelul satului Bod Sat cât şi al satului Bod Colonie.

V. Partide politice, sindicate şi asociaţii

V.1 Partide politice
V.2 Sindicate

VI. ACTIVITATE ECONOMICĂ

Autorităţile publice locale şi fiecare generaţie de locuitori ai comunei au datoria de a apăra, spori şi diversifica averea comunei, de a o utiliza raţional şi eficient pentru a asigura traiul bun şi un viitor sigur pentru toţi membrii comunităţii.
Activităţile economice locale s-au dezvoltat în concordanţă cu potenţialul şi resursele locale: cultura plantelor şi creşterea animalelor, în special a bovinelor şi ovinelor, prin valorificarea potenţialului natural (teren arabil, păşuni, fâneţe).
Principalii agenți economici din comuna Bod sunt:
1. Antepriza Zahăr Bod
2. SC Dacia Plant SRL
3. SC Avicola Brașov SA
4. SC Insigra SRL
5. SC Balacris Sercom SRL
6. SC Big Mall Lorenzo SRL
7. SC Catasil SRL
8. SC Gisslev Impex SRL
9. SC Cucupan SRL
10. SC Larasof Market SRL
11. SC Mebra SRL
12. SC Yunga Logistics SRL
13. SC Rogab Trans SRL
14. SC Ruta Spedition SRL
15. SC Varga M.S Trans SRL
16. SC Karoua SRL

VII. ASISTENȚĂ SOCIALĂ

În ceea ce priveşte asistenţa socială, sub autoritatea comunei se află Compartimentul Asistență Socială care desfășoară următoarele activități:
– care se adresează perosanelor care îndeplinesc o serie de condiţii: să aibă vârsta minimă de 65 de ani; să aibă domiciliul în comuna Bod; nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii; nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;
– desfăşoară următoarele activităţi: evaluarea problemelor sociale din comunitate cu scopul de a identifica nevoile individuale, familiale, de grup și ale comunității; procurare acte de identitate (certificate de naștere, cărți de identitate); informare şi consiliere; educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, facilitarea accesului la servicii medicale; alte activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovare a măsurilor de asistență socială;
– se adresează persoanelor care doresc să beneficieze de acordarea prestațiilor sociale ce sunt de competența serviciului (de ex. ajutoare pentru încălzirea locuinţei, ajutor social, acordarea tichetelor sociale, etc.);
– realizează ancheta social pentru copii cu dizabilități și/sau CES, stabilește statutul și contextul social în care trăiesc adulții cu dizabilități și acordă beneficii sociale, respectiv indemnizație lunară sau asistent personal, conform prevederilor legale în vigoare;
– are rolul de a ocroti și sprijini familia, de a dezvolta și consolida solidaritatea familială, prin oferirea de servicii sociale cu caracter primar, care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială pentru familiile şi copiii aflați în dificultate din comuna Bod, precum și asigurarea unei intervenţii eficiente și adecvate în situaţia copiilor aflați în situaţie de risc menite să asigure respectarea drepturilor copilului;

VIII. SĂNĂTATE

În comuna Bod funcţionează funcţionează 2 cabinete de medicină de familie (unul dintre ele în Bod Colonie), 1 cabinet stomatologic şi 3 farmacii (2 în Bod sat și unul în Colonia Bod) .

IX. Potenţialul turistic al Comunei Bod

La nivelul comunei Bod se regăsesc o serie de obiective istorice şi culturale reprezentative pentru identitatea culturală a comunei Bod. Între cele mai importante obiective din localitate pot fi menţionate:

BISERICA EVANGHELICĂ
Ridicată iniţial în a doua jumătate a secolului al XIII-lea în stilul romano-gotic, Biserica Evanghelică Luterană din comuna Bod figurează sub nr. 2661 în lista monumentelor istorice de pe teritoriul României. Vechea Bazilică cu hramul Sf. Nicolae, construită în jurul anului 1300 şi restaurată în anul 1710 s-a prăbuşit în 26 octombrie 1802 în urma unui cutremur puternic. S-au păstrat numai unele resturi ale bisericii vechi cum sunt portalul vechi şi bolta gotică a turnului. Turnul clopotniţă s-a prăbuşit în urma unui cutremur în anul 1790 şi s-a reconstruit în anul 1799 în forma lui actuală. Obiectivele cele mai important din punct de vedere istoric sunt Cristelniţa de piatră în formă de potir, datând din anul 1491 şi orga, datând din anul 1816.
STAȚIA RADIO
În 1933, inventatorul radioului, Guglielmo Marconi, ce trăia la Londra, a livrat la Bod un emițător pentru o stație de emisie radio pe unde lungi, singura din România. Stația de emisie a fost pusă în funcțiune în anul 1936, iar transmisia se făcea din studiourile din Bod pe tot teritoriul României. În 1940, la cedarea nord-vestului Transilvaniei, postul de emisie Bod a transmis o înregistrare a clopotelor bisericilor transilvănene. În timpul războiului, prin stația de emisie Bod au fost transmise toate comunicatele importante, inclusiv mesajul regelui către țară, în seara de 23 august 1944. Astazi, stația Bod transmite “Antena Satelor” și “Radio România Actualități”.
MONUMENTUL EROILOR DIN SATUL BOD
În centrul comunei Bod se află un monument închinat eroilor din primul război mondial, ridicat cu contribuţia locuitorilor.
MONUMENTUL EROILOR DIN COLONIA BOD închinat eroilor din al doilea război mondial, care au apărat Postul de radio Bod.
GORGAN-”LA STEJARI”
Despre Gorgan se știe că s-au găsit vestigii ale civilizației Cucuteni-Ariușd, una dintre cele mai misterioase civilizaţii ale preistoriei, cu o vechime mai mare decât cea mesopotamiană. Durata de evoluție a civilizației Cucuteni-Ariușd cuprinde aproximativ două milenii, începând cu anii 4600/4500 până în jurul datei de 2750 î.e.n, interval temporal aparținând epocii neolitice. Organizarea socială și structura comunităților sunt foarte avansate pentru acea perioadă, având una dintre cele mai spectaculoase tipologii de ceramică pictată ale lumii preistorice. Atât dispariția acestei civilizații cât și ritualul morții fiind enigme la care se caută răspunsuri încă. Având aceste date se înțelege de ce trebuie să prețuim istoria micuței coline a Gorganului.
Despre pășunea de 19 ha de lângă Gorgan, „La Stejari” știm că din pădurea de stejari ce a existat aici acum căteva sute de ani, încă mai avem 65 de exemplare de stejari, unii dintre ei având chiar 200 de ani, cu o circumferință a trunchiului de aproximativ 5 metri și o coroană de 22 de metri. Acest fapt a fost constatat, în urma unui studiu pedo-stațional pentru conservarea speciilor de flora și faună efectuat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în comuna Bod.
Tot cu ocazia acestui studiu s-a constatat că „La Stejari” este un loc foarte bun unde s-ar putea stabili un sistem agrosilvic potrivit pentru a oferi adăpost și protecție atât animalelor mari cât și un habitat adecvat speciilor locale existente, unele dintre ele chiar rare. Dacă, în cazul faunei, s-au descoperit păsări ce au obiceiul să cuibărească aici: egreta mica (specie rară), vânturelul roșu sau stârcul cenușiu, în cazul florei, s-au descoperit grupuri de lalea pestriță plantă ce se află pe lista roșie de protejare a speciilor, fiind pe cale de dispariție.
Zona „La Stejari” ar putea constitui un spațiu unic destinat activităților de recreere, educație civică și relaxare a locuitorilor Bodului.
ICAS Brașov a investit, la Bod, în cursul anului 2019, 10.000 lei, pentru plantarea de stejari, frasini, tei, paltini plus materiale de protecție. Pentru această operațiune pe data de 17 aprilie 2019, au fost cooptați elevii școlii Gimnaziale Bod, care au plantat puieți de stejar, gorun, frasin, cireș și tei, grupați câte nouă în pâlcuri, nu cu scopul împăduririi ci pentru a stabili zone de umbrare, ideale pentru odihna animalelor.

XI Evenimente culturale

Bodul/Brenndorf/Botfalva rezervă multe povești surprinzătoare, tot atâtea motive pentru a-l descoperi. Bodul este polul frigului în România, cu temperatura de -38,5 grade Celsius înregistrată în 25 ianuarie 1942. Aici s-a născut Damasus Dljrr (1535-1585), personalitate a sașilor, umanist ilustru și preot devenit cunoscut prin predicile sale, cea mai veche colecție de predici evanghelice săsești, prin care putem cunoaște viața, credința sașilor și controversele în epoca Reformei.
Scopul evenimentelor culturale este acela de a crea o identitate culturală a comunității locale și de a reda o oportunitate de renaștere și conservare a tradițiilor populare.
Din perioada interbelica, Bodul a fost pentru ascultătorii radio cam ce ar fi un nod important de cale ferată pentru călători. În 1933/34 a fost instalată la Bod prima stație de emisie pe unde lungi din România, care a jucat un rol important in timpul celui de-al Doilea Război Mondial, prin ea fiind transmise toate anunțurile importante, inclusiv mesajul regelui către țară. Bodul mai era vestit și datorită fabricii de zahăr, ai cărei muncitori au dat naștere unui nou sat, numit Colonia Bod.
In der Heimat, da blohen die Rosen — Acasă, acolo înfloresc trandafirii. Tradiția fanfarei din Bod Muzica a răsunat în văzduhul satelor săsești ani de-a rândul. Responsabili pentru viața muzicală erau organiștii, învățătorii, preoții și elevii învățăcei. Fanfara din Bod a fost menționată prima dată in anul 1816. Până în 1990, de 1 mai, fanfara străbătea ulițele din casă în casă, iar acordurile sale umpleau suflarea satului de bucurie. Practic, nu exista adunare veselă sau tristă fără acordurile fanfarei.
De la Bod bat clopotele. Prima stație de emisie pe unde lungi din țară. În 1933, inventatorul Guglielmo Marconi a livrat la Bod un emițător pentru o stație de emisie radio pe unde lungi, singura din România. Stația de emisie a fost pusă în funcțiune în anul 1936, iar transmisia se făcea din studiourile din Bod pe tot teritoriul României. În 1940, la cedarea nord-vestului Transilvaniei, postul de emisie Bod a transmis o înregistrare a clopotelor bisericilor transilvănene. În timpul războiului, prin stația de emisie Bod au fost transmise toate comunicatele importante, inclusiv mesajul regelui către țară, în seara de 23 august 1944. Astăzi, stația Bod transmite ”Antena Satelor” și ”Radio România Actualități”.
FESTIVALUL „BLUMENFEST” – SĂRBĂTOAREA FLORILOR
Evenimentul se organizează în luna mai și are rădăcini adânci în tradiția rurală săsească.
Se spune că „Blumenfest” este un obicei vechi, săsesc închinat dragostei, organizat de tineretul săsesc în preajma Paștelui. Vechimea lui este extrem de îndepărtată. Elementul distinctiv îl reprezintă florile multicolore artificiale pregătite din iarnă, legate în buchete mari (350-400 fire confecționate de fete, mame și bunici în timp de o lună și jumătate, din mătase și pânză) prinse în pălăriile băieților simbolizând venirea primăverii și reînvierea naturii, serbarea fiind apogeul tuturor sărbătorilor din toamnă și iarnă, când oamenii se pregătesc pentru un nou an de muncă și belșug.
Astăzi în localitate locuiesc trei comunități etnice, români, sași și maghiari, iar la acest festival sunt celebrate valorile culturale ale fiecărei etnii.
Punctul culminant al festivalului îl constituie parada care pornește din fața Primăriei și străbate satul până la locul de desfășurare al evenimentului.
Bodenii și turiștii au parte cu această ocazie de târguri tradiționale, de flori, preparate culinare și meșteșuguri populare, spectacol folcloric cu muzică și dansuri specifice celor trei etnii.
FESTIVALUL PLĂCINTELOR
Acest eveniment se organizează în luna septembrie și are ca scop crearea unei identități culturale a comunității locale și de a reda o oportunitate de renaștere și conservare a tradițiilor populare.
Este adresat în special locuitorilor din Bod, dar și turiștilor din alte județe care sunt interesați de tradițiile populare românești
În cadrul evenimentului au loc activități de promovare a meșteșugurilor tradiționale, obiceiuri, folclor și promovare a patrimoniului imaterial, spectacol de tradiții folclorice
ALTE EVENIMENTE
Sărbătorirea „Zilei internaționale a persoanelor vârstnice” în luna octombrie, Cu această ocazie ne reamintim cât de valoroși sunt oamenii, indiferent de vârsta lor, iar noi, românii ne putem aminti de cunoscutul proverb „Cine n-are bătrâni să-și cumpere”.
Sărbătorile de iarnă, la Bod – acestea se derulează pe toată durata lunii decembrie și însumează evenimente de cultură și de divertisment. Startul este dat de pe 1 decembrie odată cu Ziua Națională a României, în cadrul căruia are loc un spectacol de colinde, muzică clasică, pricesne, foc de artificii și aprinderea luminilor de sărbătoare. Pe data de 2 decembrie și 6 decembrie au loc slujbele Hramului Bisericilor Ortodoxe. Manifestările Sărbătorilor de iarnă se încheie cu Serbările Școlare moment în care se vor împărți cadouri la toți copii.

XI. Relații internaționale

Relaţiile de înfrăţire se realizează în conformitate cu prevederile art. 89 alin. (14) şi art. 129 alin. (9) lit. b) din O.U.G.nr.57/2019 Privind Codul administrativ, în baza unei hotărâri a consiliului local şi a unui protocol semnat de primarii celor două comune.
Comuna Bod a demarat procedura de înfrățire cu comuna franceză Saint-Germain-de-Tallevede-La Lande-Vaumont , orașul Vire, încă din anul 2014. Procedura a fost reluată în vara anului 2018. Pe 2 februarie 2019, delegația Bodului formată din zece persoane s-a deplasat la Vire. Următorul pas se va realiza când în prezența celor două comunităși se va semna Carta de înfrățire.