→ încadrare grad de handicap

Actele necesare evaluării complexe în vederea
încadrării în grad de handicap pentru:

ADULȚI

 • cerere tip completata la primaria de domiciliu*;
 • referat intocmit de medic specialist — original;
 • scrisoare medicala -tip de la medicul de familie,numai in situatia primei prezentari la serviciul de evaluare complexa — in original;
 • alte acte medicale— copii de pe biletele de externare,investigatii paraclinice – (dupa caz);
 • declaratie pe propria raspundere ca nu realizati alte venituri (dupa caz);
 • decizie de pensionare copie (dupa caz);
 • cupon de pensie — original (dupa caz);
 • adeverinta de salariat -originala (dupa caz);
 • act de identitate cu termen de valabilitate — copie;
 • certificat de handicap — copie;
 • javascript:void(0);

 • ancheta sociala tip efectuata de catre primaria de domiciliu;

MINORI

 • Cerere de încadrare în grad de handicap pentru minor / acces la servicii de abilitare și reabilitare*;
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (aflat pe lista DSP Ilfov);
 • copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare);
 • fișa de evaluare psihologică de la un psiholog atestat în psihologie clinică, se completează obligatoriu pentru toate cazurile noi indiferent de dizabilitate iar pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA;
 • fișa psihopedagogică;
 • ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu;
 • declarație pe propria răspundere dată în fața asistentului social din primărie: nume în clar, semnătura, numar de înregistrare de la registratură, data și ștampila primăriei, pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la adresa din C.I- adresa reședinței;
 • copie certificat de naştere, C.I. – copil;
 • copie BI/CI părinţi/reprezentant legal;
 • copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor; (dacă este cazul);
 • copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul);
 • adeverinţă şcolară;
 • copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, (dacă este în şcoală specială, sau beneficiază de profesor de sprijin/itinerant);
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;

 

actualizare noiembrie2018

 

* Toate documentele marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completeaza la primărie.