Recrutare – trei posturi vacante de muncitor necalificat

4 noiembrie 2017

  În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, actualizată, Primăria comunei Bod organizează concurs la sediul din Bod,  Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea a trei posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Gospodărire Comunală – Serviciul Administrativ.

 

       Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive la sediul din Bod, Str .Școlii nr.139:

  • selecţia dosarelor de înscriere: între:  21.11.2017-23.11.2017
  • proba practică:  28.11.2017 ora:10.00
  • interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice;

    

 În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarul de concurs până în data de    20.11.2017  ora 16,00, la sediul Primăriei Comunei Bod, Str.Școlii nr.139, la secretarul comisiei de concurs, doamna Magdalena VARGA, Inspector, Compartimentul Resurse Umane, tel. 0799501983.

 

 

 

 

 

 

       PRIMAR,                             AVIZAT,                                         ÎNTOCMIT,

 Sergiu ARSENE             ȘEF BIROU ECONOMIC             INSPECTOR-RESURSE UMANE

                                         Elena-Maria FODOR                           Magdalena VARGA

Last modified: 4 februarie 2022

Comments are closed.