Recrutare – SU & CIPN

7 noiembrie 2019

Anunț angajare

În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, actualizată, Primăria comunei Bod organizează concurs la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, vacante, de execuție:

1. Inspector de specialitate IA, -Compartimentul Situații de Urgență
Condiții specifice de participare:
– studii superioare;
– vechime în muncă: 15 ani;
– posesor permis categoria B.
 
2. Administrator platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd
Condiții specifice de participare:
– studii generale;
– vechime în muncă: 15 ani;
– posesor permis categoria B.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

• cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Bod;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum și originalul în vederea verificării conformității;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de primărie;
• copia carnetului de muncă și originalul în vederea verificării conformității, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Condiții generale de participare:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții conform HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, actualizată:
• are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitatea deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfășura în 3 etape succesive la sediul din Bod, Str. Școlii nr. 139:
selecția dosarelor de înscriere între: 21.11 – 22.11.2019
proba scrisă: 29.11.2019 ora:10.00
interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;


Calendarul de desfășurare a concursului:

• depunerea dosarelor: în perioada: 07.11.2019 – 20.11.2019, ora:16,00
• selecția dosarelor: între 21.11 – 22.11.2019
• afișare rezultate selecția dosarelor (o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor);
• termen de depunere contestații selecție dosare (cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului);
• soluționarea contestațiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor);
• proba scrisă: 29.11.2019 ora:10,00
• afișare rezultate proba scrisă (maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei);
• termen de depunere contestații proba scrisă/proba practică (cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului);
• soluționarea contestațiilor (maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor);
• interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice;
• afișare rezultate interviu (maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei);
• termen de depunere contestații interviu (cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului); – soluționarea contestațiilor (maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestațiilor);

Afișare rezultate finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor.

În vederea participării la concurs candidații depun dosarul de concurs până în data de 20.11.2019 ora 16,00, la sediul Primăriei comunei Bod, Str. Școlii nr. 139, la secretarul comisiei de concurs, doamna Magdalena VARGA, Inspector, Compartimentul Resurse Umane, tel. 0799501983.

 

Bibliografie-CIPNBibliografie-CSUFișa postului - CIPNFișa postului - CSU

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant, personal contractual de execuție, Administrator platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd

1. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
2. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ghidul Solicitantului – Program competitiv de finanțare „Investiţii la Nivelul Comunităţilor Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienţi” în cadrul INPCP FA;
4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
5. OUG nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
6. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
7. Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;
8. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant, personal contractual de execuție, Inspector de specialitate IA, din cadrul Compartimentului Situații de Urgență

1. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
2. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
6. OUG nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
7. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
8. Ordonanța nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
9. Legea nr. 363/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
10. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
11. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
12. Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;
13. Ordin MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
14. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

• Descrierea postului: scopul general al postului,condiții specifice privind ocuparea postului,atribuții,condițiiIe de lucru ale postului
• Specificațiile postului: nivelul de studii, vechimea în muncă,caracteristici personale,program de lucru

Descrierea postului: scopul general al postului, condiții specifice privind ocuparea postului, atribuții, condițiiIe de lucru ale postului
Specificațiile postului: nivelul de studii, vechimea în muncă, caracteristici personale, program de lucru

 

 

Last modified: 4 februarie 2022

Comments are closed.