Recrutare – Achiziții / depunere dosare

7 ianuarie 2020etapa anunțului de angajare – 7 ianuarie
etapa selecție dosare – 29 decembrie
• etapa proba scrisă – 7 februarie
• etapa interviului
• rezultat final

Anunț angajare
etapa anunțului

PRIMĂRIA COMUNEI BOD ORGANIZEAZĂ:
CONCURS de RECRUTARE pentru FUNCȚII PUBLICE de EXECUȚIE

În data de 07.02.2020, la ora 10.00, proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Bod, str.Școlii, nr. 139, jud. Brașov, pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție

1. 1. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior
Compartimentul Achiziții Publice – Biroul EconomicÎn vederea participării la concurs candidații depun dosarul de înscriere în perioada 07.01.2020 – 27.01.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii, nr. 139, la secretarul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor, dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, tel. 0799501983.


BibliografieFișa postului

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, din cadrul Compartimentului Achiziții – Biroul Economic al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod.
1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
4. Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
6. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
7. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

• Descrierea postului: scopul general al postului,condiții specifice privind ocuparea postului,atribuții,condițiiIe de lucru ale postului
• Specificațiile postului: nivelul de studii, vechimea în muncă,caracteristici personale,program de lucru

 

Last modified: 4 februarie 2022

Comments are closed.