Anunț publicitar – P.T. Centru Medical

11 septembrie 2023

• PUBLICITAR •

Realizare documentație tehnico-economică faza PTh, Centru Medical

• ANUNȚ:

Comuna Bod dorește să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de realizare documentație tehnico-economică faza PTh pentru obiectivul de investiție „Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov”.

• CONDIȚII:

OPERATORUL ECONOMIC trebuie:
- să fie înregistrat în condițiile legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și să aibă ca obiect de activitate serviciile care fac obiectul achiziției. In acest sens nu este necesară transmiterea unui certificat constatator emis de ONRC, este suficientă asumarea de către operatorul economic a condițiilor de mai sus, autoritatea contractantă are acces la baza de date RECOM;
- va demonstra capacitatea tehnică și/sau profesională pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza SF pe diferitele specialități. În acest sens va transmite o listă a specialiștilor implicați, lista care va include nume și prenume, poziția propusă, domeniile de specialitate, autorizări/certificări, calitatea (ofertant, subcontractant) pentru: arhitect, inginer specialitatea construcții civile, inginer instalații electrice/detecție, inginer instalații sanitare, termice.
- oferta de preț va include și termenul de execuție

• data:

data limită de depunere ofertă:
15.09.2023, ora 16:00.

• CRITERIU:

ATRIBUIRE:
Prețul cel mai scăzut

INFORMAȚII:
achizitii@primariabod.ro

Last modified: 19 septembrie 2023

Comments are closed.