INFO – proprietari animale

19 septembrie 2023

• INFO LEGISLATIV •

Aplicarea unitară la nivelul jud. Brașov a prevederilor H.G. nr. 3/2023

H.G. 3 din 4 ianuarie 2023

privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic 

Constatare și evaluare pagube

Conform art. 3, constatarea şi evaluarea pagubelor produse culturilor agricole, silvice, animalelor domestice şi autovehiculelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirilor se realizează de către comisia de constatare din care fac parte câte un reprezentant:

• al unităţii administrativ-teritoriale pe suprafaţa căreia s-a produs paguba;

• al direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru pagube produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, sau al administratorului drumului, pentru pagubele produse autovehiculelor, după caz;

• al structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, dacă paguba a fost produsă în fondurile cinegetice şi în intravilanul/intravilanele cuprinse în schiţa/schiţele acestora de către exemplare din speciile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006

La constatare are obligația să fie prezent și proprietarul păgubit sau reprezentantul legal.

Primarul va înregistra sesizările scrise ale proprietarilor culturilor sau/și  a animalelor domestice, cu privire la prezența în apropiere a unor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care pot produce pagube și să le transmită către administratorul ariei naturale protejate, pe a cărei suprafață acestea sunt prezente.

Conform art. 4, Constatarea și evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisă a proprietarului păgubit sau a reprezentantului legal ori convențional al acestuia, depusă și înregistrată la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs aceasta. (vezi formular cerere)

Termen depunere cerere:

Maximum 48 de ore de la de la data constatării pagubei produse.

Primarul convoacă comisia de constatare, în maximum 24 de ore de la data înregistrării cererii.

IMPORTANT – convocarea se face numai după ce se verifică și constată că solicitantul este proprietarul culturii agricole, silvice și animalului domestic la care se referă cererea.

Plan de situație – limitele fondului cinegetic în comuna Bod

Obligațiile ce le revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, proprietarii animalelor domestice au următoarele obligaţii:

• să asigure paza animalelor domestice aflate la păşunat sau la diferite munci;

• să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe admise, potrivit legii, la păşunat;

• să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite şi păzite;

• să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi adăpat numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv şi cu administratorul suprafeţei respective de fond forestier;

• să folosească vetre de stupină, numai pe acele suprafeţe admise, potrivit legii, în acest scop. (vezi anexa 4 mai jos)

Proprietarul culturii agricole are obligația de a recolta cultura agricolă până la data de 15 decembrie, cu excepția pachetelor de agromediu. Pagubele semnalate ulterior acestei date nu fac obiectul reglementărilor acestui act normativ.
Proprietarii de animale domestice au obligația de a prezenta, pe parcursul întrunirii comisiei, documentele prevăzute la art. 2 din anexa nr. 4, pentru a dovedi îndeplinirea obligațiilor ce le revin în sensul prevenirii pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic.

Neprezentarea de către proprietarul păgubit, pe parcursul întrunirii comisiei, după caz, a copiilor certificate „conform cu originalul“ ale amenajamentelor silvice în vigoare, a documentelor prevăzute în anexele nr. 5 și 6 pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra culturilor agricole, silvice sau a animalelor domestice, precum și a documentelor legale pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra autovehiculului avariat, pentru care solicită despăgubire, atrage, fără altă formalitate, respingerea cererii și neacordarea de despăgubiri pentru paguba sesizată.

Surse

Last modified: 22 septembrie 2023

Comments are closed.