IANUARIE – ședintă ordinară 2021

IANUARIE - ședință ordinară

IANUARIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr. 501 – privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2021;

Nr. 402 – privind desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Bod;

Nr. 370 – privind includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa” în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora;

Nr. 1265 – privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.205/03.12.2020 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

Nr. 620 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice și actualizare indicatori tehnico-economici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod- județul Brașov – Etapa I“

Nr. 373 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.101446 Bod

Nr. 377 – privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod;

Nr. 380 – privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2020-31.12.2020 și propunerile pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav; …

Nr. 381 – Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2021 ;

Nr. 1262 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bod;

Nr. 388 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenurile înscrise în CF nr.106716, cad. 106716 în suprafață de 1013 mp, CF nr.106720, cad. 106720 în suprafață de 1993 mp, CF nr.106721 cad.106721 în suprafață de 2694 mp ,CF nr.106719 cad 106719 …

Nr. 393 – privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp(cu destinația fosă septică), CF nr.102033, cad. 102033 în suprafață de 539 mp(cu destinația zonă verde), CF nr.102110 …

Nr. 396 – privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp(cu destinația fosă septică), CF nr.102033, cad. 102033 în suprafață de 539 mp(cu destinația zonă verde), CF nr.102110 …

Nr. 26669 – privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2021-2022;

Nr. 399 – privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.106921-C1-U3 Bod. ;