februarie ordinara2 2023

FEBRUARIE - ședință ordinară2

FEBRUARIE - ședință ordinară 2

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.2350 privind modificarea HCL nr.86/27.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „Clubul Sportiv Brenndorf”;

Nr.9097 privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.850 din 18.05.2021, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Primăriei Comunei Bod …

Nr.9115 – privind modificarea HCL nr. 171/08.09.2022 și aprobarea actualizării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Contract nr. 26959/23.08.2022;

Nr.9153 – privind aprobarea Programului de Activitate, pe anul 2023 al Clubului Sportiv Brenndorf

Nr.9183 – aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV;

Nr.9203 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare, extindere, dotare și reconversie funcțională – clădire administrativ-culturală …

Nr.9262 – aprobarea modificării contractului de servicii nr.55/10.09.2021 încheiat între Clubulul Sportiv Brenndorf și SC Student Consult SRL.

Nr.9265 – aprobarea alocării sumei de 40.000 lei pentru organizarea „Balului Primăverii”

Nr.9342 – aprobarea Procesului-verbal de propunere scoatere din evidențele contabile și a Proceselor-verbale de propunere casare mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul Comunei Bod

Nr.9464 –  modificarea HCL 217/24.11.2022, privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în CF nr.108122, CF nr.108118, CF nr.108119, CF nr.108107, CF nr.108105…

Nr.9471 –  însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov -Etapa I”

Nr.9498 – însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov -Etapa I”

Nr.9503 – aprobarea contractului de prestări servicii medicale pentru sportivii de la CS Brenndorf, încheiat între CS BRENNDORF și SC CONVEST MEDICAL S.R.L

Nr.9516 – asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național Anghel Saligny pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, Etapa I”

Nr.9525 – aprobarea trecerii în domeniul privat al Comunei Bod a utilajelor ce fac parte din Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, după cum urmează: încărcător frontal marca JCB 407 T4 64HP…

Nr.9611 – darea în exploatare a rețelei de apă potabilă din Comuna Bod, sat Bod, către SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator.