IANUARIE – ședință ordinară 2023

IANUARIE - ședință ordinară

IANUARIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

nr.1152 – aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2023

nr.1155 – desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe anul 2022 ale Secretarului General al comunei Bod;

nr.1173 – aprobarea si insusirea documentatiilor cadastrale intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Bod a drumurilor de exploatare […]

nr.1259 – activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2022-31.12.2022 și propunerea pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local referitoare la aprobarea  […]

nr.1762 – aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Bod, pentru perioada 2023-2028;

nr.2062 – aprobarea si insusirea documentatiilor cadastrale intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul domeniului public al Comunei Bod a drumurilor de exploatare   […]

nr.2072 – modificarea HCL nr.147/28.07.20222 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilelor identificate prin DE 692, DE 697 ȘI DE 700 Bod;

nr.2100 – includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa” în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora;

nr.2248 – aprobarea Statutului Actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov, conform proiectului prezentat, astfel cum a fost revizuit conform dispozițiilor  […] 

nr.2264 – privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al […] 

nr.2290 – privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2022, în anul 2023;

nr.2350 –  modificarea HCL nr.86/27.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „Clubul Sportiv Brenndorf”;

nr.2353 – modificarea HCL 166/18.12.2018 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorială […]

nr.2356 – aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bod pentru anul 2023

nr.2381 – aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2023 ;

nr.37143 – aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2023-2024 ;

nr.38429 – aprobarea Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru terenurile intravilane situate în sat Colonia Bod, CF nr.107891, CF 107892, CF 107893, CF 107894 […]

nr.38433 – luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3690 din 07.10.2022, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Primăriei Comunei Bod,a cotei de 1/100 […]