IUNIE – ordinara-2023

IUNIE - ședință ordinară

IUNIE- ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr:17291 – privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă, de Consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Resurse Umane, Biroul Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bod în funcția publică de nivel inferior, de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bod;

Nr:17294 – privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă, de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Urbanism, în funcția publică de nivel superior, de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bod. ;

Nr:17297 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023;

Nr:17353 –  însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa PTh.) și actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.Th.) pentru obiectivul de investiții  “Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete…;

Nr:17598 – privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.2194 din 20.04.2023 rectificată prin Încheierea de rectificare nr.43 din 21.04.2023, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 37328/403800 din imobilul teren, categoria de folosință arabil cu destinația drum, în suprafață de 1.346 mp situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.101592… 2;

Nr:17601 –  privind  luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.431 din 13.04.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 1982/10000  din imobilul teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 1.005 mp situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.100320, cad. 100320, a cotei de 4154/20000  din imobilul teren, categoria de folosință …;

Nr:17605 – privind modificarea ANEXEI la HCL nr.80/25.05.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2023;

Nr:17655 – privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF 104689 cad.104689 în suprafață de 367 mp;

Nr:17667 – însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 105915 Bod str. Tudor Vladimirescu nr. 18, Județul Brașov, în două loturi  ;

Nr: 20065 – privind aprobarea Studiului de oportunitate – etapa a V-a de extindere – a serviciului public de transport persoane prin curse regulate în U.A.T. membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, respectiv în Municipiul Săcele și aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 6/2023 la Contractul de Delegare… ;

Nr: 20373 – privind aprobarea participării la licitație în vederea cumpărării unui imobil-teren înscris în CF nr. 101624, top 10815/1/1/5 în suprafață de 6.204 mp situat în Bod, sat Colonia Bod, județul Brașov ;