FEBRUARIE – ședință ordinară 2022 – 2

FEBRUARIE- ședință ordinară

FEBRUARIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

nr. 10364  – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II” – Lotul 1;

nr. 10597 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa II”;

nr. 10594 – privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022;

nr. 10528 – privind numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor pentru UAT comuna Bod;

nr. 10608 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 600/10000 părți din terenul înscris în CF nr. 102711, cad. 102711, în suprafață de 2.172 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară.

nr. 10605 – privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a, clădire și teren, în suprafață de 205 mp precum și încetarea aplicabilității HCL nr. 14/27.01.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a în suprafață de 205 mp;

diverse: 

– Raportul nr.9238/28.01.2022 al Compartimentului de Achiziții-Investiții privind schimbarea amplasamentului pentru obiectivul de investiții „Construire garaj pentru utilaje;

– Protocolul de Colaborare nr.10163/11.02.2022 privind colaborarea permanentă în domeniul situațiilor de urgență între UAT Bod și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov.