IANUARIE – ședința ordinară 2022

IANUARIE - ședință ordinară

IANUARIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

nr. 2874 – privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2021-31.12.2021 și propunerile pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local referitoare la aprobarea
numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap, în anul 2022.

nr. 2878 – privind desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Bod;

nr. 2881 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2022 ;

nr. 2988 – privind atribuirea de denumire unui număr de 2 străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod;

nr. 2994 – privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018, aprobat prin HCL nr.167/18.12.2018;

nr. 3063 – privind aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2022;

nr. 3126 – privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare privind reevaluarea Fondului Forestier al comunei Bod, județul Brașov;

nr. 3129 – privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2021, în anul 2022;

nr. 3133 – privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2022;

nr. 8733 – privind însușirea și aprobarea documentației actualizate pentru procedura de atribuire prin procedura simplificată de licitație pentru obiectivul de investiții ”Dotarea compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj pentru activități de intervenție – excavator”;

nr. 8652 – privind atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor străzi situate în sat Bod și colonia Bod;

nr. 8615 – privind aprobarea Actelor de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT comuna Bod;

nr. 8910 – privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 105724, nr. top. 10815/1/6/1, în suprafață de 2207 mp ;

nr. 8915 –  privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a, în suprafață de 205 mp ;

nr. 8994 – privind aprobarea modificării Programului de transport pentru Linia 420 (Brașov-Bod) și efectuarea traseului Liniei 420 cu autobuze marca Menarinibus, cu norma de poluare Euro 6 și alocarea in bugetul local al UAT Bod a sumelor necesare pentru operare ;

nr. 9072 – privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod;

nr. 9075 – privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod;

nr. 9104 –  privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (faza P.T.) pentru obiectivul de investiții “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

nr. 9017 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza P.T.) pentru obiectivul de investiții: “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

nr. 9205 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire garaj pentru utilaje“;