IUNIE – ședință ordinară 2021

IUNIE - ședință ordinară

IUNIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1-privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul I, al anului 2021 ;

2-privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Bod spre adoptare ;

3-privind aprobarea Regulamentului privind transferul personalului contractual în/din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, județul Brașov

4-privind aprobarea Regulamentului privind testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și ale personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod;

5-privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, identificat cu CF nr.103124 Bod- proprietar Bernard Daniel-Adrian și a unui schimb imobiliar – teren proprietate privată a comunei Bod CF nr.106444 Bod…

6-privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program de funcționare și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Bod;

7-privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la Gherghe Mihai ;

8-privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la Hașu Raluca Ileana (fostă Gherghe);

9-privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea vehiculelor pentru care, potrivit legii, nu există obligativitatea înmatriculării ;

10-privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului JARCĂU SILVIU-GEORGIAN , precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod;

11-privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru terenul identificat cu CF nr.103147 Bod, cad.1022, top:10830/2/26/51/38 – proprietar JOGHIU Cătălin situat în intravilan sat Colonia Bod, precum și aprobarea cumpărării de către Consiliul Local Bod a imobilului…

12-privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul (teren și garaj), identificat cu CF nr.103121 Bod, CF nr.103121-C1 Bod – proprietari Lalău Elena și Lalău Petrică, situat în intravilan sat Colonia Bod, precum și aprobarea cumpărării de către Consiliul Local Bod …

13-privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a comunei Bod, județul Brașov;

14-privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 21 mp, situat în satul Colonia Bod, identificat cu CF 106702 Bod;

15-privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 214 mp, situat în satul Colonia Bod, identificat cu CF nr.106857 Bod, cad.106857;

16-privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a imobilelor și a cotelor parți de teren aferente imobilelor, proprietate privată a comunei Bod, situate în sat Bod, strada Tudor Vladimirescu, nr.27;

17-privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.106702 proprietar Comuna Bod;

18-privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a imobilelor identificate cu CF nr.106921-C1-U2, în suprafață de 378 mp și CF nr.106921-C1-U3, în suprafață de 25 mp, precum și a cotelor de teren aferente imobilelor aflate în proprietatea privată…

19-privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.106857 proprietar Comuna Bod;

20-privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru imobilele și a cotelor parți aferente, proprietate privată Comuna Bod, situate în sat Bod, strada Tudor Vladimirescu, nr.27, județul Brașov;

21-privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru imobilele situate în sat Colonia Bod, CF nr.106921-C1-U2 și CF nr.106921-C1-U3 precum și a cotelor părți de teren aferente imobilelor conform cărților funciare…

22-privind aprobarea Regulamentului privind procedura de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată și proprietatea publică a comunei Bod, județul Brașov;

23-privind aprobarea Regulamentului Propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții precum și a dispozițiilor emise de primarul de primarul Comunei Bod, județul Brașov;

24-privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind închirierea prin licitație publică a unui apartament/spațiu din imobilul situat pe strada Tudor Vladimirescu nr.19, comuna Bod, județul Brașov, proprietatea privată a comunei Bod, în suprafața de 63.31 mp;

25-privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare, închirierea prin licitație publică și a caietului de sarcini a unui apartament/spațiu din imobilul situat pe strada Tudor Vladimirescu nr.19, comuna Bod, județul Brașov, proprietatea privată a comunei Bod, în suprafața de 63.31 mp ;

26-privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 46/100 părți din terenul înscris în CF nr.100630, cad. 100630, în suprafață de 3.744 mp, și a cotei indivize de 46/100 părți din terenul înscris în CF nr.100632, cad. 100632, în suprafață de 3.640 mp…

27-privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 47/100 părți din terenul înscris în CF nr.100630, cad. 100630, în suprafață de 3.744 mp, și a cotei indivize de 46/100 părți din terenul înscris în CF nr.100632, cad. 100632, în suprafață de 3.640…

28-privind aprobarea Regulamentului privind procedura de concesionare a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată și proprietatea publică a comunei Bod, județul Brașov;

29-privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare, închirierea prin licitație publică și a caietului de sarcini a unui apartament/spațiu din imobilul situat pe strada Tudor Vladimirescu nr.19, comuna Bod, județul Brașov, proprietatea privată a comunei Bod, în suprafața de 63.31 mp;

30-privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod;

31-privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod;

32-privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminului Cultural din Comuna Bod;

33-privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală din Comuna Bod;

34-privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea Consiliul Popular Bod Brașov asupra imobilului înscris în CF nr. 101965;

35-privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2021;

36-privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor de alimentație publică;

37-privind condițiile de refacere a domeniului public sau privat afectat în urma executării lucrărilor de instalare a rețelelor edilitare pe teritoriul administrativ al comunei Bod;

38-privind aprobarea casării obiectelor de inventar și radierea din evidențele contabile a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul comunei Bod;

39-Privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului Asistență Socială al Comunei Bod;

40-privind aprobarea Regulamentului privind procedura de dare în folosință gratuită și darea în administrare a imobilelor aflate în proprietatea publică a comunei Bod, județul Brașov;

41-Privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență din bugetul local pentru situațiilor deosebite ;

42-privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local unităților de cult din comuna Bod, aparținând cultelor religioase recunoscute din România ;

43-privind aprobarea Regulamentului privind liberul acces la informații de interes public conform Legii nr.544/2001;

44-privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri si a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe străzile și drumurile Comunei Bod;

45-privind aprobarea modificării Anexei 3 la HCL nr.86/27.05.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „Clubul Sportiv Brenndorf” ;