IUNIE – ședință ordinară2 2022

IUNIE - ședință ordinară2

IUNIE - ședință ordinară2

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

nr.22028 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 105735, CF. 105737, CF. 105739, CF. 105741, CF. 108012, CF. 108069 ;

nr.22043 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr. 108080, nr. cad. 108080, în suprafață de 98 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

nr.22109 – privind însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local- ”La Stejari” (Gorgan)

nr.22174 – privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.01.2022-30.06.2022 și propunerile pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local referitoare la modificarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea contractelor de muncă și modificarea numărului indemnizațiilor persoanelor cu handicap, în semestrul II anul 2022;

nr.22353 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod” – finalizare procedură de recepție la terminarea lucrărilor
nr.22358 – privind aprobarea Regulamentului de funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei BOD;
nr.22388 – privind aprobarea taxelor speciale de funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei BOD;
nr.22398 –privind aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență cu obiectivul de investiție „Dotare cu echipamente pentru măsurători topografice, comuna Bod – județul Brașov”;
nr.22401 – privind darea în exploatare a obiectivelor de investiție finalizate Branșamente canalizare Colonia Bod”, ”Branșamente canalizare str. Ariujdului, comuna Bod”, ”Extindere rețea canalizare și branșamente str Avram Iancu”, către SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator;
nr.22443 –privind certificarea amplasamentului comun al obiectivului de investiții “Amenajare baza sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“ cu “Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod” și a folosirii documentațiilor de studiu geotehnic și ridicare topografică în cadrul ambelor obiective de investiții ;
nr.22447 –  privind certificarea amplasamentului comun al obiectivului de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00- 6+200; 6,2km” cu “Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov” și a folosirii documentațiilor de studiu geotehnic și ridicare topografică în cadrul ambelor obiective de investiții;
nr.22530 – privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Bod;

nr.22533 – privind corecția valorii de inventar a activelor fixe rezultate din obiectivul de investiție ”Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Bod, Comuna Bod, Județul Brașov”, în evidențele contabile ale Comunei Bod și SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator;

nr.22543 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov” – finalizare lucrări de execuție;

nr.22644 – privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov” – finalizare lucrări de execuție;
nr.22694 – privind darea în exploatare a obiectivului de investiție finalizat “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod” către S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator
nr.22742 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”
nr.22745 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa III“
nr.22748 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa III“
nr.22751 – privind aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență cu obiectivul de investiție “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa III”
nr.22758 – privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”
nr.22793 – privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 107901 Bod