MAI – ședință ordinară 2022

MAI - ședință ordinară

MAI - ședință ordinară

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

nr.19178 –  Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării postului contractual de execuție, de Inspector de specialitate, treaptă profesională debutant din cadrul Compartimentului Situații de Urgență în Inspector de specialitate, treaptă profesională II

nr.19320 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1848/109059 părți din terenul înscris în CF nr. 104866, nr. cad. 104866, în suprafață de 10.362 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

nr.19323 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 517/10000 părți din terenul înscris în CF nr. 100232, nr. cad. 100232, în suprafață de 1530 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Colonia-Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

nr.19326 –  privind acceptarea unei oferte de donație asupra cotei indivize de 1732/120000 părți din terenul înscris în CF nr. 103557, nr. cad. 103557, în suprafață de 4118 mp, suprafață măsurată de 4123 mp, teren cu categoria de folosință drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

nr.19329 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 105736 Bod

nr.19779 –  privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 părți din terenul înscris în CF nr. 102104, nr. cad. 102104, în suprafață de 1675 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciar

nr.19782 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 părți din terenul înscris în CF nr. 102104, nr. cad. 102104, în suprafață de 1675 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară

nr.19410 – privind aprobare modificării contractului de servicii nr.41621471-211 din data de 21.09.2021 încheiat între CS BRENNDORF și SC SOBIS SOLUTION SRL

nr.19585 – privind modificarea HCL nr.61/18.04.2022 privind aprobarea cesiunii creanței comunei Bod, deținuta de debitoarea ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, preluarea acesteia de către societatea BEST ACHIZITII SRL

nr.19813 –  pentru aprobarea Proiectului Actului adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, încheiat de AMDDTPBv cu operatorul de transport regional RATBV S

nr.19958 –  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie”

nr.19976 –  privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajare treceri de pietoni semaforizate în comuna Bod – etapa I”

nr.19980 –  privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa III”

nr.19997 –  privind prelungirea termenului de valabilitate al PUZ „ZONA DE LOCUINȚE, MODERNIZARE DRUM, EXTINDERE UTILITĂȚI”-solicitantă și inițiatoare SIMBOTIN VIOLETA-AURORA

nr.20017 – privind însușirea și aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Realizare și echipare parc fotovoltaic în comuna Bod, județul Brașov”

nr.20024 –  privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”

nr.20075 –  privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul I, al anului 2022

nr.20206 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“

nr.20270  privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

nr.20301 –  privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107585 proprietari Nagy Imrea-Levente și Nagy Iuliana și a unui schimb de imobile – terenurile proprietate privată a comunei Bod identificate cu CF nr. 107880 Bod și CF nr. 107882 Bod și terenul din proprietatea domnilor Nagy Imrea-Levente și Nagy Iuliana, CF nr. 107585

nr.20305 – privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Juridic, în funcția publică de nivel inferior, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

nr.20530 –  privind aprobarea contractului privind achiziția de carburanți, încheiat între CS BRENNDORF și MOL ROMÂNIA

nr.20555 – privind certificarea amplasamentului comun obiectivelor de investiții în sat Bod și a folosirii documentațiilor de Studiu Geotehnic și Ridicare topografică în cadrul tuturor obiectivelor de investiții

nr.20645 –  privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa II“

nr.20650 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa II“

nr.20681 –  privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ”ISO Mediu” Brașov în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativteritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov