• Asistență Socială

ASISTENȚĂ SOCIALĂ - formulare

– cererea va fi completată doar de proprietarul locuinței, titularul contractului de închiriere sau un alt membru de familie major și legal împuternicit (procură notarială) de proprietarul locuinței
– în formular, PROPRIETARUL LOCUINTEI VA DECLARA TOȚI MEMBRII FAMILIEI, CARE LOCUIESC ÎN ACEL IMOBIL,familie însemnând soțul, soția precum și alte persoane, indiferent dacă între aceastea există relații de rudenie
– LIMITA DE VENIT- 142 lei/ persoană.

formular: Cerere simplificată

– numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere
C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani
certificate naștere pentru copiii sub 14 ani
certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc
act proprietate / contract închiriere / comodat pentru locuință
adeverința de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocatie/ indemnizatie
adeverinta de venit de la Administratia Fiscală Brasov
factură gaze (luna anterioară)
adeverință de rol agricol din care să reiasă suprafața de teren și animale deținute în gospodarie
certificat de atestare fiscală

listă: Lista Bunurilor care exclud acordarea ajutorului social

Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
– cererea va fi completată doar de proprietarul locuinței, titularul contractului de închiriere sau un alt membru de familie major și legal împuternicit (procură notarială) de proprietarul locuinței.
– în formular, PROPRIETARUL LOCUINTEI VA DECLARA TOȚI MEMBRII FAMILIEI, CARE LOCUIESC ÎN ACEL IMOBIL,familie însemnând soțul, soția precum și alte persoane, indiferent dacă între aceastea există relații de rudenie.
– cererea se depune la Primărie NUMAI ÎNSOTITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE până la data de 20 NOIEMBRIE.
– LIMITA DE VENIT- 1386 lei/ membru familie, 2053 lei/ o persoană.
formular: Cerere simplificată
– numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere
C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani
certificate naștere pentru copiii sub 14 ani
certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc
act proprietate / contract închiriere / comodat pentru locuință
adeverința de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocatie/ indemnizatie
adeverinta de venit de la Administratia Fiscală Brasov
factură gaze (luna anterioară)
adeverință de rol agricol din care să reiasă suprafața de teren și animale deținute în gospodarie
certificat de atestare fiscală
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
formular: Cerere simplificată
– numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 111/2010, ambii părinți, au drepturi în mod egal, la concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, în cazul copilului cu handicap). TERMENUL LEGAL PENTRU DEPUNEREA ACTELOR pentru indemnizație sau stimulent este de 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului.
• atunci când SOLICITANTUL ESTE ANGAJAT
– se eliberează de la Primărie
– din care să rezulte vechimea în muncă de cel putin 12 luni, realizată consecutiv sau succesiv în ultimele 24 de luni anterior nasterii copilului
– formularul se poate lua de la Primarie
C.I. (carte de identitate) părinți
– trebuie sa aibă domiciliul în comuna BOD
certificatul de naștere al copilului
după caz: certificatul de handicap al copilului
certificatul de căsătorie
– dacă părinții nu sunt căsătoriți este necesară anchetă socială de la Primăria Bod
notificare din partea celuilalt părinte
– că este sau nu este de acord să stea o lună în indemnizație de creștere copil
decizia de suspendare a activității eliberată de angajator
– în care se specifică clar data suspendării activității, pentru persoana care dorește indemnizatie de creștere copil
adeverință de la medicul de familie
– în care mamele care solicită indemnizația trebuie să se specifice perioada de concediu medical pre și post natal
extras de cont bancar (în original) pe numele solicitantului
– în cazul în care doriți să se vireze indemnizatia sau stimulentul de insertie în cont
– în cazul în care solicitantul indemnizatiei sau stimulentului este tatăl copilului, mama copilului va da o declarație în care va preciza dacă este încadrata în muncă și dacă a beneficiat sau nu de concediul pre și post natal și în ce perioade
• atunci când SOLICITANTUL ESTE ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL
Se vor pregăti toate documentele enumerate mai sus cu excepția adeverinței-tip eliberată de angajator. Se vor adăuga:
decizia de impunere de la ANAF
– pentru anul în care este născut copilul și anul anterior nașterii copilului;
adeverință venituri de la ANAF
– care sa confirme veniturile din deciziile de Impunere;
declarația solicitantului privind data suspendării activității în cadrul intreprinderii individuale, la ANAF
– ANAF-ul va elibera un document prin care va confirma data suspendării activității, care document va fi pus la dosarul pentru solicitarea indemnizatiei
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
Conform OUG nr. 111/2010 art.7, cuantumul stimulentului de inserție este suma fixă de 650 lei.
• condiții de acordare:
se acordă începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente
se acordă unuia dintre cei doi părinţi ai copilului care se află în concediu pentru creşterea copilului şi își dorește să se întoarcă la muncă mai devreme
același drept pentru primirea stimulentului de inserție îl are și persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă
• documente necesare:
RECOMANDĂM solicitanților verificarea tuturor documentelor la Primărie, compartimentul Social, înainte de împlinirea termenului legal de 1 an și 10 luni de la nașterea copilului! Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
• condiții de acordare:
Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.
In cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocației de stat pentru copii se poate face și pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni
Persoanele cărora li se face plata alocației de stat pentru copii (părinții, tutorii, familia de plasament, etc) sunt OBLIGATE să comunice orice schimbare în privința componenței familiei sau a domiciliulului/reședinței, în termen de cel mult 15 zile de la apariția situației, inclusiv în cazurile în care cetățenii români își stabilesc rezidența în altă țară împreună cu copiii lor

• documente necesare:
C.I.- părinți
– trebuie sa aiba domiciliul in com.BOD
Certificatul de naștere al copilului
după caz: Certificat de căsătorie
după caz: Anchetă socială efectuată de Primăria Bod
– dacă părinții nu sunt căsătoriți
după caz: Hotărârea de divorț
– cu ștampila rămasă definitivă și irevocabilă
după caz: Hotărarea de încredințare a copilului
– rămasă definitivă și irevocabilă
după caz: Certificatul de handicap al copilului
după caz: Actul de deces al unuia dintre părinți
după caz: Extras de cont pe numele solicitantului
– dacă se dorește plata alocației de stat în cont bancar
– privind adresa și numărul de asigurare din celălalt stat membru UE, pentru solicitanții care au avut calitatea de lucrător emigrant
– privind componența familiei în vederea acordării prestațiilor familiale pentru lucrător emigrant
RECOMANDĂM solicitanților verificarea tuturor documentelor la Primărie, compartimentul Social. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

Se acordă conform Legii nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare și a HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare. Tichetele au valoarea nominală de 100 de lei.

• condiții de acordare:
copilul trebuie să fie înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar
stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă se acordă în perioada septembrie – iunie, această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi săptămâna altfel”
venitul lunar pe membru de familie să se încadreze până în cuantumul maxim pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei conform Legii nr.277/2010, respectiv 520 lei/persoană.

• documente necesare:

formular: Cerere tip – Declarație pe propria răspundere întocmite de reprezentantul legal al copilului

– se întocmește de către reprezentantul legal al familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului și se înregistrează la Primăria de pe raza teritorială unde îşi are domiciliul sau locuieşte efectiv familia, respectiv, Primăria Comunei Bod
– poate fi făcută oricând pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă
acte doveditoare privind veniturile familiei
– adeverință de venit, cupon pensie etc. aferente lunii anterioare depunerii cererii (original)
dovada înscrierii copilului la grădiniță (original)
Livretul de familie
– în original și copie xerox

– lista documentelor suplimentare pentru cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie (click)

• se interzic titularului:
solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului
comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii
utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente
utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite
Formularele se completează la Primărie.
Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
• pentru cazul când SOLICITANTUL ESTE ADULT:
formular: Cerere tip – Încadrare în grad de handicap pentru adulți;
– completată la Primăria de domiciliu;
referat întocmit de medic specialist
scrisoare medicală -tip
– de la medicul de familie, numai în situația primei prezentări la serviciul de evaluare complexă
după caz: alte acte medicale
– copii de pe biletele de externare,investigatii paraclinice, după caz;
după caz: declarație pe propria răspundere că nu realizați alte venituri
după caz: decizie de pensionare copie
după caz: cupon de pensie
după caz: adeverință de salariat
act de identitate cu termen de valabilitate — copie
certificat de handicap — copie
ancheta socială-tip
– va fi efectuată de primăria de domiciliu, respectiv Primăria comunei Bod
• pentru cazul când SOLICITANTUL ESTE MINOR:
formular: Cerere tip – Încadrare în grad de handicap pentru minor și acces la servicii de abilitare și reabilitare;
– completată la Primăria de domiciliu;
fișa medicală sintetică
– de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
certificatul medical tip A5
– de la medicul de specialitate aflat pe lista DSP Ilfov
copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5
– scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare
fișa de evaluare psihologică
– de la un psiholog atestat în psihologie clinică,
– se completează obligatoriu pentru toate cazurile noi indiferent de dizabilitate
– pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA
fișa psihopedagogică
ancheta socială de la primăria de domiciliu
– însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu
declarație pe propria răspundere
– se scrie în fața asistentului social din cadrul compartimentului Social
– trebuie să conțină: nume în clar, semnătura, număr de înregistrare de la registratură, data și ștampila Primăriei, pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la adresa din C.I- adresa reședinței;
copie certificat de naştere, C.I. – copil
după caz: copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor
după caz: copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament
adeverinţă şcolară
copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare
– dacă este în şcoală specială, sau beneficiază de profesor de sprijin/itinerant
copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ AJUTOR SOCIAL
documente necesare

– cererea va fi completată doar de proprietarul locuinței, titularul contractului de închiriere sau un alt membru de familie major și legal împuternicit (procură notarială) de proprietarul locuinței.
– în formular, PROPRIETARUL LOCUINTEI VA DECLARA TOȚI MEMBRII FAMILIEI, CARE LOCUIESC ÎN ACEL IMOBIL,familie însemnând soțul, soția precum și alte persoane, indiferent dacă între aceastea există relații de rudenie.
– cererea se depune la Primărie NUMAI ÎNSOTITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE până la data de 20 NOIEMBRIE.
– LIMITA DE VENIT- 750 lei/ persoană.
C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
certificate naștere pentru copiii sub 14 ani;
certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc;
act proprietate / contract închiriere / comodat pentru locuință;
adeverința de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocatie/ indemnizatie;
adeverinta de venit de la Administratia Fiscală Brasov;
factură gaze (luna anterioară);
adeverință de rol agricol din care să reiasă suprafața de teren și animale deținute în gospodarie;
certificat de atestare fiscală;
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ AJUTOR ÎNCĂLZIRE
documente necesare

– cererea va fi completată doar de proprietarul locuinței, titularul contractului de închiriere sau un alt membru de familie major și legal împuternicit (procură notarială) de proprietarul locuinței.
– în formular, PROPRIETARUL LOCUINTEI VA DECLARA TOȚI MEMBRII FAMILIEI, CARE LOCUIESC ÎN ACEL IMOBIL,familie însemnând soțul, soția precum și alte persoane, indiferent dacă între aceastea există relații de rudenie.
– cererea se depune la Primărie NUMAI ÎNSOTITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE până la data de 20 NOIEMBRIE.
– LIMITA DE VENIT- 750 lei/ persoană.
C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
certificate naștere pentru copiii sub 14 ani;
certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc;
act proprietate / contract închiriere / comodat pentru locuință;
adeverința de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocatie/ indemnizatie;
adeverinta de venit de la Administratia Fiscală Brasov;
factură gaze (luna anterioară);
adeverință de rol agricol din care să reiasă suprafața de teren și animale deținute în gospodarie;
certificat de atestare fiscală;
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
documente necesare

formular: Cerere simplificată;
– numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ INDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
documente necesare

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 111/2010, ambii părinți, au drepturi în mod egal, la concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, în cazul copilului cu handicap). TERMENUL LEGAL PENTRU DEPUNEREA ACTELOR pentru indemnizație sau stimulent este de 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului.
• atunci când SOLICITANTUL ESTE ANGAJAT
– se eliberează de la Primărie
– din care să rezulte vechimea în muncă de cel putin 12 luni, realizată consecutiv sau succesiv în ultimele 24 de luni anterior nasterii copilului
– formularul se poate lua de la Primarie
C.I. (carte de identitate) părinți
– trebuie sa aibă domiciliul în comuna BOD
certificatul de naștere al copilului;
certificatul de handicap al copilului;
– unde este cazul, original si copie);
certificatul de căsătorie;
– dacă părinții nu sunt căsătoriți este necesară anchetă socială de la Primăria Bod;
notificare din partea celuilalt părinte;
– că este sau nu este de acord să stea o lună în indemnizație de creștere copil;
decizia de suspendare a activității eliberată de angajator;
– în care se specifică clar data suspendării activității, pentru persoana care dorește indemnizatie de creștere copil ( în original);
adeverință de la medicul de familie;
– în care mamele care solicită indemnizația trebuie să se specifice perioada de concediu medical pre și post natal;
extras de cont bancar (în original) pe numele solicitantului;
– în cazul în care doriți să se vireze indemnizatia sau stimulentul de insertie în cont;
– în cazul în care solicitantul indemnizatiei sau stimulentului este tatăl copilului, mama copilului va da o declarație în care va preciza dacă este încadrata în muncă și dacă a beneficiat sau nu de concediul pre și post natal și în ce perioade;
• atunci când SOLICITANTUL ESTE ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL
Se vor pregăti toate documentele enumerate mai sus cu excepția adeverinței-tip eliberată de angajator. Se vor adăuga:
decizia de impunere de la ANAF;
– pentru anul în care este născut copilul și anul anterior nașterii copilului;
adeverință venituri de la ANAF;
– care sa confirme veniturile din deciziile de Impunere;
declarația solicitantului privind data suspendării activității în cadrul intreprinderii individuale, la ANAF
– ANAF-ul va elibera un document prin care va confirma data suspendării activității, care document va fi pus la dosarul pentru solicitarea indemnizatiei
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ STIMULENT DE INSERȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
condiții + documente necesare

Conform OUG nr. 111/2010 art.7, cuantumul stimulentului de inserție este suma fixă de 650 lei.
• condiții de acordare:
se acordă începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
se acordă unuia dintre cei doi părinţi ai copilului care se află în concediu pentru creşterea copilului şi își dorește să se întoarcă la muncă mai devreme.
același drept pentru primirea stimulentului de inserție îl are și persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă.
• documente necesare:
formular: Cerere simplificată;
– numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere
RECOMANDĂM solicitanților verificarea tuturor documentelor la Primărie, compartimentul Social, înainte de împlinirea termenului legal de 1 an și 10 luni de la nașterea copilului! Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ ALOCAȚII DE STAT
documente necesare

Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ
condiții + documente necesare

Se acordă conform Legii nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare și a HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare. Tichetele au valoarea nominală de 50 de lei.
• condiții de acordare:
copilul trebuie să fie înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar;
stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă se acordă în perioada septembrie – iunie, această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi săptămâna altfel”;
venitul lunar pe membru de familie să se încadreze până în cuantumul maxim pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei conform Legii nr.277/2010, respectiv 520 lei/persoană.
• documente necesare:
formular: Cerere tip – Declarație pe propria răspundere întocmite de reprezentantul legal al copilului;
– se întocmește de către reprezentantul legal al familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului și se înregistrează la Primăria de pe raza teritorială unde îşi are domiciliul sau locuieşte efectiv familia, respectiv, Primăria Comunei Bod
– poate fi făcută oricând pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă
acte doveditoare privind veniturile familiei;
– adeverință de venit, cupon pensie etc. aferente lunii anterioare depunerii cererii (original)
dovada înscrierii copilului la grădiniță (original);
Livretul de familie;
– în original și copie xerox
– lista documentelor suplimentare pentru cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie (click)
• se interzic titularului:
solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;
utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ ÎNCADRARE GRAD DE HANDICAP
categorii + documente necesare

• pentru cazul când SOLICITANTUL ESTE ADULT:
formular: Cerere tip – Încadrare în grad de handicap pentru adulți;
– completată la Primăria de domiciliu;
referat întocmit de medic specialist;
scrisoare medicală -tip
– de la medicul de familie, numai în situația primei prezentări la serviciul de evaluare complexă
alte acte medicale
– copii de pe biletele de externare,investigatii paraclinice, după caz;
declarație pe propria răspundere că nu realizați alte venituri, după caz;
decizie de pensionare copie, după caz;
cupon de pensie, după caz;
adeverință de salariat, după caz;
act de identitate cu termen de valabilitate — copie;
certificat de handicap — copie;
ancheta socială-tip
– va fi efectuată de primăria de domiciliu, respectiv Primăria comunei Bod
• pentru cazul când SOLICITANTUL ESTE MINOR:
formular: Cerere tip – Încadrare în grad de handicap pentru minor și acces la servicii de abilitare și reabilitare;
– completată la Primăria de domiciliu;
fișa medicală sintetică
– de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
certificatul medical tip A5
– de la medicul de specialitate aflat pe lista DSP Ilfov
copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5
– scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare
fișa de evaluare psihologică
– de la un psiholog atestat în psihologie clinică,
– se completează obligatoriu pentru toate cazurile noi indiferent de dizabilitate
– pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA
fișa psihopedagogică;
ancheta socială de la primăria de domiciliu
– însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu
declarație pe propria răspundere
– se scrie în fața asistentului social din cadrul compartimentului Social
– trebuie să conțină: nume în clar, semnătura, număr de înregistrare de la registratură, data și ștampila Primăriei, pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la adresa din C.I- adresa reședinței;
copie certificat de naştere, C.I. – copil;
copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor, după caz;
copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament, după caz;
adeverinţă şcolară;
copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare;
– dacă este în şcoală specială, sau beneficiază de profesor de sprijin/itinerant
copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.