• Asistență Socială

ASISTENȚĂ SOCIALĂ - formulare

♦ AJUTOR SOCIAL
documente necesare

Conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social.
– numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere
Adeverință eliberată de Primăria de domiciliu;
– din care să rezulte că persoana nu beneficiază de ajutor social pentru membrii familiei care au domiciliul sau resedință în altă localitate
copii după cărțile de identitate ale membrilor familiei;
copii după certificatele de naștere ale copiilor;
certificat de căsătorie;
hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului;
act doveditor privind calitatea solicitantului de tutore sau curator;
act doveditor că un membru al familiei urmează o formă de învățământ, după caz;
act doveditor privind încadrarea persoanelor în categoriile de handicap grav sau accentuat, după caz;
alte acte doveditoare privind componența familiei, după caz;
livretul de familie;
adeverință eliberată de AJOFM;
– din care să reiasă că persoanele apte de muncă din familie ( mai mari de 16 ani) sunt în evidența pentru ocuparea unui loc de muncă;
– persoanele care au copii sub 7 ani sau au in ingrijire persoane cu handicap grav sau accentuat care nu au asistent personal, nu trebuie sa aduca adeverinta de la AJOFM;
adeverinta eliberată de Administratia Finantelor Publice Brasov;
– privind veniturile pentru fiecare membru adult din familie;
adeverința agricolă eliberată de Primăria Bod;
– din care să reiasă suprafața de teren deținută și numărul de animale;
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ AJUTOR ÎNCĂLZIRE
documente necesare

– cererea va fi completată doar de proprietarul locuinței, titularul contractului de închiriere sau un alt membru de familie major și legal împuternicit (procură notarială) de proprietarul locuinței.
– în formular, PROPRIETARUL LOCUINTEI VA DECLARA TOȚI MEMBRII FAMILIEI, CARE LOCUIESC ÎN ACEL IMOBIL,familie însemnând soțul, soția precum și alte persoane, indiferent dacă între aceastea există relații de rudenie.
– cererea se depune la Primărie NUMAI ÎNSOTITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE până la data de 20 NOIEMBRIE.
– LIMITA DE VENIT- 750 lei/ persoană.
formular: Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
formular: Angajament de plată;
C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
certificate naștere pentru copiii sub 14 ani;
certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc;
act proprietate / contract închiriere / comodat pentru locuință;
adeverința de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocatie/ indemnizatie;
adeverinta de venit de la Administratia Fiscală Brasov;
factură gaze (luna anterioară);
adeverință de rol agricol din care să reiasă suprafața de teren și animale deținute în gospodarie;
certificat de atestare fiscală;
Formularele se completează la Primărie.
Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ ÎNDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
documente necesare

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 111/2010, ambii părinți, au drepturi în mod egal, la concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, în cazul copilului cu handicap). TERMENUL LEGAL PENTRU DEPUNEREA ACTELOR pentru indemnizație sau stimulent este de 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului.
• atunci când SOLICITANTUL ESTE ANGAJAT
– se eliberează de la Primărie
– din care să rezulte vechimea în muncă de cel putin 12 luni, realizată consecutiv sau succesiv în ultimele 24 de luni anterior nasterii copilului
– formularul se poate lua de la Primarie
Carte de identitate părinți
– trebuie sa aibă domiciliul în comuna BOD
Certificatul de naștere al copilului;
Certificatul de handicap al copilului;
– unde este cazul, original si copie);
Certificatul de căsătorie;
– dacă părinții nu sunt căsătoriți este necesară anchetă socială de la Primăria Bod;
Notificare din partea celuilalt părinte;
– că este sau nu este de acord să stea o luna în indemnizație de creștere copil;
Decizia de suspendare a activității eliberată de angajator;
– în care se specifică clar data suspendării activității, pentru persoana care dorește indemnizatie de creștere copil ( în original);
Adeverință de la medicul de familie;
– în care mamele care solicită indemnizația trebuie să se specifice perioada de concediu medical pre și post natal;
Extras de cont bancar (în original) pe numele solicitantului;
– în cazul în care doriți să se vireze indemnizatia sau stimulentul de insertie în cont;
– în cazul în care solicitantul indemnizatiei sau stimulentului este tatăl copilului, mama copilului va da o declarație în care va preciza dacă este încadrata în muncă și dacă a beneficiat sau nu de concediul pre și post natal și în ce perioade;
• atunci când SOLICITANTUL ESTE ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL
Se vor pregăti toate documentele enumerate mai sus cu excepția adeverinței-tip eliberată de angajator. Se vor adăuga:
Decizia de impunere de la ANAF;
– pentru anul în care este născut copilul și anul anterior nașterii copilului;
Adeverință venituri de la ANAF;
– care sa confirme veniturile din deciziile de Impunere;
Declarația solicitantului privind data suspendării activității în cadrul intreprinderii individuale, la ANAF
– ANAF-ul va elibera un document prin care va confirma data suspendării activității, care document va fi pus la dosarul pentru solicitarea indemnizatiei
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ STIMULENT DE INSERȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
condiții + documente necesare

Conform OUG nr. 111/2010 art.7, cuantumul stimulentului de inserție este suma fixă de 650 lei.
• condiții de acordare:
se acordă începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
se acordă unuia dintre cei doi părinţi ai copilului care se află în concediu pentru creşterea copilului şi își dorește să se întoarcă la muncă mai devreme.
același drept pentru primirea stimulentului de inserție îl are și persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă.
• documente necesare:
formular: Cerere simplificată;
numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere
formular: Angajament de plată;
RECOMANDĂM solicitanților verificarea tuturor documentelor la Primărie, compartimentul Social, înainte de împlinirea termenului legal de 1 an și 10 luni de la nașterea copilului! Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.

♦ ALOCAȚII DE STAT
documente necesare

Formularele se completează la Primărie.
Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
formular: Cerere simplificată;
numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere
adeverință eliberată de Primăria de domiciliu;
din care să rezulte ca persoana nu beneficiaza de ajutor social pentru membrii familiei care au domiciliul sau resedința în altă localitate
copii după cărțile de identitate ale membrilor familiei;
copii după certificatele de naștere ale copiilor;
certificat de căsătorie;
hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului;
act doveditor privind calitatea solicitantului de tutore sau curator;
act doveditor că un membru al familiei urmează o formă de învățământ, după caz;
acte doveditor privind încadrarea persoanelor în categoriile de handicap grav sau accentuat, după caz;
alte acte doveditoare privind componența familiei, după caz;
livretul de familie;
adeverință eliberată de AJOFM;
din care sa reaiasă că persoanele apte de muncă din familie ( mai mari de 16 ani) sunt în evidența pentru ocuparea unui loc de muncă;
• persoanele care au copii sub 7 ani sau au in ingrijire persoane cu handicap grav sau accentuat care nu au asistent personal, nu trebuie sa aduca adeverinta de la AJOFM;
adeverinta eliberată de Administratia Finantelor Publice Brasov;
privind veniturile pentru fiecare membru adult din familie;
adeverința agricolă eliberată de Primaria Bod;
din care să reaisă suprafața de teren deținută și numărul de animale;
Formularele  se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
– cererea va fi completată doar de proprietarul locuinței, titularul contractului de închiriere sau un alt membru de familie major și legal împuternicit (procură notarială) de proprietarul locuinței.
– în formular, PROPRIETARUL LOCUINTEI VA DECLARA TOȚI MEMBRII FAMILIEI, CARE LOCUIESC ÎN ACEL IMOBIL,familie însemnând soțul, soția precum și alte persoane, indiferent dacă între aceastea există relații de rudenie.
– cererea se depune la Primărie NUMAI ÎNSOTITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE până la data de 20 NOIEMBRIE.
– LIMITA DE VENIT- 750 lei/ persoană.
formular: Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
formular: Angajament de plată;
C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
Certificate naștere pentru copiii sub 14 ani;
Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc;
Act proprietate / contract închiriere / comodat pentru locuință;
Adeverința de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocatie/ indemnizatie;
Adeverinta de venit de la Administratia Fiscală Brasov;
Factură gaze (luna anterioară);
Adeverință de rol agricol din care să reiasă suprafața de teren și animale deținute în gospodarie;
Certificat de atestare fiscală;
Formularele  se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
formular: Cerere simplificată;
numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere
formular: Angajament de plată;
Formularele  se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr 111/2010, ambii părinți, au drepturi în mod egal, la concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, în cazul copilului cu handicap). TERMENUL LEGAL DE DEPUNERE AL ACTELOR pentru indemnizație sau stimulent este de 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului.
• atunci când SOLICITANTUL ESTE ANGAJAT
– se eliberează de la Primărie
– din care să rezulte vechimea în muncă de cel putin 12 luni, realizată consecutiv sau succesiv în ultimele 24 de luni anterior nasterii copilului
– formularul se poate lua de la Primarie
Carte de identitate părinți
– trebuie sa aibă domiciliul în comuna BOD
Certificatul de naștere al copilului;
Certificatul de handicap al copilului;
– unde este cazul, original si copie);
Certificatul de căsătorie;
– dacă părinții nu sunt căsătoriți este necesară anchetă socială de la Primăria Bod;
Notificare din partea celuilalt părinte;
– că este sau nu este de acord să stea o luna în indemnizație de creștere copil;
Decizia de suspendare a activității eliberată de angajator;
– în care se specifică clar data suspendării activității, pentru persoana care dorește indemnizatie de creștere copil ( în original);
Adeverință de la medicul de familie;
– în care mamele care solicită indemnizația trebuie să se specifice perioada de concediu medical pre și post natal;
Extras de cont bancar (în original) pe numele solicitantului;
– în cazul în care doriți să se vireze indemnizatia sau stimulentul de insertie în cont;
– în cazul în care solicitantul indemnizatiei sau stimulentului este tatăl copilului, mama copilului va da o declarație în care va preciza dacă este încadrata în muncă și dacă a beneficiat sau nu de concediul pre și post natal și în ce perioade;
• atunci când SOLICITANTUL ESTE ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL
Se vor pregăti toate documentele enumerate mai sus cu excepția adeverinței-tip eliberată de angajator. Se vor adăuga:
Decizia de impunere de la ANAF;
– pentru anul în care este născut copilul și anul anterior nașterii copilului;
Adeverință venituri de la ANAF;
– care sa confirme veniturile din deciziile de Impunere;
Declarația solicitantului privind data suspendării activității în cadrul intreprinderii individuale, la ANAF
– ANAF-ul va elibera un document prin care va confirma data suspendării activității, care document va fi pus la dosarul pentru solicitarea indemnizatiei
 
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
 • Pentru persoana. care solicita stimulentul de insertie este necesara o adeverinta de la angajator din care rezulte ca solicitantul dreptului isi continua activitatea in munca ( original);
 • In cazul persoanelor care se intorc din indemnizatie pentru cresterea copilului pana la doi ani (obligatoriu cand implineste copilul varsta de î an si IO luni, conditie obligatorie impusa de lege pentru a putea beneficia de stimulent de insertie pana la varsta de 3 ani), sunt necesare urmatoarele documente:

  • Adeverinta de la angajator cu data reluarii activitatlE in munca ( original);
  • Carti de identitate pentru ambii parinti ( original si copie);
  • Certificat de nastere copil ( original si copie);
  • Certificat de casatorie ( in cazul in care parintii nu sunt casatoriti este necesara ancheta sociala de la Primaria Bod;
  • Extras de cont bancar ( in original) pe numele solicitantului daca se doreste ca plata stimulentului de insertie sa se faca in cont;

  TERMENUL LEGAL DE DEPUNERE AL ACTELOR PENTRU INDEMNIZATE SAU STIMULENT ESTE DE 60 de zile LUCRATOARE DE LA DATA NASTERII COPILULUI.

  * Toate documentele subliniate și marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completeaza la Primărie.

  LEGISLAȚIE

  1. Legea nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

  BENEFICIARI

  Beneficiază de stimulent educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, copiii din familiile defavorizate, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  a. copilul care este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar;
  b. venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o singură persoană prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 284 lei/persoană

  Documente necesare:

  Cerere – Declaraţie pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului *;
  Livretul de familie (în original şi copie xerox). În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

  a. cartea de identitate a reprezentantului copilului/partener (original+copie xerox);
  b. certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate (original+copie xerox);
  c. certificatul de căsătorie (original+copie xerox);

  d. hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox);
  e. hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox);
  f. dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii (original+copie xerox);
  g. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută (original+copie xerox);

  h. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (original+copie xerox);
  i. hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt (original+copie xerox);

  j. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei,
  • acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverință de venit, cupon pensie etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii (original);
  • dovada înscrierii copilului la grădiniţă (original).

  La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie nu se iau în calcul următoarele venituri:

  a. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b. alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
  c. ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
  d. ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
  e. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
  f. sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
  g. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
  h. sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.

  IMPORTANT:

  Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc de către reprezentantul legal al familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria de pe raza teritorială unde îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia, respectiv, Primăria Comunei Bod.
  Cererea de acordare a stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, poate fi făcută oricând pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă.
  Tichetele au valoarea nominală de 50 de lei şi se acordă lunar pe perioada participării copiilor la activităţile organizate în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar.
  Stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă se acorda în perioada septembrie – iunie, această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi “săptămâna altfel”.

  Se interzic titularului:

  a. solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
  b. comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
  c. utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;
  d. utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.


  ADULȚI

  • cerere tip completata la primaria de domiciliu*;
  • referat intocmit de medic specialist — original;
  • scrisoare medicala -tip de la medicul de familie,numai in situatia primei prezentari la serviciul de evaluare complexa — in original;
  • alte acte medicale— copii de pe biletele de externare,investigatii paraclinice – (dupa caz);
  • declaratie pe propria raspundere ca nu realizati alte venituri (dupa caz);
  • decizie de pensionare copie (dupa caz);
  • cupon de pensie — original (dupa caz);
  adeverinta de salariat -originala (dupa caz);
  • act de identitate cu termen de valabilitate — copie;
  • certificat de handicap — copie;
  • ancheta sociala tip efectuata de catre primaria de domiciliu;

  MINORI

  • Cerere de încadrare în grad de handicap pentru minor / acces la servicii de abilitare și reabilitare*;
  • fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
  • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (aflat pe lista DSP Ilfov);
  • copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare);
  • fișa de evaluare psihologică de la un psiholog atestat în psihologie clinică, se completează obligatoriu pentru toate cazurile noi indiferent de dizabilitate iar pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA;
  • fișa psihopedagogică;
  • ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu;
  declarație pe propria răspundere dată în fața asistentului social din Primărie: nume în clar, semnătura, numar de înregistrare de la registratură, data și ștampila Primăriei, pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la adresa din C.I- adresa reședinței; copie certificat de naştere, C.I. – copil;
  • copie BI/CI părinţi/reprezentant legal;
  • copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor; (dacă este cazul);
  • copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul);
  • adeverinţă şcolară;
  • copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, (dacă este în şcoală specială, sau beneficiază de profesor de sprijin/itinerant);
  • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
    * Toate documentele subliniate și marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completeaza la Primărie.
  • Cerere tip – Declaratie pe propria răspundere completata de titular; *
  • Cerere simplificată; * (numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere )
  • pentru membrii familiei care au domiciliul sau resedinta in alta localitate este necesara o adeverinta eliberata de primaria de domiciliu din care sa rezulte ca persoana nu beneficiaza de ajutor social;
  • copii dupa cartile de identitate ale membrilor familiei;
  • copii dupa certificatele de nastere ale copiilor;
  • certificate de casatorie;
  • hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
  • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
  • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant , dupa caz;
  • acte din care sa rezulte incadrarea persoanelor in categoriile de handicap grav sau accentuat, dupa caz;
  • după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
  • livretul de familie;
  • persoanele apte de muncă din familie ( mai mari de 16 ani) vor prezenta adeverința de la AJOFM din care sa reaiasa ca sunt in evidenta pentru ocuparea unui loc de munca;
  • persoanele care au copii sub 7 ani sau au in ingrijire persoane cu handicap grav sau accentuat care nu au asistent personal, nu trebuie sa aduca adeverinta de la AJOFM;
  • adeverinta eliberata de Administratia Finantelor Publice Brasov privind veniturile pentru fiecare membru adult din familie;
  • adeverința agricolă liberată de Primaria Bod din care să reaisă suprafața de teren deținută și numărul de animale;
  • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal *;
  Toate documentele subliniate și marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completează la Primărie. * Toate actele se prezintă la ghișeu în copii și originale.

 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naștere pentru copiii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat pentru locuință;
 • Adeverința de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocatie/ indemnizatie
 • Adeverinta de venit de la Administratia Fiscală Brasov;
 • Factură gaze (luna anterioară);
 • Adeverință de rol agricol din care să reiasă suprafața de teren și animale deținute în gospodarie;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Lista bunurilor care exclud acordarea ajutorului de încălzire *;
 • Angajament de plată *;
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal *;
 • Cerere tip – Declarație pe proprie răspundere *;
 • Cererea va fi completată doar de proprietarul locuinței, titularul contractului de închiriere sau un alt membru de familie major și legal împuternicit (procură notarială) de proprietarul locuinței. ÎN FORMULAR, PROPRIETARUL LOCUINTEI VA DECLARA TOȚI MEMBRII FAMILIEI, CARE LOCUIESC ÎN ACEL IMOBIL, FAMILIE ÎNSEMNÂND SOTUL, SOTA PRECUM SI ALTE PERSOANE, INDIFERENT DACĂ ÎNTRE ACESTEA EXISTĂ SAU NU RELAȚII DE RUDENIE. CEREREA SE DEPUNE LA PRIMĂRIE NUMAI ÎNSOTITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE PÂNĂ LA DATA DE 20 NOIEMBRIE PENTRU TOATĂ PERIOADA. LIMITA DE VENIT- 750 LEI/ PERS.
  * Toate documentele subliniate și marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completează la Primărie.

  * Toate documentele subliniate și marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completeaza la Primărie.

 • Cerere tip pentru indemnizație creștere copil (de la Primarie)*;
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal *;
 • Carte de identitate parinti care trebuie sa aiba domiciliul in com.BOD ( original si copie);
 • Certificatul de nastere al copilului ( original si copie);
 • Certificatul de handicap al copilului ( unde este cazul, original si copie);
 • Adeverinta tip (formularul se poate lua de la Primarie), eliberata de angajator din care sa rezulte vechimea in munca de cel putin 12 luni ( realizata consecutiv sau succesiv in ultimele 24 de luni anterior nasterii copilului);
 • Certificatul de casatorie ( original si copie) — Daca cei doi parinti nu sunt casatoriti este necesara ancheta sociala de la Primaria Bod;
 • Notificare din partea celuilalt parinte ca este sau nu este de acord sa stea o luna in indemnizatie de crestere copil;
 • Decizia de suspendare a activitatii eliberata de angajator in care se specifica clar data suspendarii activitatii, pentru persoana care doreste indemnizatie de crestere copil ( In original);
 • Pentru persoana. care solicita stimulentul de insertie este necesara o adeverinta de la angajator din care rezulte ca solicitantul dreptului isi continua activitatea in munca ( original);
 • Pentru mamele care solicita indemnizatia este necesara o adeverinta de la medicul de familie in care sa se specifice perioada de concediu medical pre si post natal;
 • Extras de cont bancar (in original) pe numele solicitantului, in cazul in care doriti sa se vireze indemnizatia sau stimulentul de insertie in cont;
 •   In cazul in care solicitantul indemnizatiei sau stimulentului este tatal copilului, mama copilului va da o declaratie in care va preciza daca este incadrata in munca si daca a beneficiat sau nu de concediul pre si post natal si in ce perioade.

  In cazul persoanelor care desfasora actvitati de tip intreprindere individuala actele pe care trebuie sa le depuna la dosar pentru obtinerea indemnizatiei sau stimulentului de insertie sunt urmatoarele:

 • De la ANAF se va solicita decizia de impunere pentru anul in care este nascut copilul si anul anterior nasterii copilului;
 • De la ANAF se va solicita o adeverinta care sa confirme veniturile din deciziile de Impunere;
 • Solicitantul indemnizației trebuie sa isi declare la ANAF data suspendarii activitatii in cadrul intreprinderii individuale.
 • ANAF-ul va elibera un document prin care va confirma data suspendarii actMtatii, care document va fi pus la dosarul pentru solic/area indemnizatiei.
 • In cazul persoanelor care se intorc din indemnizatie pentru cresterea copilului pana la doi ani (obligatoriu cand implineste copilul varsta de î an si IO luni, conditie obligatorie impusa de lege pentru a putea beneficia de stimulent de insertie pana la varsta de 3 ani), sunt necesare urmatoarele documente:

 • Adeverinta de la angajator cu data reluarii activitatlE in munca ( original);
 • Carti de identitate pentru ambii parinti ( original si copie);
 • Certificat de nastere copil ( original si copie);
 • Certificat de casatorie ( in cazul in care parintii nu sunt casatoriti este necesara ancheta sociala de la Primaria Bod;
 • Extras de cont bancar ( in original) pe numele solicitantului daca se doreste ca plata stimulentului de insertie sa se faca in cont;
 • TERMENUL LEGAL DE DEPUNERE AL ACTELOR PENTRU INDEMNIZATE SAU STIMULENT ESTE DE 60 de zile LUCRATOARE DE LA DATA NASTERII COPILULUI.

  * Toate documentele subliniate și marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completeaza la Primărie.

  LEGISLAȚIE

  1. Legea nr. 248/28.10.2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. HG nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

  BENEFICIARI

  Beneficiază de stimulent educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, copiii din familiile defavorizate, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  a. copilul care este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar; b. venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o singură persoană prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 284 lei/persoană

  Documente necesare:

  Cerere – Declaraţie pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului *; • Livretul de familie (în original şi copie xerox). În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

  a. cartea de identitate a reprezentantului copilului/partener (original+copie xerox); b. certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate (original+copie xerox); c. certificatul de căsătorie (original+copie xerox); d. hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox); e. hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox); f. dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii (original+copie xerox); g. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută (original+copie xerox); h. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (original+copie xerox); i. hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt (original+copie xerox); j. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei, • acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverință de venit, cupon pensie etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii (original); • dovada înscrierii copilului la grădiniţă (original).
  La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie nu se iau în calcul următoarele venituri:
  a. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b. alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare; c. ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; d. ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile; e. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; f. sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată; g. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; h. sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.

  IMPORTANT:

  Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc de către reprezentantul legal al familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria de pe raza teritorială unde îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv familia, respectiv, Primăria Comunei Bod. Cererea de acordare a stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, poate fi făcută oricând pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă. Tichetele au valoarea nominală de 50 de lei şi se acordă lunar pe perioada participării copiilor la activităţile organizate în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar. Stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă se acorda în perioada septembrie – iunie, această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi “săptămâna altfel”.

  Se interzic titularului:

  a. solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului; b. comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii; c. utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente; d. utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.

  ADULȚI

 • cerere tip completata la primaria de domiciliu*;
 • referat intocmit de medic specialist — original;
 • scrisoare medicala -tip de la medicul de familie,numai in situatia primei prezentari la serviciul de evaluare complexa — in original;
 • alte acte medicale— copii de pe biletele de externare,investigatii paraclinice – (dupa caz);
 • declaratie pe propria raspundere ca nu realizati alte venituri (dupa caz);
 • decizie de pensionare copie (dupa caz);
 • cupon de pensie — original (dupa caz);
 • adeverinta de salariat -originala (dupa caz);
 • act de identitate cu termen de valabilitate — copie;
 • certificat de handicap — copie;
 • ancheta sociala tip efectuata de catre primaria de domiciliu;
 •  

  MINORI

 • Cerere de încadrare în grad de handicap pentru minor / acces la servicii de abilitare și reabilitare*;
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (aflat pe lista DSP Ilfov);
 • copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare);
 • fișa de evaluare psihologică de la un psiholog atestat în psihologie clinică, se completează obligatoriu pentru toate cazurile noi indiferent de dizabilitate iar pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA;
 • fișa psihopedagogică;
 • ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu;
 • declarație pe propria răspundere dată în fața asistentului social din Primărie: nume în clar, semnătura, numar de înregistrare de la registratură, data și ștampila Primăriei, pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la adresa din C.I- adresa reședinței; copie certificat de naştere, C.I. – copil;
 • copie BI/CI părinţi/reprezentant legal;
 • copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor; (dacă este cazul);
 • copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul);
 • adeverinţă şcolară;
 • copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, (dacă este în şcoală specială, sau beneficiază de profesor de sprijin/itinerant);
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;

 • * Toate documentele subliniate și marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completeaza la Primărie.