• 2019_100-53_hcl

HCL: 100 - 1

aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Bod, în anul 2019.

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2019

aprobarea modificării contractului de prestări servicii nr. 14978/14.08.2018 a coregrafului Ansamblului „Cununa Bodului”.

aprobarea alocării sumei de 3500 lei pt. participarea Ansamblul Cununa Bodului la Festivalul Centenar Fest, sub genericul „Festivalul Cultural al Românilor de Pretutindeni”

aprobarea raportului de evaluare a cotei părți din imobilul situat în comuna Bod, str. T. Vladimirescu, nr. 19, înscris în CF nr. 105141, nr. top. 797 – cabinet medical …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei părți de 1/14 din terenul înscris în CF nr.100479 Bod cad. 100479, de 1.390 mp …

aprobarea alocării sumei de 3500 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa întâi, în anul școlar 2019-2020.

modificarea și completarea, Anexei 2.2 aferentă Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de călători Nr. 1/20.12.2018, încheiat între…

oprirea si stationarea în staţiile publice şi capetele de traseu, autorizate de autorităţile locale de pe teritoriul unităţilor …

repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public intre bugetele UAT-urilor ce impart acelasi traseu

aprobarea actualizării ROF al angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

modificarea HCL nr. 24/22.02.2008 privind aprobarea vânzării terenului situat în comuna Bod, Bod Colonie, înscris în CF nr. 6050 nr. top…

aprobarea Regulamentului Intern de Organizare și a Codului de Etică ale „Clubului Sportiv Brenndorf

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2019, luna iunie

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și al statului de salariu pentru „Clubul Sportiv Brenndorf”

acceptarea unor oferte de donație a cotelor din terenul cu destinația drum de acces înscris în CF nr.100479 Bod cad. 100479, de 1.390 mp …

acceptarea unei oferte de donație a cotei de 555/10.000 din terenul înscris în CF nr.100232 Bod cad. 100232, în suprafață de 1.530 mp …

actualizarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2019

mandatarea A.M.D.D. a Transportului Public Bv să exercite, în numele […] Comunei Bod unele atribuţii privind efectuarea …

 însușirea Proiectului Tehnic pt O.I.  „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Bod”

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod, pe trimestrul I, al anului 2019

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod, pe trimestrul I, al anului 2019

aprobarea împrumutului de folosință a Bazei Sportive din Colonia Bod către „Clubul Sportiv Brenndorf”

aprobarea alegerii membrilor Consiliului Director a „Clubului Sportiv Brenndorf

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor părți din terenul înscris în CF nr.100232 Bod cad. 100232, în suprafață de 1.530 mp …

aprobarea completării și actualizării Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a com. Bod, jud. Brașov, aprobat prin HCL nr. 26/2017…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei părți de 1/14 din terenul înscris în CF nr.100479 Bod cad. 100479, de 1.390 mp…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei părți de 1/16 din terenul înscris în CF nr.100114 Bod cad. 100114, de 1.441 mp…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor părți de 2/10 și 8/10 din terenul arabil (cu destinația de drum de acces) înscris în CF …

aprobarea închirierii imobilului din str.Nouă, nr.227, situat în comuna Bod, județul Brașov, de catre Ardeleanu Sonia Ștefania

aprobarea închirierii imobilului din str.Noua, nr.227, situat în comuna Bod, județul Brașov, de catre Ardelenu Rodica

aprobarea actualizării R.O.F.  al angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

aprobarea finanțării cu suma de 30.000 lei din Bugetul Local al comunei Bod, a programului “Școală după Școală” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale

aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a imobilelor cu destinația de locuință și a terenurilor (curți și/sau grădini) aflate în administrarea comunei Bod

aprobarea apartenenței la domeniul privat al terenului înscris în CF 103943 BOD-fâneață

aprobarea apartenenței la domeniul public al terenului înscris în CF 103944 – Cimitir sat Colonia-Bod, Comuna Bod

aprobarea apartenenței la domeniul privat al terenului înscris în CF 102690 BOD, în suprafață de 5640 mp

actualizarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2019

acceptarea unor oferte de donație a cotelor din terenul arabil (drum de acces) înscris în CF nr.102086 Bod cad. 1574, în suprafață de 7.038 mp

însusirea și aprobarea unor documentații cadastrale de dezlipire imobil în vederea realizării obiectivului de investiții ”Sistematizarea satului Colonia Bod

aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al „Clubului Sportiv Brenndorf”

aprobarea modificăriii Art. 1 din HCL 33/21.03.2019 pentru modificarea denumirii clubului sportiv în „Clubul Sportiv Brenndorf”

aprobarea Programului de aprovizionare al populației comunei Bod cu principalele produse alimentare raționalizate, în caz de mobilizare și război

transferul fără plată a unor bunuri aflate în patrimoniul comunei Bod, în patrimoniul Școlii Gimnaziale Bod

radierea din evidența tehnic operativă a sumelor datorate de persoanele juridice radiate de la  Registrul Comerțului

completarea HCL nr.30/2019 privind aprobarea cumpărării terenului intravilan de 17.104 mp, pt. O.I. “Realizare construire și dotare Școală primară…