• 2019_226-153_hcl

HCL: 216 - 101

privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2020-2021

privind aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea SC Fabrica de Zahăr Bod SA asupra imobilului înscris în CF 104368 BOD 

privind aprobarea Statutului comunei Bod

însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pt O.I. „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod”…

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III, al anului 2019

aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public
Local de Călatori Nr.1/2018

însușirea și aprobarea documentației de expertizare tehnică la exigențele A1 și A2 pt O.I. nefinalizat „Construire Cămin Cultural” din sat Colonia Bod…

apartenența la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr.104720 Bod, nr.top.563

hcl 218

hcl 217

modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanți, în anul 2020

însușirea Dispoziției nr. 292 din 05.12.2019 a Primarului comunei Bod, privind rectificarea bugetului
local al comunei Bod pe anul 2019,…

aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate …

aprobarea declarării de utilitate publică de interes local a unor proiecte de investiții

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Bod
Colonie 0+00-6+200; 6,2km”

aprobarea documentației tehnico-economice suplimentare pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”

acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Sf. Nicolae din satul Bod

însușirea Dispoziției nr. 285 din 22.11.2019 a Primarului comunei Bod, privind rectificarea bugetului
local al comunei Bod pe anul 2019, luna noiembrie

aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Robu Maria și Robu Sozont

aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Fechete Mircea – Valentin și Fechete
Daniela

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod
în suprafață de 29 mp, în vederea efectuării unui schimb imobiliar,…

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod în suprafață de 27 mp, în vederea efectuării unui schimb imobiliar,…

aprobarea realizării proiectului „Dotarea compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj specific pentru activități de intervenție – buldoexcavator”

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote părți din terenul
înscris în CF nr.100114 Bod cad. 100114, în suprafață de 1.441 mp …

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din PUCG din terenurile înscrise în CF nr.102032 Bod cad. 102032…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 127/10.000 din terenul înscris în CF nr. 102086 Bod cad. 1574 în suprafață de 7.038 …

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor părți din terenurile înscrise în CF nr. 102086 Bod cad. 1574 în suprafață de 7.038 mp…

aprobarea vânzării terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 425 m², situat în …

aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea terenului proprietate privată a com. Bod, …

aprobarea transformării funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Comp. Investiții, în funcția publică de nivel superior de Inspector, clasa I

modificarea HCL nr.73 din 28.12.2015 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren arabil intravilan, situat în comuna Bod

aprobarea acordării sumei de 17500 lei necesari achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod și ansamblului de dansuri populare „ Cununa Bodului”

aprobarea prețului de vânzare de 65000 de euro a imobil înscris în CF nr. 106537 Bod nr. cadastral 106537, situat în comuna Bod, str. Nouă, nr. 234, jud. Brașov

privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei pentru organizarea unei Șezători

privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei pentru organizarea unei Șezători

modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod…

aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului Drum situat în tarla 60, parcela 558, în proprietatea privată a Comunei Bod

aprobarea St. de Op. – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale membre ale A.M.D.D. a Transportului Public …

aprobarea acordării mandatului special A.M.D.D. a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane

rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2019, luna octombrie

desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluare

aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Lazăr Gavril

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan situat în sat Colonia Bod…

aprobarea vânzării terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață de 425 m², situat în…

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru teren intravilan CF 104780 proprietatea comunei Bod situat în sat Bod, în vederea …

aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru vânzarea
unor imobile din domeniul privat al comunei Bod

aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru O.I. „Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov”

însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F.) pt O.I. „Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov”

aprobarea donării unor bunuri de natura obiectelor de inventar care s-au aflat în dotarea individuală
a personalului Comp. Poliția Locală

aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu locuințe, modernizare drum, extindere utilități

apartenența la domeniul privat al Comunei Bod a terenului înscris în CF nr.106536 Bod,
nr.top.1852/1

aprobarea radiereii dreptului de administrare în favoarea Ministerului Instrucțiunii Publice asupra imobilului înscris în CF 102585 BOD

aprobarea radiereii dreptului de folosință în favoarea Ministerului Învățământului Public asupra
imobilului înscris în CF 104720 BOD

completarea HCL nr. 119 din 30.08.2019 privind aprobarea cumpărării terenului intravilan în
suprafață de 2.497 mp, necesar pentru realizarea O.I. „Realizare-construire și dotare Grădiniță

atribuirea denumirii CIREȘILOR unei străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod

atribuirea denumirilor ROZELOR, NARCISELOR, MAGNOLIEI și CRINULUI unor străzi aflate în
domeniul public al Comunei Bod

modificarea HCL nr.158/ 18.12.2018 privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local unităţilor de cult din comuna Bod, aparţinând cultelor religioase …

împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele punerii în aplicare a HCL  nr.35/03.04.2008 cu privire la dl. Dobrin Marian

împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele punerii în aplicare a HCL nr.35/ 03.04.2008 cu privire la d-na Mihalache Nicoleta…

modificarea HCL nr.155/18.12.2018 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele și
alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile aplicabile …

aprobarea concesionarii imobilului ocupat de Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Szasz Adriana Lucia

reglementările juridice și tehnice cu privire la infrastructura stradală cuprinsă în documentațiile de urbanism

condițiile de refacere a domeniului public afectat în urma executării lucrărilor de instalare a rețelelor
edilitare

acceptarea unei oferte de donație pentru terenul în suprafață de 46 mp înscris în CF 105898 Bod cad.
105898 și cota de 4/80 din terenul înscris în CF nr.102673  …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/58 din terenul
înscris în CF nr.100499 Bod cad. 100499 în suprafață de 2.409 mp …

acceptarea ofertei de donație a cotei indivize de 1/13 din terenul înscris în CF nr.102886 Bod cad. 102886 în suprafață de 2.170 mp (cu destinația drum) …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/13 din terenul înscris în CF nr.102886 Bod cad. 102886 în suprafață de 2.170 mp …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 9.614.377/ 13.370.000 din terenul înscris în CF nr.102030 Bod …

acceptarea unei oferte de donație pentru terenul înscris în CF nr.105684 Bod cad. 105684 în
suprafață de 88 mp situat în sat Bod, PUZ „Înființare microfermă …

acceptarea unei oferte de donație pt terenul înscris în CF nr.104686 Bod cad. 104686 în suprafață de 60 mp din sat Bod, PUZ „Înființare microfermă …

acceptarea unei oferte de donație pentru cota de 1/3 (2/6) din terenul înscris în CF nr.102391 Bod cad. 2000 în suprafață de 370 mp (cu destinație drum) 

acceptarea unei oferte de donație din terenul înscris în CF nr.102037 Bod cad. 102037 în suprafață de 170 mp (cale de acces) situat în sat Bod

acceptarea unei oferte de donație din terenul înscris în CF nr.105213 Bod cad. 105213 în suprafață de 23 mp situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al com. Bod și …