• 2019_52-1_hcl

HCL: 100 - 1

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.106030 Bod, în suprafață de 4.477 mp,…

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din terenul înscris în CF nr.101264 Bod, în suprafață de 1.209 mp,…

acceptarea ofertei de donație și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a două terenuri situate în sat Bod – comuna Bod, cu destinația de drum

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din terenul arabil (drum de acces) înscris în CF nr.102086 Bod cad. 1574,…

rectificarea HCL nr. 29 din 21.03.2019 – Notă Conceptuală si Temă de Proiectare pentru O.I. „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat…

aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare zonă de agrement pentru activități în aer liber și zonă de locuințe

acceptarea ofertelor de donație și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren situat în sat Colonia Bod – comuna Bod, cu destinația de drum

actualizărea Regulamentului de Organizare și Funcționare al angajaților din cadrul aparatului …

aprobarea transformării funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Public Local de …

modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2019

aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2019

aprobarea schimbului de imobile – teren, dintre comuna Bod și Moldovan Silviu Vasile și Moldovan Olga

aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Rusu Viorica Pufuleț

aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Râșnovean Cornel Achim și Râșnovean Oana Adriana

aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Râșnovean Cornel Achim și Râșnovean Oana Adriana

aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Botoradu Bogdan

aprobarea unor raporturi de evaluare pentru terenuri intravilane situate în sat Colonia Bod, în vederea efectuării unor schimburi imobiliare, pentru realizarea O.I. …

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminului Cultural din Comuna Bod

privind înființarea clubului sportiv cu denumirea „Club Sportiv Bod

aprobarea revocarii HCL 142/29.11.2018 privind înființarea clubului sportiv cu denumirea „Club Sportiv Bod”

modificarea HCL nr.155/18.12.2018 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora

aprobarea cumpărării terenului intravilan  de 17.104 mp, necesar pt. O.I. „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program after-school în comuna Bod…

aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare pentru O.I. „Reabilitare, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod, …

actualizarea cheltuielilor neeligibile […] pentru O.I. „Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”

actualizarea indicatorilor tehnico-economici (faza atribuire contract) pt O.I.  „Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”

actualizarea cheltuielilor neeligibile […] și asigurarea finanțării de la bugetul local, pt. O.I. „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod…

actualizarea indicatorilor tehnico-economici (faza atribuire contract) pt O.I. „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod…

raport de evaluare pentru un teren intravilan în suprafață de 17.104 mp, necesar pt O.I. „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program after-school în comuna Bod…

aprobarea documentației pentru […] O.I. „Reabilitare, modernizare, extindere-construire si echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnaziala Bod – corp B, …

însușirea Dispozițiilor nr. 262 din 29.08.2018 și nr.328 din 20.11.2018, a Primarului comunei Bod, privind rectificarea bugetului…

hcl 21

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod, pe trimestrul IV, al anului 2018

privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul com. Bod.

aprobarea utilizării autoturismului marca Dacia Duster, nr. de înmatriculare BV15ZZU, din cadrul
Compartimentului S.U. …

aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți

acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII …

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea

prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.3370/01.10.2014, încheiat între Comuna Bod și dna. Aurora MĂLĂNCIOIU,  …

preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui utilaj „Nacelă tractabilă […]” – O.I. „Dotarea Comp. Gospodărire Comunală [..], cu […] – Nacela Tractabilă”.

privind aprobarea organizării festivalurilor multianuale în Comuna Bod

ectificarea HCL nr.151 din 29.11.2018, Aprobarea intabulării în Cartea Funciară a pășunii comunale, în suprafață de 3964627 mp

privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2018, în anul 2019

privind însușirea și aprobarea studiului «Analiză privind realizarea unui sistem agrosilvic pe pășunea aparținând Com.Bod – Jud. Brașov»

aprobarea Raportului de Analiză – etapa II și a Strategiilor Sectoriale – Circulații, aferente documentației „Actualizare PUG comuna Bod”, întocmit de SC PPS IMOB URBAN.

aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de proiectare pt. O.I.„Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov “

aprobarea documentației pentru procedura de atribuire prin procedura simplificata de
licitatie pt O.I. „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”

aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa DALI) pentru O.I. „Reabilitare, modernizare și extindere clădirea Consiliului Local – Comuna Bod, județul Brașov”

aprobarea documentației tehnico-economice (etapa DALI) pentru O.I. „Reabilitare, modernizare și extindere cladirea Consiliului Local – Comuna Bod, judetul Brașov”

aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social, în 2019.

aprobarea angajaților ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea, contractelor de muncă și aprobarea …

privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2019-2020