Hcl 2020, 216-101

Hotărâri: 101 - 216

HCL 216

privind rectificarea bugetului local
al comunei Bod pe anul 2020


HCL 215

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile …

HCL 214

privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare privind evaluarea/reevaluare domeniul public al comunei Bod.

HCL 213

privind modificarea HCL nr. 218/2019 privind constituirea echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

HCL 212

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III, al anului 2020.

HCL 211

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.106629 Bod-drum, aprobarea …

HCL 210

privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod CF nr.106451Bod și Bălos Cristian și Bălos Mariana…

HCL 209

privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.104250 proprietar Bălos Cristian și …

HCL 208

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – ÎNTOCMIRE PUZ ZONA DE LOCUINȚE, inițiator SC Dacia Plant SRL.

HCL 207

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE, DJ103, COM. BOD, …

HCL 206

privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului …

HCL 205

privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod.

HCL 204

privind radierea din evidența tehnico-operativă a sumelor datorate de Inginer AS SRL – persoană juridică radiată de la Registrul Comerțului.

HCL 203

privind însușirea și aprobarea unor documentații cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilelor înscrise în
CF102112 Bod și CF106851 Bod…

HCL 202

privind acceptarea unei oferte de donație a cotei de 1.710/109.059 din terenul cu destinație drum înscris în CF nr.104866 Bod cad.104866 în suprafață de 10.362…

HCL 201

privind acceptarea unei oferte de donație a cotei de 2/58 din terenul cu destinație drum înscris în CF nr.100499 Bod cad.100499 în suprafață de 2.409…

HCL 200

privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote de drum aferente terenului înscris în CF nr.100195 Bod cad.100195…

HCL 199

privind desemnarea reprezentantului comunei Bod în Consiliului de coordonare al asociației Unităților Administrativ Teritoriale, Municipiul …

HCL 198

privind aprobarea închirierii spațiului situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu nr. 18 Asociației Persoanelor Vârstnice din Bod.

HCL 197

privind aprobarea transformării postului contractual de execuție, de Inspector de specialitate, debutant, Compartimentul Patrimoniu în Inspector de …

HCL 196

privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Bod.

HCL 195

privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacante, de Inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Public Local de …

HCL 194

privind aprobarea alocării sumei de 25000 lei necesari achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod cu ocazia Sărbătorilor de …

HCL 193

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Bod,…

HCL 192

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod.

HCL 191

privind aprobarea alegerii membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf.

HCL 190

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.100155 Bod.

HCL 189

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II…

HCL 188

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii…

HCL 187

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program …

HCL 186

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizareconstruire și dotare Școală …

HCL 185

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit …

HCL 184

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizareconstruire și dotare Grădiniță …

HCL 183

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență

HCL 182

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare construire Dispensar și Centru …

HCL 181

privind alegerea Viceprimarului comunei Bod.

HCL 180

privind aprobarea Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu turism, …

HCL 179

privind aprobarea Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local Bod, pentru activități social-culturale ,culte, învățământ ,sănătate și familie,…

HCL 178

privind aprobarea Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Bod, pentru activități economicofinanciare, muncă și protecție socială, protecție copii.

HCL 177

privind suplimentarea sumei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și …

HCL 176

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020.

HCL 175

privind revocarea HCL nr.163/28.07.2020 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității …

HCL 174

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.106874 Bod.

HCL 173

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020.

HCL 172

privind acceptarea unei oferte de donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad. 102029 Bod în suprafață de 3.059 mp (cu destinație …

HCL 171

privind acceptarea unor oferte de donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029, cad. 102029 Bod în suprafață de 3.059 mp …

HCL 170

privind acceptarea unor declarații de renunțare pentru cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 Bod cad. 100630 în suprafață de 3.744 mp …

HCL 169

privind acceptarea unor oferte de donație pentru cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 Bod cad. 100630 în suprafață de 3.744 mp …

HCL 168

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote PUCG asupra unor terenuri cu destinație: drum, stație apă și loc foraj, …

HCL 167

privind acceptarea unor oferte de donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102086, cad. 1574 Bod în suprafață de 7.038,20 mp…

HCL 166

privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote de drum aferente terenului înscris în CF nr.104344 Bod cad….

HCL 165

privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra unor imobile situate în comuna Bod.

HCL 164

privind aprobarea transferului obiectelor de inventar aparținând parcului din zona Credin Bod sat către Școala Gimnazială Bod sat.

HCL 163

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale comuna Bod, județul Brașov…

HCL 162

privind respingerea plângerii prealabile formulată de Florea Dinu Cornel, Leva Vasile, Bordeianu Constanța, Lukacsi Csaba, Petroșel Nicolae, Cocoș Ioan, …

HCL 161

privind aprobarea transformării funcției publice de execuție ocupată de Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartimentul Executare Fiscală, …

HCL 160

privind modificarea Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, în urma demisiei din funcția de consilier a doamnei Elisabeta Gabriela Nagy.

HCL 159

privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr.106862 Bod, nr. top.106862

HCL 158

privind aprobarea alocării sumei de 7500 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și …

HCL 157

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 16.07.2020.

HCL 156

privind aprobarea închirierii terenului arabil în suprafață de 750 mp situat în Comuna Bod.

HCL 155

privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă – zona Luncile Bodului (Gorgan movilă).

HCL 154

privind aprobarea prețului de 6500 lei stabilit pe baza raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului proprietate privată a comunei Bod, în suprafață …

HCL 153

privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.105700, nr top.10830/1/a/2/1.

HCL 152

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.104722; CF nr.105041; CF nr.105042; CF nr.105877.

HCL 151

privind validarea mandatului de consilier local al domnului LŐRINCZ LÓRÁND-LEVENTE.

HCL 150

privind modificarea componenței Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai Comunei Bod.

HCL 149

privind aprobarea modificării contractului de prestări servicii nr.14978/14.08.2018 a coregrafului ansamblului „Cununa Bodului.”

HCL 148

privind modificarea HCL nr.213/19.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele și alte taxe asimilate acestora, …

HCL 147

privind aprobarea Regulamentului de funcționare al activităților de comerț de întâmpinare cu caracter temporar.

HCL 146

privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilului înscris în CF nr.106680.

HCL 145

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video…

HCL 144

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem  de monitorizare video…

HCL 143

privind certificarea amplasamentului comun obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod și a folosirii documentațiilor de Studiu Geotehnic și …

HCL 142

privind certificarea amplasamentului comun obiectivelor de investiții în sat Bod și a folosirii documentațiilor de Studiu Geotehnic și Ridicare topografică în …

HCL 141

privind emiterea unui acord de amplasare a unui post transformare și cablu de alimentare stația de pompare SPAU 04 Bod pe terenul proprietate…

HCL 140

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local Modernizare străzi…

HCL 139

privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod.

HCL 138


HCL 137

privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al…

HCL 136

privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.18052/01.11.2018, pentru imobilul situat în comuna Bod, str.Nouă, nr.227.

HCL 135

privind rectificarea anexei la HCL nr.201/28.11.2019 privind acceptarea unor donații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din PUCG …

HCL 134

privind aprobarea transformării funcției publice ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Resurse Umane, în funcția publică …

HCL 133

privind aprobarea unui schimb de terenuri între un teren proprietatea privată a comunei Bod și un teren proprietatea privată a lui Ungureanu …

HCL 132

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1005/09.07.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unui teren intravilan, proprietatea privată, … 

HCL 131

privind aprobarea unui schimb de terenuri între un teren proprietatea privată a comunei Bod și un teren proprietatea privată a lui Urziceanu …

HCL 130

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1004/07.07.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unui teren intravilan, proprietatea privată, … 

HCL 129

privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05. 2006 cu privire la dl. State Ioan. 

HCL 128

privind aprobarea încetării aplicabilității HCL nr.18/28.06.2004 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren in suprafața de 43,50 mp .

HCL 127

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare -construire și dotare Centru Cultural …

HCL 126

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire DISPENSAR…  

HCL 125

privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în CF nr.106695 Bod, nr. top.106695, …

HCL 124

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Elisabeta Gabriela NAGY…

HCL 123

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Szilamer DEAK, …

HCL 122

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului local Bod din data de 06.07.2020.

HCL 121

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 18.06.2020.

HCL 120

privind aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului local Bod din data de 09.06.2020 .

HCL 119

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.102818, CF nr.104646, CF nr.104647, CF nr.106385, CF nr.106526, CF nr.106536.

HCL 118

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.106697 și CF nr.106753.

HCL 117

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.106757 și CF nr.106759.

HCL 116

privind intabularea în Cartea Funciară a imobilului – teren situat în Comuna Bod (lunca pășunii-zona Gorgan movilă). 

HCL 115

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar …

HCL 114

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 106695.

HCL 113

privind aprobarea încetării aplicabilității HCL nr.48/2007 privind modificarea hotărârii nr.42/18.11.2007 a Consiliului Local Bod, încetării …

HCL 112

privind împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 24/22.02. 2008 cu privire la dl. Ungureanu …

HCL 111

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.102585 și CF nr.106485.

HCL 110

privind însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local -”La Stejari” (Gorgan)

HCL 109

privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenuri proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Dobrin …

HCL 108

privind aprobarea unui schimb de terenuri între un teren proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Bălos Cristian și Bălos … 

HCL 107

privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenurile proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Magyari …

HCL 106

privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenul proprietatea privată a lui Fîntînariu Gheorghe…

HCL 105

privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Lazăr Attila…

HCL 104

privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Nagy Tibor și Nagy Raluca. 

HCL 103

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1002/09.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, …

HCL 102

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1003/08.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri intravilane, …

HCL 101

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire garaj pentru utilaje”.