• 2021_52-1_hcl

HCL: 52-1

aprobarea neasumării derulării Programului pentru școli al României în perioada 2021-2023 de către autoritățile local la nivelul UAT Comuna Bod

aprobarea implementării proiectului ”Dotarea compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj specific pentru activități de intervenție – excavator

aprobarea actualizarii documentației la faza Studiu de Fezabilitate și principalii indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare, modernizare, extindere-construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școală Gimnazială Bod – corp B,…

 predarea către M.D.L.P. și Administrației prin “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a construcției, cât și asigurarea condițiilor în vederea executării O.I. : „Reabilitare, modernizare, extindere-construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școală Gimnazială Bod – corp B..

 închirierea pășunii comunale Bod prin atribuire directă în anul 2021

încetarea aplicabilității HCL nr.203/28.11.2019 privind aprobarea realizării proiectului ” Dotarea compartimentului Situații de Urgență…

acceptarea unei oferte de donație asupra cotei de 1,51% din lotul nr.71 în suprafață de 7.038,20 mp din terenul înscris în CF nr.102086 (CF vechi nr. 5844A+74) , cad. 1574…

aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107024 Bod, cad.107024.

aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107023 Bod, cad.107023.

aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107022 Bod, cad.107022.

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2020

aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107021 Bod, cad.107021.

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei 6.624/60.000 din terenul înscris în CF nr.100488 (nr.CF vechi 7006), cad. 100488 (nr. cad. Vechi 2429)…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/100 din terenul înscris în CF nr.100630 ( nr.CF vechi 6617), cad. 100630 …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 12000/60000 din terenul înscris în CF nr.100488, cad. 100488, în suprafață de 719 mp…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei 346/20000 din terenul înscris în CF nr.102086 (nr.CF vechi 5844A+74), cad. 1574, în suprafață de 7.038 mp…

rectificarea anexei la HCL nr.7/18.01.2013 privind atribuirea de denumire a unei străzii nou înființate în Bod Sat

aprobarea modificării HCL 191/05.11.2020 privind aprobarea membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf …

aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2021

includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa” în domeniul public al comunei Bod,…

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106326, cad. 106326 în suprafață de 8.940 mp…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106137, cad. 106137 în suprafață de 10.732 mp, cu destinația de …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.100100, cad. 1576, top nr.1836/2/1/2/2 …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr.106941, cad. 106941 în suprafață de 1.716 mp …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 7656/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, cad. 103052 …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 957/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, cad. 103052 …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 200/20000 din terenul înscris în CF nr.102086, cad. 1574,  …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 957/9590 din terenul înscris în CF nr.103052, cad. 103052 …

aprobarea transformării funcției publice de execuție vacante, de Referent, clasa III, grad profesional debutant, …

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Bod pentru intervalul perioadei 2021-2030

însușirea și aprobarea unei documentații cadastrale cu propunerea alipirii imobilelor înscrise în CF106522, CF106874, CF106995, CF106997, CF107003, CF107005, CF107007 Bod…

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bod

îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 205/03.12.2020 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii …

aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2021-2022

desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Bod 

aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2021

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, […]  și propunerile pt emiterea unui HCL  …

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp…

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032, cad. 102032 în suprafață de 388 mp …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenurile înscrise în CF nr.106716, cad. 106716 în suprafață de 1013 mp…

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.106921-C1-U3 Bod.

însușirea și aprobarea documentației cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară nr.101446 Bod

aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod

includerea de bunuri: ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa” în domeniul public al comunei Bod, …

aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2021

aprobarea documentației tehnico-economice și actualizare indicatori tehnico-economici (etapa P.T.) pt. O.I. “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brașov – Etapa I

modificare HCL nr. 215/03.12.2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, …

aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2020, în anul 2021

asigurarea finanțării de la bugetul local pt. categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pt O.I. “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt O.I. “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km