• 2023_52-1_hcl

HCL: 100 - 1

privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului și Sf.Cuv.Porfirie …

 însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire „Achiziție mijloace de transport persoane Comuna Bod” – cu 2(două)…

însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire prin procedura simplificată de licitație pt O.I. „Dotare  cu utilaj autogreder …

aprobarea si însușirea documentației cadastrale întocmite de SC TOPOSTAR SRL, în vederea actualizării date imobil în CF …

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.328 din 03.03.2023, aprobarea preluării și …

acceptarea unei oferte de donație autentificată sub nr. 165/03.02.2023, asupra cotei de 1/10 proprietate TOPALĂ IOAN și TOPALĂ…

transmiterea fără plată a unui laptop ASUS VIVOBOOK S15 cu licență WINDOWS 10 PRO și a unui flipchart magnetic din gestiunea Primăriei  …

aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă, de Consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul …

aprobarea îndreptării erorii materiale din Anexa 1 la Inventarul bunurilor ce aparțin comunei Bod, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al…

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2022

însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “ Amenajare parc sportiv în sat Bod …

însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “ Amenajare parc sportiv în sat …

însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc sportiv în Colonia …

 rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023

modificarea ANEXEI la HCL nr.14/26.01.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual …

darea în exploatare a rețelei de apă potabilă din Comuna Bod, sat Bod, către SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator …

aprobarea trecerii din domeniu public în domeniul privat al Comunei Bod a unor active fixe …

aprobarea contractului de prestări servicii medicale pentru sportivii de la CS Brenndorf, încheiat între CS BRENNDORF și SC CONVEST …

aprobarea contractului de prestări servicii în domeniul securității și sănătății în muncă precum și a serviciilor în domeniul situațiilor …

aprobarea modificării contractului de servicii nr.26/29.04.2023 între CS Brenndorf și Ioan HINTEA, antrenor de fotbal …

aprobarea modificării contractului de activitate si instruire sportivă nr.25/29.04.2023 pentru dl. ȘtefanBogdan GAVRILOIU …

asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național Anghel Saligny…

aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri

 însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare străzi și …

aprobarea modificării contractului de servicii nr.55/10.09.2021 încheiat între Clubulul Sportiv Brenndorf și SC Student Consult SRL

aprobarea alocării sumei de 40.000 lei pentru organizarea ,,Balului Primăverii” …

aprobarea Procesului-verbal de propunere scoatere din evidențele contabile și a Proceselor-verbale de propunere casare mijloace fixe …

modificarea HCL 217/24.11.2022, privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în CF nr.108122, CF …

însușirea și aprobarea NC și a TP pt obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere, dotare și

aprobarea Programului de Activitate, pe anul 2023 al Clubului Sportiv Brenndorf

acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALI TĂȚILOR DIN BRAȘOV

modificarea HCL nr. 171/08.09.2022 și aprobarea actualizării tarifelor pt. activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate cf. Contract nr…

modificarea HCL nr.86/27.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pt „CS Brenndorf”

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.850 din 18.05.2021, aprobarea preluării…

privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023.

aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului  …

aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bod pentru 2023

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3690 din 07.10.2022, aprobarea preluării și  …

aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2023

modificarea HCL 166/18.12.2018 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local …

aprobarea Statutului Actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov, conf. …

aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2022, în anul 2023 

includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa” în domeniul public al comunei Bod…

modificarea HCL nr.147/28.07.20222 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilelor identificate …

insusirea documentatiilor cadastrale intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul …

aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Bod, pentru perioada 2023-2028

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2022-31.12.2022 și propunerea pentru  …

desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe 2022 …

aprobarea Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru terenurile intravilane situate în Colonia Bod, …

aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2023

aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2023-2024

acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare