• Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Bod

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ - alte documente

♦ Capitolul I - Viziune de dezvoltare

Spoiler title
Hidden content
Spoiler title
Hidden content
Spoiler title
Hidden content

♦ Capitolul II - Analiza SWOT

Analiza SWOT este instrumentul cel mai renumit pentru verificarea și analiza poziției strategice de ansamblu a afacerii și a mediului său. Scopul cheie al acesteia este de a identifica strategiile care vor crea un model specific de dezvoltare, care va alinia cel mai bine resursele și capacitățile la cerințele din comunitate. Cu alte cuvinte, aceasta este fundamentală pentru evaluarea potențialului intern și a limitelor și oportunităților și amenințărilor posibile din mediul extern. Această analiză este esențială deoarece aduce o contribuție importantă asupra identificării măsurilor ulterioare în procesul de planificare în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare locală.  

• Categorii principale:

Factori interni-punctele tari și punctele slabe;
Factori externi-oportunități și amenințări provenite din mediul extern;
Punctele tari și punctele slabe sunt elemente interne asupra cărora există un control direct, în timp ce oportunitățile și amenințările vin din mediul exterior și pot influența pozitiv sau negativ activitatea aparatului administrativ. Acest instrument reflectă o imagine de ansamblu astfel încât punctele tari și oportunitățile să poată fi valorificate, pe de o parte și pe de altă parte punctele slabe și amenințările să poată fi diminuate sau chiar eliminate. Pornind de la premizele de mai sus s-a realizat analiza SWOT a comunei din punct de vedere al: cadrului natural, demografie, economie, infrastructura, educație și învățământ, mediu, agricultură, sistemul de sănătate și asistență socială, administrație și servicii publice, turismul și potențialul turistic, cultură, sport și alte activități recreaționale.
Mediu înconjurător
PUNCTE TARIPUNCTE SLABE

• Apropierea față de municipiul Brașov, fapt ce favorizează dezvoltarea economică

• Condiţiile favorabile de relief şi climă

• Reţeaua hidrografică este bine reprezentată la nivel local

• Solurile din zonă sunt favorabile practicării agriculturii

• Varietatea şi bogăţia faunei şi florei

• Apropierea față de municipiul Brașov, fapt ce favorizează dezvoltarea economică

• Condiţiile favorabile de relief şi climă

• Reţeaua hidrografică este bine reprezentată la nivel local

• Solurile din zonă sunt favorabile practicării agriculturii

• Varietatea şi bogăţia faunei şi florei

• Localitatea dispune de un bogat patrimoniu cultural şi istoric, favorabil dezvoltării turismului

• Localitatea prezintă potenţial pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie

• Situl protejat Munţii Bodoc-Baraolt, parţial situat pe teritoriul comunei, care găzduieşte o mare varietate de specii de plante, păsări şi animale

• Aria protejată de interes local La Stejari

• Localitatea nu dispune de resurse naturale exploatabile (acest aspect poate constitui şi un avantaj, prin prezenţa redusă a industriei extractive şi/sau din sectorul energetic)

• Suprafeţe de teren expuse riscului de inundaţii

• Gradul redus de valorificare al terenurilor agricole

• Suprafaţa acoperită de păduri este redusă – 247 hectare

• Restrângerea habitatelor naturale de pe suprafaţa localităţii ca urmare a extinderii zonelor locuibile

OBSERVAȚIIAMENINȚĂRI

• Posibilitatea practicării unor forme de turism,agroturism ecologic şi cultural istoric, favorizate de patrimoniul cultural şi istoric şi de resursele naturale disponibile.

• Creşterea gradului de valorificare a resurselor regenerabile de energie (în special biomasa şi energia solară) prin realizarea de investiţii private şi prin accesarea de către autorităţile publice locale a unor finanţări în cadrul programelor guvernamentale şi europene.

• Dezvoltarea unui inel verde la nivelul Polului de Creştere Braşov şi accesarea fondurilor disponibile în vederea împăduririi terenurilor neutilizate, măsuri care pot contribui la creşterea calităţii vieţii.

• Impactul negativ al îngrăşămintelor şi pesticidelor şi în general al formelor intensive de agricultură asupra solului

• Dezvoltarea rezidenţială agresivă

• Creşterea presiunii turismului asupra habitatelor

• Circulaţia turistică necontrolată, inclusiv în zonele protejate, urmată de distrugeri ale solului şi vegetaţiei

• Amplificarea formelor de poluare ca urmare a lipsei amenajărilor specifice destinate popasurilor şi campării

• Degradarea peisajului prin acumularea de deşeuri

• Potenţiale inundaţii provocate de râurile care străbat teritoriul comunei

Demografie - resurse umane
PUNCTE TARIPUNCTE SLABE

• Creşterea numerică a populaţiei localităţii.

• Existenţa unei grupe de vârstă adultă numeroasă care, pe termen scurt şi mediu, poate susţine cele două vârste ”dependente” (tinerii şi vârstnicii).

• Creşterea numărului populaţiei în vârstă de muncă

• Forţa de muncă are, în procent de 60%, studii liceale şi post-liceale

• râurileeducerea naturală a ofertei de muncă prin scăderea, îmbătrânirea şi migraţia populaţiei

• marginalizarea forţei de muncă de peste 50 de ani

• Lipsa unui sistem de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor

• Existenţa unor segmente marginale de populaţie cu un nivel redus de educaţie şi pregătire profesională

• Neconcordanţa între oferta educaţională şi abilităţile cerute pe piaţa muncii pentru dezvoltarea unei economii moderne, bazate pe cunoaştere

• Lipsa parteneriatelor funcţionale dintre sistemul de formare profesională şi mediul economic

• Stare de sănătate relativ precară a populaţiei

• Personalul medical care nu acoperă nevoile populaţiei pentru servicii medicale primare

OBSERVAȚIIAMENINȚĂRI

• Apartenenţa comunei la Zona Metropolitană Braşov şi facilităţile oferite de dezvoltarea integrată a zonei prin Polul de Creştere Braşov

• Existența programelor de finanțare din fonduri structurale privind dezvoltarea capacității umane

• Posibilitatea accesării de finanţări naţionale, europene sau internaţionale pentru îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie şi dezvoltarea resurselor umane

• Recesiune economică

• Crize generate de epidemii sau pandemii

• Îmbătrânirea populaţiei

• Declinul demografic preconizat pentru Regiunea Centru până în 2050 și eventualele consecințe negative

• Acutizarea problemelor sociale

• Migraţia specialiştilor şi a forţei de muncă calificate

• Ponderea populației inactive în creștere,fenomen generalizat la nivel național și regional (pensionare, dificultăți de angajare pentru tineri)

• Instabilitatea economică şi financiară la nivel naţional

Infrastructură
PUNCTE TARIPUNCTE SLABE

• Apropierea de Municipiul Braşov

• Reţeaua de drumuri publice corespunzător dezvoltată ce asigură conexiunea rutieră atât cu municipiul Braşov şi comunităţile învecinate din Zona MetropolitanăBraşov cât şi cu alte localităţi de la nivel judeţean şi regional

• DJ 112A și DJ 103 într-o stare tehnică bună

• Investiție în curs privind modernizarea străzilor și trotuarelor în sat Colonia Bod

• Reţeaua de drumuri locale în continuă extindere ca urmare a dezvoltării rezidenţiale a localităţii

• Actualizarea inventarului public al străzilor din comuna Bod și realizarea, în curs, a documentațiilor cadastrale de identificare clară a acestora

• Acces la reţeaua de transport feroviar, amplasare pe magistrala 300 – Bucureşti – Braşov – Sighişoara – Teiuş – Războieni – Cluj Napoca – Oradea

• Capacitatea tramei stradale de a prelua tot traficul de pe sectoarele aferente localităţii Bod

• Existenţa unor conexiuni cu municipiul Braşov prin mijloace de transport în comun

• Existența transportului public între cele 2 localități ale comunei Bod

• DCL 33A 1,13 km modernizat în 2017 (fără indicatoare şi marcaje rutiere

• Rețea de distributie a energiei electrice modernizată în sat Colonia Bod (investiție privată 2019)

• Rețea de distribuție a gazelor naturale (modernizare 2020)

• Rețea de telefonie fixă și mobilă, internet cu acoperire pe intreg teritoriul comunei (fibră optică în sat Colonia Bod – investiție privată 2019)

• Rețea de canalizare pentru satul Colona Bod – investiție în derulare

• Insuficienta dimensionare a profilului transversal pe unele porţiuni a DJ 112A cu tendinţe de depăşire a capacităţii portante

• În Colonia Bod, artera rutieră DJ 112A prezintă o stare avansată de degradare la trecerea la nivel cu calea ferată (magistrala 300)

• Existenţa unor străzi secundare neasfaltate

• Lipsă borduri/borduri degradate şi lipsă marcaje rutiere/marcaje rutiere slab vizibile pe străzile secundare

• Existenţa unor intersecţii neamenajate

• Trotuare neamenajate pe majoritatea străzilor secundare din ambele sate ale comunei Bod – investiție în derulare în sat Colonia Bod

• Lipsa unor spaţii rezervate exclusiv circulaţiei pietonale, sub formă de zone verzi şi spaţii interzise traficului rutier

• Lipsa unor spaţii rezervate exclusiv circulaţiei pietonale, sub formă de zone verzi şi spaţii interzise traficului rutier

• Străzile situate în zona veche a localităţii au profile transversale subdimensionate, ce oferă posibilităţi reduse de redimensionare pentru a face faţă creşterii previzionate a traficului rutier

• Valori de trafic însemnate pe DJ 112A

• Gradul redus de utilizare a bicicletelor ca mijloc alternativ de deplasare datorită în special lipsei infrastructurii de profil

• Numărul insuficient al locurilor de parcare atât în zonele rezidenţiale cât şi în vecinătatea instituţiilor

OBSERVAȚIIAMENINȚĂRI

• Accesarea programelor europene pentru realizarea de spații verzi în comuna.

• Existența și accesarea unor programe europene pentru extinderea și modernizarea rețelei de canalizare și apă potabilă

• Investiţii vizând dezvoltarea infrastructurii pentru utilizatorii de biciclete

• Campanii de informare şi conştientizare a populaţiei locale care să vizeze dezvoltarea unui transport durabil şi utilizarea mijloacelor de transport ecologice

• Continuarea degradării infrastructurii rutiere ca urmare a insuficienţei fondurilor alocate şi intensificării traficului

• Creşterea numărului de accidente rutiere ca urmare a deficienţelor la sistemul de semnalizare a circulaţiei

• Surse financiare insufieciente pentru susținerea proiectelor de modernizare a infrastructurii

• Întârzierea investiţiilor necesare pentru modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport

• Suprasolicitarea infrastructurii de transport ca urmare a creşterii mobilităţii populaţiei

Economie
PUNCTE TARIPUNCTE SLABE

• Suprafeţe importante de teren cu destinaţie agricolă

• Situaţia juridică a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole reglementată

• Calitatea solului permite practicarea unor culturi cu productivitate ridicată

• Păşunile şi fâneţele permit dezvoltarea sectorului zootehnic

• Existenţa forţei de muncă pregătită în domeniul activităţilor agricole

• Situarea localităţii pe axa de dezvoltare industrială Braşov – Sânpetru – Hărman – Prejmer

• Sectorul industriei prelucrătoare şi al construcţiilor bine reprezentat la nivel local

• Poziţionarea în apropierea municipiului Braşov – puternic centru industrial şi comercial

• Accesul la infrastructura de transport rutier şi feroviar facilitează aprovizionarea agenţilor economici şi distribuţia produselor şi mărfurilor

• Dotarea cu echipamente şi utilaje agricole

• Alipirea proprietăţilor funciare în scopul creșterii calitatății eficienţei activităţilor agricole

• Diversitatea domeniilor abordate de întreprinzatorii loc)ali, agricultură,zootehnie,comerț (magazine mixte)

• Decalajul între dezvoltarea economică a comunei în raport cu cea a zonei urbane (90% din cifra de afaceri a judeţului e realizată în mediul urban)

• Grad redus de valorificare a terenurilor agricole

• Lipsa unităţilor de procesare a produselor agricole şi animale

• Reducerea constantă a efectivelor de animale

• Lipsa spaţiilor de depozitare şi desfacere a produselor agricole şi animale

• Gradul redus de practicare a formelor de agricultură ecologică

• Zonele de dezvoltare industrială nu sunt clar definite în planurile urbanistice

• Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultura

• Infrastructura de utilităţi slab dezvoltată în aceste zone

• Oportunităţile de dezvoltare ale localităţii sunt încă insuficient promovate în rândul potenţialilor investitori

• Lipsa politicilor publice în domeniul economic

• Ramuri industriale cu valoare mare adăugată slab reprezentate (IT, telecomunicaţii, energii regenerabile)

• Activitatea redusă a asociaţiilor şi organizaţiilor patronale şi profesionale

• Slaba educaţie antreprenorială

• Grad redus de promovare a ofertei turistice locale; lipsa unei strategii de marketing privind promovarea

• Potenţialul turistic insuficient exploatat

• Ofertă redusă de spaţii şi facilităţi de agrement şi petrecerea timpului liber

OBSERVAȚIIAMENINȚĂRI

• Apartenenţa comunei la Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei şi Agenţia Metropolitană Braşov – oportunităţi de participare la proiecte integrate de dezvoltare economică

• Implementarea proiectelor europene care vizează infrastructura de transport:

– Autostrada Brașov – Bacău

– Autostrada București – Brașov

– Aeroportul Internațional Brașov

– Terminalul Intermodal – îmbunătăţirea gradului de acces a persoanelor şi mărfurilor.

• Accesare de finanţări europene pentru modernizarea exploataţiilor agricole şi dezvoltarea microîntreprinderilor şi IMM-urilor locale

• Posibilitatea dezvoltării unor forme de agricultură ecologică

• Constituirea de grupuri de producători în vederea practicării unei agriculturi cu productivitate ridicată

• Posibilitatea dezvoltării de servicii suport pentru sectoarele industriale active din Zona Metropolitană Braşov

• Oportunităţi de promovare a formelor de turism cultural-istoric, natural şi a agroturismului Includerea obiectivelor turistice locale în circuite tematice – Legendele Ţării Bârsei, Bisericile Fortificate din Transilvania

• Reducerea terenurilor cu destinaţie agricolă ca urmare a dezvoltării rezidenţiale a comunei

• Creşterea suprafeţelor necultivate şi reducerea continuă a efectivelor de animale datorită posibilităţilor reduse de valorificare a produselor

• Creşterea presiunii exercitate de importul unor produse agricole ieftine

• Migrarea forţei de muncă calificate în zona urbană şi în străinătate

• Pierderea identităţii culturale şi a tradiţiilor specifice

• Pierderea unor oportunităţi de finanţare europeană datorită capacităţii financiare reduse a administraţiei publice de a implementa proiecte cu finanţări nerambursabile

Educație, sănătate, servicii sociale
PUNCTE TARIPUNCTE SLABE

• Infrastructură educaţională bine reprezentată , cu o acoperire uniformă la nivelul comunei

• Reţea de sănătate relativ bine reprezentată prin cabinete pentru medicină generală, pentru stomatologie

• Lipsa grădiniţelor cu program prelungit

• Lipsa dotărilor moderne în cadrul sistemului educaţional

• Lipsa unei biblioteci comunale și a unor spații pentru desfășurarea de activități culturale și extrașcolare

• Lipsa cabinetelor medicale în școli

• Grad redus de echipare a unităţilor medicale din comună

• Număr redus de organisme ale societăţii civile specializate în domeniul serviciilor social

• Lipsa programelor locale de calificare și recalificare a forței de munca

OBSERVAȚIIAMENINȚĂRI

• Încurajarea parteneriatelor public-privat în vederea înfiinţării de servicii alternative şi realizării de investiţii

• Politici de stimulare a angajărilor din rândul grupurilor vulnerabile

• Dezvoltarea sistemului privat de sănătate

• Colaborările pe proiecte cu durată determinată între instituţiile locale din domeniul asistenţei sociale, serviciile publice şi ONG-uri

• Programe de formare iniţială şi continuă în domeniul asistenţei sociale (specializări de asistenţă socială, psiho-pedagogice, sociologie etc.)

• Acutizarea problemelor sociale

• Degradarea calităţii actului educaţional local prin lipsa demersurilor de formare continuă şi perfecţionare a cadrelor didactice

• Migraţia personalului medical

• Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele didactice și medicale tinere

• Lipsa fondurilor necesare susţinerii serviciilor sociale publice

• Creșterea analfabetismului funcțional

• Riscuri generate de epidemii sau pandemii

Echipare tehnico-edilitară
PUNCTE TARIPUNCTE SLABE

• Iluminatul public este asigurat în procent de 100% în sat Colonia Bod datorită unei investiții din buget local derulată în 2018-2019

• Iluminatul public este asigurat pentru un procent de 50% din străzi din satul Bod

• Iluminatul public din Bod Sat este pe structura de stalpi proprietatea SDEE Transilvania Sud S.A

• Localitatea este racordată integral la reţeaua de alimentare cu energie electrică, cu excepția unor PUZ-uri

• Majoritatea locuinţelor şi agenţii economici din satele componente ale comunei Bod sunt racordaţi la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale; reţeaua de distribuţie a trecut prin investiții de modernizare în ambele localități

• Satul Bod Colonie este racordat la reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi va beneficia de sistem de canalizare – vacuum și clasic – investiții în derulare

• Cele două sate componente (Bod şi Bod Colonie) beneficiază de acoperire corespunzătoare cu reţele de telefonie, internet şi cablu TV

• Numărul locuinţelor şi al suprafeţei locuibile totale este în creştere

• Numărul construcţiilor noi din localitate, cu un grad ridicat de eficienţă energetică, este în creştere

• Extinderea zonelor nou construite a determinat suprasolicitarea infrastructurii de utilităţi

• Reţeaua de iluminat public necesită lucrări de extindere şi modernizare

• Satul Bod este numai parţial racordat la sistemul de canalizare şi reţeaua de alimentare cu apă potabilă, lucrările fiind în curs de execuţie

• Facilităţile locale de tratare a apelor uzate (staţia de epurare din Colonia Bod) prezintă o vechime semnificativă şi sunt depăşite din punct de vedere tehnologic

• Blocurile de locuinţe şi clădirile vechi din localitate, inclusiv unele cu valoare istorică, se află într-o stare avansată de degradare şi necesită investiţii în vederea reabilitării structurale şi estetice

• Suprafaţa spaţiilor verzi este redusă şi se situează sub media europeană

OBSERVAȚIIAMENINȚĂRI

• Posibilitatea accesării de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

• Includerea Bod între localităţile vizate prin implementarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apa uzată în Judeţul Braşov” derulat de Compania Apa Braşov

• Amplasarea localităţii Bod în arealul Polului de Creştere Braşov, care poate determina derularea unor iniţiative comune cu comunităţile în acest areal în vederea dezvoltării şi echipării infrastructurii tehnico-edilitare

• Creşterea consumului de utilităţi

• Dezvoltarea sectorului rezidenţial care poate supune la presiuni suplimentare reţeaua de utilităţi existentă şi zonele verzi din extravilanul localităţii

• Degradarea continuă a stării clădirilor vechi şi inclusiv a obiectivelor istorice din localitate

• Capacitatea redusă de a asigura sustenabilitatea costurilor de operare a investiţiilor în infrastructură derulate în cadrul unor proiecte cu finanţare nerambursabilă

Cultură, sport și petrecerea timpului liber
PUNCTE TARIPUNCTE SLABE

• Patrimoniu istoric, cultural şi natural reprezentativ, inclusiv arie naturală protejată de interes local „La Stejari” situată pe teritoriul localităţii Bod

• Împrejurimile comunei au un potenţial deosebit pentru petrecerea timpului liber şi pentru agrement

• Exploatarea insuficientă a resurselor culturale şi a destinaţiilor de petrecere a timpului liber

• Activitățile culturale și sportive se desfășoară într-un număr mult prea redus și sunt puțin promovate

• Număr redus de facilități culturale – bibliotecă, centru cultural, sală de lectură, etc

• Lipsa unei infrastructuri de vizitare a ariei naturale protejate.

• Lipsa unei politici de marketing cultural, ca parte a politicilor de promovare

OBSERVAȚIIAMENINȚĂRI

• Potenţialul natural şi cultural ridicat al zonei

• Posibilitatea accesării de finanţări locale, guvernamentale, europene sau internaţionale pentru realizarea de investiţii în infrastructura culturală şi cea pentru petrecerea timpului liber

• Concurenţa comunelor învecinate privind dezvoltarea sectorului de agrement şi petrecere a timpului liber

• Infrastructură de utilităţi insuficient dezvoltată

• Prezenţa unor factori de poluare atmosferică şi fonică la nivelul comunei

• Resurse financiare limitate pentru dezvoltarea infrastructurii turistice

Administrație și servicii publice
PUNCTE TARIPUNCTE SLABE

• Structura solidă a aparatului de specialitate a executivului Primariei bazata pe principiul “check & balance” cu un număr de compartimente specifice, în general mediului urban: Arhitect Șef, Cabinet Primar(cu rol de Ofiter de Presa), Audit, Juridic, Investiții.

• Dotarea cu echipamente și instrumente de lucru performante care determină realizarea unor task-urri într-un timp mai scurt

• Implicare precară în cadrul programelor bazate pe schimburi de experință

• Dificultăți de comunicare interne ce generează o rezistență crescută la schimbare

OBSERVAȚIIAMENINȚĂRI

• Realizarea de către UAT a unor studii în vederea identificării nevoilor și așteptărilor cetățenilor față de serviciile oferite de acestea

• Accesarea unor surse de finanțare neramburabilă prin Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021

• Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice

• Legislație instabilă

• Reticența unei mari părți a populației în utilizarea soluțiilor digitale

• Învestiții financiare mari în raport cu gradul de uzură morală al noilor tehnologii

♦ Capitolul III - Obiective de dezvoltare

Obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Bod vizează realizarea viziunii de dezvoltare, respectiv:  

• E-VILLAGE BOD – O VIZIUNE DE CURAJ

Administrația publică actuală pune pe primul loc oamenii din comună, pentru care se pregătesc și implementează proiecte îndrăznețe care, odata finalizate, vor contribui la îmbunătățirea condițiilor actuale de trai și un viitor mai bun pentru generațiile ce vin.
Direcţia strategică de dezvoltare nr. I - CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII prin INFRASTRUCTURĂ si RESURSĂ MODERNĂ SUSTENABILĂ
Obiectiv I.1 Modernizarea infrastructurii rutiere și de acces.
Obiectiv I.2 Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare.
Obiectiv I.3 Creștere gradului de atactivitate al comunei, prin crearea unei imagini unitare a localitații (arhitectură,coloristică,spații verzi,alei pietonale,parcări,mobilier “urban”).
Obiectiv I.4 Creșterea standardului de viață al cetățenilor și asigurarea condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europen, prin asigurarea accesului la utilități pentru toți locuitorii comunei.
Obiectiv I.5 Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a comunei BOD.
Obiectiv I.6 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri şi promovarea antreprenoriatului.
Obiectiv I.7 Promovarea programelor derulate de guvern pentru stimularea infiinţăriii microîntreprinderilor.
Direcţia strategică de dezvoltare nr. II – DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ
Hidden content
Direcţia strategică de dezvoltare nr. III – PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, STIMULAREA UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE
Direcţia strategică de dezvoltare nr. IV – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE
Direcţia strategică de dezvoltare nr. V – DEZVOLTARE CULTURALĂ, SPORTIVĂ ȘI TURISTICĂ
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VI – ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VII – SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR CETĂȚENILOR
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VIII – SERVICII DESTINATE IN DOMENIUL TINERET

♦ Capitolul IV - Proiecte în derulare & Proiecte de realizat

Măsurile rezultate din operaţionalizarea direcţiilor strategice de acţiune şi a obiectivelor specifice pot fi implementate prin intermediul unor iniţiative asumate de administraţia publică (Hotărâri de Consiliu Local), de mediul privat (prin intermediul unor demersuri individuale sau în parteneriat cu impact la nivelul comunităţii locale) sau prin intermediul unor proiecte implementate de instituţiile publice sau organizaţiile private.

Unele dintre aceste iniţiative se regăsesc în lista proiectelor identificate ca fiind prioritare pentru administraţia publică a comunei. Implementarea acestora creează premisele pentru dezvoltarea altor demersuri complementare care vor veni în sprijinul implementării strategiei de dezvoltare durabilă.

La nivelul anului 2020, enumerăm mai jos investițiile în curs de implementare (cu valori mai mari de 100.000 lei):

• PROIECTE ÎN DERULARE
EDUCAȚIE
SĂNĂTATE
Hidden content
INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
MEDIU ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
• PROIECTE DE REALIZAT
EDUCAȚIE
SĂNĂTATE
Hidden content
INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ
MEDIU ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

♦ Capitolul V - Corelarea cu documente strategice existente la nivel judeţean şi regional

Corelarea cu Planul de Dezvoltare Locală al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI
Corelarea cu Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Braşov
Corelarea cu strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Braşov
Corelarea cu Planul de Dezvoltare a Regiunii CENTRU

♦ Capitolul VI - Managementul implementării strategiei de dezvoltare

Actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare durabilă
Monitorizarea/evaluarea procesului de implementare a strategiei de dezvoltare
Actualizarea periodică a listei de proiecte prioritare
Potenţiale surse de finanţare nerambursabilă

♦ Fonduri structurale și de coeziune

Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5 obiective principale stabilite pentru perioada 2021-2027, astfel:Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra digitalizării și al economiei circulare. În România, Fondurile structurale pot fi accesate prin intermediul următoarelor Programe Operaţionale: 
Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.
Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice.
Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale.
Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate.
Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
  Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut asupra digitalizării și al economiei circulare. În România, Fondurile structurale pot fi accesate prin intermediul următoarelor Programe Operaţionale:
POR
>• POR (Programul Operațional Regional) [/su_spoiler}
Introducere
…  

• E-VILLAGE BOD – O VIZIUNE DE CURAJ

Administrația publică actuală pune pe primul loc oamenii din comună, pentru care se pregătesc și implementează proiecte îndrăznețe care, odata finalizate, vor contribui la îmbunătățirea condițiilor actuale de trai și un viitor mai bun pentru generațiile ce vin.
[/su_spoiler]
Direcţia strategică de dezvoltare nr. I - CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII prin INFRASTRUCTURĂ si RESURSĂ MODERNĂ SUSTENABILĂ
Obiectiv I.1 Modernizarea infrastructurii rutiere și de acces.
Obiectiv I.2 Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare.
Obiectiv I.3 Creștere gradului de atactivitate al comunei, prin crearea unei imagini unitare a localitații (arhitectură,coloristică,spații verzi,alei pietonale,parcări,mobilier “urban”).
Obiectiv I.4 Creșterea standardului de viață al cetățenilor și asigurarea condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europen, prin asigurarea accesului la utilități pentru toți locuitorii comunei.
Obiectiv I.5 Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a comunei BOD.
Obiectiv I.6 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri şi promovarea antreprenoriatului.
Obiectiv I.7 Promovarea programelor derulate de guvern pentru stimularea infiinţăriii microîntreprinderilor.
Direcţia strategică de dezvoltare nr. II – DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ
Hidden content
Direcţia strategică de dezvoltare nr. III – PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, STIMULAREA UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE
Direcţia strategică de dezvoltare nr. IV – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE
Direcţia strategică de dezvoltare nr. V – DEZVOLTARE CULTURALĂ, SPORTIVĂ ȘI TURISTICĂ
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VI – ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VII – SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR CETĂȚENILOR
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VIII – SERVICII DESTINATE IN DOMENIUL TINERET

♦ Programe finanțate din bugete naționale

Introducere
Obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Bod vizează realizarea viziunii de dezvoltare, respectiv:  

• E-VILLAGE BOD – O VIZIUNE DE CURAJ

Administrația publică actuală pune pe primul loc oamenii din comună, pentru care se pregătesc și implementează proiecte îndrăznețe care, odata finalizate, vor contribui la îmbunătățirea condițiilor actuale de trai și un viitor mai bun pentru generațiile ce vin.
Direcţia strategică de dezvoltare nr. I - CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII prin INFRASTRUCTURĂ si RESURSĂ MODERNĂ SUSTENABILĂ
Obiectiv I.1 Modernizarea infrastructurii rutiere și de acces.
Obiectiv I.2 Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare.
Obiectiv I.3 Creștere gradului de atactivitate al comunei, prin crearea unei imagini unitare a localitații (arhitectură,coloristică,spații verzi,alei pietonale,parcări,mobilier “urban”).
Obiectiv I.4 Creșterea standardului de viață al cetățenilor și asigurarea condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europen, prin asigurarea accesului la utilități pentru toți locuitorii comunei.
Obiectiv I.5 Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a comunei BOD.
Obiectiv I.6 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri şi promovarea antreprenoriatului.
Obiectiv I.7 Promovarea programelor derulate de guvern pentru stimularea infiinţăriii microîntreprinderilor.
Direcţia strategică de dezvoltare nr. II – DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ
Hidden content
Direcţia strategică de dezvoltare nr. III – PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, STIMULAREA UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE
Direcţia strategică de dezvoltare nr. IV – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE
Direcţia strategică de dezvoltare nr. V – DEZVOLTARE CULTURALĂ, SPORTIVĂ ȘI TURISTICĂ
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VI – ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VII – SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR CETĂȚENILOR
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VIII – SERVICII DESTINATE IN DOMENIUL TINERET

♦ Rezultatele chestionarului SDDL completat de către bodeni

Introducere
Obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Bod vizează realizarea viziunii de dezvoltare, respectiv:  

• E-VILLAGE BOD – O VIZIUNE DE CURAJ

Administrația publică actuală pune pe primul loc oamenii din comună, pentru care se pregătesc și implementează proiecte îndrăznețe care, odata finalizate, vor contribui la îmbunătățirea condițiilor actuale de trai și un viitor mai bun pentru generațiile ce vin.
Direcţia strategică de dezvoltare nr. I - CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII prin INFRASTRUCTURĂ si RESURSĂ MODERNĂ SUSTENABILĂ
Obiectiv I.1 Modernizarea infrastructurii rutiere și de acces.
Obiectiv I.2 Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare.
Obiectiv I.3 Creștere gradului de atactivitate al comunei, prin crearea unei imagini unitare a localitații (arhitectură,coloristică,spații verzi,alei pietonale,parcări,mobilier “urban”).
Obiectiv I.4 Creșterea standardului de viață al cetățenilor și asigurarea condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europen, prin asigurarea accesului la utilități pentru toți locuitorii comunei.
Obiectiv I.5 Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a comunei BOD.
Obiectiv I.6 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri şi promovarea antreprenoriatului.
Obiectiv I.7 Promovarea programelor derulate de guvern pentru stimularea infiinţăriii microîntreprinderilor.
Direcţia strategică de dezvoltare nr. II – DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ
Hidden content
Direcţia strategică de dezvoltare nr. III – PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, STIMULAREA UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE
Direcţia strategică de dezvoltare nr. IV – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE
Direcţia strategică de dezvoltare nr. V – DEZVOLTARE CULTURALĂ, SPORTIVĂ ȘI TURISTICĂ
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VI – ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VII – SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR CETĂȚENILOR
Direcţia strategică de dezvoltare nr. VIII – SERVICII DESTINATE IN DOMENIUL TINERET