• 2020_52-1_hcl

HCL: 100 - 1

modificarea HCL nr.11 din 10.02.2012 privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui teren …
aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilelor …
aprobarea punerii la dispoziția Asociației Persoanelor Vârstnice din Bod a spațiului situat în Bod …
constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ion POROȘNICU, …
constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciprian ȘANDRU, precum și vacantarea locului de …

aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Bod din data de 12.03.2020

aprobarea ajutorului de hrană pentru persoanele izolate la domiciliu
privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe 2020
privind dezlipirea imobilelor înscrise în CF nr.104539 și în CF nr.103840
repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public intre bugetele UAT-urilor ce împart același traseu
încetarea aplicabilității HCL 16/ 21.02.2019 privind acordarea unui mandat special Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării …
Regulamentul de Acreditare a Reprezentanților Mass-Media …
aprobarea finanțării cu suma de 72.000 lei din Bugetul Local al comunei Bod, a programului „Școală după Școală” derulat în cadrul …

aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod …

aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod  …

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli…

modificarea organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „CS BRENNDORF”

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pt. anul 2020 al Ocolului …
aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local…
aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol al Comunei Bod, județul Brașov
aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CF nr. 103944 – Cimitir Colonia Bod
atribuirea denumirilor URANUS, GALAXIEI și JUPITER unor străzi  …
modificarea Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al …
aprobarea actualizării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Contractului nr.9225/30.05.2017
aprobarea modificării și completării Caietului de sarcini, Regulamentului …
aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Miron Arghil și Miron Carmen
privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel și Florea Elena
însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan …
însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru un teren intravilan …
aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și …
asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli …
Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale și de acordare a despăgubirilor pentru terenurile proprietate privată…
aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod, precum și aprobarea …
emiterea avizului de oportunitate pentru P.U.Z. – Proiect Urbanistic Zonal ”Amenajare spații verzi și modernizare circulații în …
desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului …

însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pt. obiectivul de investiții „SISTEMATIZARE VERTICALĂ

însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pt. obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare ȘCOALĂ  …
însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pt. obiectivul de investiții „Realizare – construire și dotare GRĂDINIȚĂ
însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pt. obiectivul de investiții „Realizare-construire DISPENSAR și CENTRU
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, …
modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din  …
aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Anghi Lucian și Anghi Mihaela
încetarea aplicabilității HCL nr. 206/28.11.2019 privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Fechete Mircea – …
atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor străzi situate în Bod Sat
apartenența la domeniul privat al Comunei Bod a terenului înscris în CF nr.104368 Bod, nr.top. 10830 /2/14
aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2019, în anul 2020.
aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi …

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap …

aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiile specifice postului de Administrator Public în cadrul …
aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Bod din data de 08.01.2020
aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Bod din data de 19.12.2019
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare