•2021_152-101_hcl

HCL: 152 - 101

hcl 152

hcl 151

hcl 150

hcl 149

modificarea Anexei 3 la HCL nr.86/27.05.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții …

aprobarea Regulamentului privind liberul acces la informații de interes public conform…

revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului Asistență Socială al Comunei Bod

aprobarea casării obiectelor de inventar și radierea din evidențele contabile a obiectelor de inventar …

aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local unităților de cult …

aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență din bugetul local …

revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului Asistență Socială al Comunei Bod

condițiile de refacere a domeniului public sau privat afectat în urma executării lucrărilor de instalare a rețelelor edilitare…

aprobarea Regulamentului privind procedura de dare în folosință gratuită și …

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2021

aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea Consiliul Popular Bod …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 47/100 părți din…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 46/100 părți din …

aprobarea și însușirea raportului de evaluare, închirierea prin licitație publică și a caietului de sarcini…

însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini …

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini …

privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind închirierea prin licitație publică a unui apartament/spațiu …

aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a imobilelor identificate cu CF  …

aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a imobilelor și a cotelor părți …

aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a comunei …

aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a comunei…

însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul (teren și garaj), identificat cu CF nr.  …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru terenul identificat cu CF nr.103147 Bod, cad.1022 …

împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr.69/10.05.2006 cu …

împuternicirea viceprimarului de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL 69/10.05.2006…

împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a
HCL nr. 69/10.05.2006 …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, identificat cu …

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor de alimentație …

aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală din Comuna Bod …

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Căminului Cultural din Comuna Bod 

aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de …

modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului…

aprobarea Regulamentului privind procedura de concesionare a bunurilor imobile aflate în…