• 2021_152-101_hcl

HCL: 152 - 101

privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 968/10.000- a parte din terenul înscris în CF nr.100195, …

privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 2/12 (1/6)- a parte din terenul înscris în CF
nr.114711, cad. 114711, …

privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 1/6- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711,…

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte
din terenul înscris în CF nr.102104, …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor indivize de
155904/451584; 38976/451584;…

privind însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei
Natural Protejată de Interes LocaL …

privind aprobarea transformării postului contractual de execuție, de muncitor necalificat, treaptă profesională

privind aprobarea transformării funcției publice ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Comp. Urbanism, …

pentru aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitatea ….

privind aprobarea propunerii de preț de pornire la licitația pentru masa lemnoasa către agenții economici –
producția 2021

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/5- a parte
din terenul înscris în CF nr.102810…

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.107146, cad. 107146…

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte
din terenul înscris în CF…

privind aprobarea alocării sumei de 10000 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” …

privind aprobarea modificării HCL nr.34/25.02.2021 privind aprobarea membrilor Consiliului Director al
Clubului Sportiv Brenndorf

privind aprobarea Procedurilor privind executarea fiscală a creanțelor restante datorate de contribuabili

privind sancționarea disciplinară a domnului consilier Gogu Jarcău

modificarea Anexei 3 la HCL nr.86/27.05.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții …

aprobarea Regulamentului privind liberul acces la informații de interes public conform…

eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pt circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri si a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t.

aprobarea casării obiectelor de inventar și radierea din evidențele contabile a obiectelor de inventar …

aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local unităților de cult …

aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență din bugetul local …

revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului Asistență Socială al Comunei Bod

condițiile de refacere a domeniului public sau privat afectat în urma executării lucrărilor de instalare a rețelelor edilitare…

aprobarea Regulamentului privind procedura de dare în folosință gratuită și …

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2021

aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea Consiliul Popular Bod …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 47/100 părți din…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 46/100 părți din …

aprobarea și însușirea raportului de evaluare, închirierea prin licitație publică și a caietului de sarcini…

însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini …

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini …

privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind închirierea prin licitație publică a unui apartament/spațiu …

aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a imobilelor identificate cu CF  …

aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a imobilelor și a cotelor părți …

aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a comunei …

aprobarea Studiului de Oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a comunei…

însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul (teren și garaj), identificat cu CF nr.  …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru terenul identificat cu CF nr.103147 Bod, cad.1022 …

împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr.69/10.05.2006 cu …

împuternicirea viceprimarului de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL 69/10.05.2006…

împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a
HCL nr. 69/10.05.2006 …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, identificat cu …

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor de alimentație …

aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală din Comuna Bod …

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Căminului Cultural din Comuna Bod 

aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de …

modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului…

aprobarea Regulamentului privind procedura de concesionare a bunurilor imobile aflate în…