Anunț pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței

10 octombrie 2020

- anunț social -

Pentru ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

BENEFICIARI:

- familiile și persoanele singure care au un venit lunar de până la 750 lei pe membru de familie și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi - cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române;


- familiile care au un venit lunar de până la 786 lei pe membru de familie și persoanele singure care au un venit lunar de până la 1.082 lei și care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termică, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române.

Condiții:

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acorda pe baza Cererii și a declarației pe propria răspundere a solicitantului privind componența familiei și veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare.

Cererea se depune de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței, care poate fi: - proprietarul locuinței; - persoana care a înstrăinat locuința pe baza unui contract cu clauza de întreținere; - titularul contractului de închiriere; - alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere; - reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani. În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează: - începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective; - începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a); (Art. 17, alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 70/2011)


La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioara celei în care se solicita dreptul la ajutor pentru încălzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale. De asemenea, în cazul salariaților care primesc tichete de masă, se va verifica daca acestea au fost declarate.

ATENȚIE! Nedeclararea corectă a componenței familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum și a bunurilor mobile și imobile deținute, constituie contravenție, și se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011).

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.(Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).

formulare:

 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naștere pentru copiii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat pentru locuință;
 • Adeverința de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocatie/ indemnizatie
 • Adeverinta de venit de la Administratia Fiscală Brasov;
 • Factură gaze (luna anterioară);
 • Adeverință de rol agricol din care să reiasă suprafața de teren și animale deținute în gospodarie;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Lista bunurilor care exclud acordarea ajutorului de încălzire *;
 • Angajament de plată *;
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal *;
 • Cerere tip – Declarație pe proprie răspundere *;
 • Cererea va fi completată doar de proprietarul locuinței, titularul contractului de închiriere sau un alt membru de familie major și legal împuternicit (procură notarială) de proprietarul locuinței.
  ÎN FORMULAR, PROPRIETARUL LOCUINTEI VA DECLARA TOȚI MEMBRII FAMILIEI, CARE LOCUIESC ÎN ACEL IMOBIL, FAMILIE ÎNSEMNÂND SOTUL, SOTA PRECUM SI ALTE PERSOANE, INDIFERENT DACĂ ÎNTRE ACESTEA EXISTĂ SAU NU RELAȚII DE RUDENIE.
  CEREREA SE DEPUNE LA PRIMĂRIE NUMAI ÎNSOTITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE PÂNĂ LA DATA DE 20 NOIEMBRIE PENTRU TOATĂ PERIOADA.

  LIMITA DE VENIT- 750 LEI/ PERS.

   
  Toate documentele subliniate și marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completează la Primărie.

  TIPURI:

  Tipuri de ajutoare pentru încălzirea locuinței se definesc în funcție de sistemul de încălzire utilizat și se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat:

  - ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;
  - ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;

  - ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

  Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

  Last modified: 12 octombrie 2020

  Comments are closed.