Cum se acordă ajutorul pentru încălzire

11 octombrie 2021

• AJUTOR ÎNCĂLZIRE •

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

Românii care au nevoie de sprijin financiar pentru a suporta cheltuielile încălzirii locuinței, pot apela la ajutorul statului. Până la finele lunii octombrie, aceștia trebuie să își alcătuiască dosarul cu documente și să îl transmită instituțiilor abilitate.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.​

Beneficiari

Consumator vulnerabil este persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puțin nevoile energetice minimale.

 

Limita maximă a veniturilor până la care o persoană poate beneficia de ajutoare pentru încălzire este de 1.386 de lei de persoană în cazul familiilor şi 2.053 de lei în cazul persoanelor singure.

 

Tipuri de ajutoare

Ajutor pentru încălzirea locuinței – măsură care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (2), suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi şi/sau petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se definesc în funcție de sistemul de încălzire utilizat și se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat:• ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizata în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termica;• ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;• ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.Supliment pentru energie – măsura care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (2), suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;

Condiții de acordare

Ajutorul pentru încălzirea locuinței, suplimentul pentru energie se acorda pe baza Cererii și a declarației pe propria răspundere a solicitantului privind componența familiei și veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare.

Cererea se depune de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței, care poate fi:

  • • proprietarul locuinței;
  • • persoana care a înstrăinat locuința pe baza unui contract cu clauza de întreținere;
  • • titularul contractului de închiriere;
  • • alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
  • • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

Modul de acordare

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

• începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
• începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioara celei în care se solicita dreptul la ajutor pentru încălzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale. De asemenea, în cazul salariaților care primesc tichete de masă, se va verifica daca acestea au fost declarate.< p>
ATENȚIE! Nedeclararea corectă a componenței familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum și a bunurilor mobile și imobile deținute, constituie contravenție, și se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 2000 de lei. (Art. 36 alin. (2) lit.e) din Legea nr. 226/2021).
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.(Art. 19, alin. (1) din Legea nr.226/2021).

Contact

inspector Roxana TOMA
e-mail: social@primariabod.ro
telefon: 0799501989

Last modified: 17 noiembrie 2021

Comments are closed.