Tichete sociale – măsuri temporare

16 iunie 2022

• INFORMARE •

TICHETE SOCIALE PE FORMAT ELECTRONIC

TICHETUL SOCIAL PE SUPORT ELECTRONIC, acordat conform OUG 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, are drept scop compensarea unei părți din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde.

Cine poate primi tichetele/voucherele sociale

§  pensionarii ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

§  persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

§  familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

§  familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

 

§  familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social;

 

Beneficiarii vor fi identificați de Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Persoanele fără adăpost, familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere precum și familiile monoparentale indiferent de numărul de copii aflați în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, și care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea acestor tichete sociale pe suport electronic, prin depunerea unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Bod.

Cum vor fi livrate tichete sociale pe suport electronic

§  Tichetele sociale vor fi livrate de Poșta Română și  vor fi alimentate automat cu câte 250 de lei, la fiecare două luni.

Cum se utilizează tichetele:

§  Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate/carte de identitate provizorie, după caz.

Documente necesare:

§  cererea și declarația pe propria răspundere pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă – familie cu copii şi persoanele fără adăpost.

§  actele de identitate ale membrilor familiei ( în original și copie);

§  certificatele de naștere ale copiilor (original și copie) care nu au împlinit 14 ani ;

§  documente privind starea civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces, sentință de divorț);

§  hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

 

§  documente privind veniturile nete realizate în ultima lună( venituri din pensii, venituri din salarii și asimilate salariilor, indemnizații, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități Agricole, venituri din alte surse,);

MINISTERUL INVESTIȚIILOR
ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Last modified: 17 iunie 2022

Comments are closed.