INFORMARE – Legea 123/2023, completari Legea Fondului Funciar

19 octombrie 2023

• INFORMARE •

Condițiile punerii în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate

DOCUMENTELE NECESARE pentru întocmirea documentației în vederea eliberării Titlului de proprietate, conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, modificată prin Legea nr.123/2023, sunt:

1.(OBLIGATORIU) Memoriu tehnic întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată ANCPI/OCPI, prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.(OBLIGATORIU) Plan de amplasament și delimitare a imobilului întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată ANCPI/OCPI potrivit Anexei nr.16 la Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.600/2023, (Regulament), însușit prin semnătură și ștampilă de președintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, luat în evidență, fără suprapunere cu imobile limitrofe, la data…………………………………..

3. Cerere-tip

4. Carte de identitate-copie-fiecare solicitant

5. Acte stare civilă-copie-certificat de naștere, căsătorie, după caz

6. Acte de deces și certificat de moștenitor/de calitate succesorală-copie-dacă solicitantul formulează cererea în calitate de moștenitor

7. Adeverință eliberată de Primărie din care să rezulte suprafața înscrisă în Registrul Agricol/Registrul cadastral

8. Certificat de atestare fiscală-fiecare solicitant

9. Declarația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal-fiecare solicitant; 

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 18 noiembrie 2023. 

• contact:

consilier Maria SPANACHE
e-mail: agricol@primariabod.ro
telefon: 0799501987

Last modified: 19 octombrie 2023

Comments are closed.