• 2020_100-53_hcl

HCL: 100 - 1

privind acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF ….

respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația Crescătorilor de Taurine filiala Bod …
modificarea Comisiilor de specialitate nr.2 și 3 ale Consiliului Local Bod, în urma demisiei …
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli …
privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Bod din data de 21.05.2020
privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă…
privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Bod din data de 30.04.2020
aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și …
modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii …
aprobarea Devizului General actualizat după încheierea …
privind însușirea și aprobarea documentației de atribuire contract…
aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Bod pentru anul 2020
aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea SC Agroindustriala SA …
includerea unor bunuri în domeniul public al comunei…
privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020…
aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.106705, nr cad.106705.
privind aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.103840, nr top. 10830/1 /a/2/2/1
privind aprobarea dării în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris …
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului …
modificarea HCL 148/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii …
aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de  …
revocarea HCL nr. 50/30.04.2020 privind aprobarea punerii la dispoziția Asociației Persoanelor Vârstnice din Bod a spațiului…
privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103454 al localității Bod
privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.102126 al localității Bod
privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103839 al localității Bod 
privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.103838 al localității Bod
privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.104252 al localității Bod
privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.102690 al localității Bod
privind intabularea în Cartea Funciară a imobilelor – terenuri situate în Comuna Bod (luncile pășunii)

aprobarea indicatorilor teh.-ec. (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții „SIGNALISTICĂ ACCESE …”

însușirea și aprobarea documentației teh.-ec. (etapa P.T.) pt. obiectivul de invest. „SIGNALISTICĂ ACCESE …”

privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei …
încetarea aplicabilității HCL nr. 26/27.02.2020 privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod și Florea Dinu Cornel  …
privind închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă
aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe …

stabilirea prețului pentru închirierea pășunii, proprietate privată a Comunei Bod

modificarea HCL nr.28/2017 pentru aprobarea încheierii unui contract de închiriere a suprafeței de 325 de ha …

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ…

însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții AMENAJARE BAZĂ …

acceptarea declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 4852/40000 parte indiviză din …
acceptarea unor oferte de donație pentru cote în total de 5.379/10.000 din terenul înscris în CF nr.102711 …

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Construire locuințe” 

însușirea și aprobarea documentației de aviz de oportunitate pentru P.U.Z. –  „Amenajare iaz piscicol”
aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Bod…
aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.105916, nr top. (799,800)/2 

aprobarea indicatorilor teh.-ec. pt. obiectivul de investiții „[…] MODERNIZARE ILUMINAT  …

aprobarea documentației teh.-ec. (et. S.F.) pt. obiectivul de investiții „[…] ILUMINAT PUBLIC … 

acordarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind …