• 2021_234-153_hcl

HCL: 234 - 153

aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2022-2023 

aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, …

modificarea componenței membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf …

însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară …

constituirea ca parte civilă a Unității Administrativ Teritoriale comuna Bod în dosarul penal nr. …

modificarea HCL nr.185/ 08.10.2021 privind încheierea unui contract pentru servicii …

atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 105391, …

acceptarea declarației de renunțare asupra cotei indivize de 200/40000- a parte din terenul înscris în …

aprobarea nivelurilor pt. valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora …

trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.101993 …

aprobarea constituirii dreptului de administrare către Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență …

aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul …

aprobarea transformării funcției publice ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Comp. Asistență Socială, 

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trim. III

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021.

modif. HCL nr.51/12.04. 2021 privind aprobarea proiectului „Dotarea comp. Situații de Urgență, cu utilaj pt. activități de intervenție.” 

includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa” în domeniul public …

atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.105693 …

încheierea unui contract pt. servicii de consultanță si reprezentare juridică în justiție a Primăriei Bod…

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021

însușirea și aprobarea demolării Grădiniței din sat Colonia Bod, clădire edificată pe terenul înscris…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 a parte …

acceptarea ofertei de donație asupra cotei indivize de 26144/120000 a parte din terenul înscris…

aprobarea constituirii dreptului de administrare către Administrația Bazinală de Apă Olt …

aprobarea alocării sumei de 25000 lei pt. achiziționarea pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor  …

aprobarea modificării normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanți…

atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor străzi situate în sat Bod și Colonia Bod.

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pt O.I. „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local …

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pt O.I.„Reabilitare și modernizare străzi și drumuri ...

privind însușirea și aprobarea N.C. și T.P. pt O.I. „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov – Etapa I” …

privind însușirea și aprobarea N.C. și a T.P. pt O.I. „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov – Etapa I”…

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bod, județul Brașov …

acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local …

privind modificarea Statutului comunei Bod…

aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local …

modificarea Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, pentru activități social-culturale…

modificarea Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local Bod, pt. amenajarea teritoriului și urbanism, …

modificarea Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Bod, pentru activități economico-financiare …

aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Comunei Bod către Clubul Sportiv Brenndorf

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2/32 a parte din terenul înscris …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 9860/200000 a parte din terenul înscris …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.107013, nr. cad. 107013

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104

aprobarea transformării postului contractual de execuție, de Inspector de specialitate, treaptă profesională debutant din cadrul Compartimentului Registratură și Arhivă

asigurarea finanțării de la bugetul local pt. categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pt. O.I. „Modernizare străzi Bod Colonie0+00-6+200; 6,2km” 

actualizare indicatori teh-ec. pentru O.I. „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”

privind modificarea HCL nr. 177/23.09.2021 privind aprobarea trecerii de pe Statul Român în …

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții …

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care …

privind încheierea unui contract pentru servicii de consultanță și reprezentare juridică în justiție …

predare amplasament și a construcției, cât și asigurarea condițiilor în vederea executării O.I.: „Construire și echipare a infrastructurii educaționale […] Șc. Gimnazială Bod – corp B, …”

aprobarea indicatorilor teh.-ec. pt. O.I.: „Construire și echipare
a infrastructurii educaționale[…] Șc. Gimnazială Bod – corp B, …”

aprobarea documentației teh.-ec. (fazaS.F.) pt.O.I. „Construire și echipare  a infrastructurii educaționale […] Școala Gimnazială Bod – corp B, …”

procedura de atribuire prin procedura simplificată de licitație pentru O.I. „Dotarea compartimentului S.U., cu un  […] excavator”

privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului și  ….

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021

privind revocarea HCL nr. 95 din 17.06.2021 privind aprobarea Regulamentului privind testarea cunoștințelor profesionale 

privind suplimentarea sumei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși …

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020

privind revocarea HCL nr.163/28.07.2020 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în …

privind aprobarea trecerii de pe Statul Român în domeniul public al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.105693, …

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al com. Bod

privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice privind imobilul înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.103840 Bod

împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2/296(câte 1/…

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 12/296- a …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/12- a parte…

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al  …

privind achiziționarea de servicii de contabilitate si a unor module informatice pentru derularea în condiții

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale comuna Bod, …

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021

privind aprobarea închirierii imobilului din str. Școlii, nr.248, situat în comuna Bod, județul Brașov, de către Dumitra Gigi-Cristian

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare privind evaluarea/reevaluare domeniul privat al comunei Bod, județul Brașov

privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra unor imobile situate în comuna Bod

privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra imobilului înscris în CF nr. 100846

privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra imobilului înscris în CF nr. 100845

privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 2/6- a parte din terenul înscris în CF
nr. 114711 , cad. 114711

privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 1/6(2/12)- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 13,55%- a
parte din terenul înscris în CF nr. …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte
din terenul înscris în CF nr.102104 …