• 2022_100-53_hcl

HCL: 100 - 1

actualizarea indicatorilor teh.-ec.(faza atribuire contract) pt OI „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod…” – Lotul 1

privind însușirea și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.103857 Bod, nr. cad. 103857.

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.105991 Bod, nr. cad. 105991

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 107903 Bod

privind acceptarea unei oferte de donație asupra cotei indivize de 83168/1920000 părți din terenul înscris în CF nr. 103557, nr. cad. …

privind acceptarea unei oferte de donație asupra terenului înscris în CF nr. 102431, nr. cad. 102431, în suprafață de 2721 mp, teren …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr. 108063, nr. cad. 108063…

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 700/10000 părți din terenul înscris în CF …

acordarea unui mandat special în favoarea ADI „ISO Mediu” Brașov în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în …

aprobarea indicatorilor teh.-ec.(etapa S.F.) pt OI „Realizare și
implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa II

însușirea și aprobarea documentației teh.-ec. (etapa S.F) pt OI „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa II

certificarea amplasamentului comun OI în sat Bod și a folosirii documentațiilor de St. Geotehnic și Ridicare topo. în cadrul tuturor OI…

privind aprobarea contractului privind achiziția de carburanți, încheiat între CS BRENNDORF și MOL ROMÂNIA

privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Juridic, în fc. publică de nivel inferior…

însușirea și aprobarea unui rap. de evaluare pt. terenul intravilan din sat Colonia Bod, CF nr. 107585 proprietari Nagy Imrea-Levente și Nagy Iuliana și a unui schimb de …

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

privind însușirea și aprobarea NC și a TP pentru OI „Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod

privind actualizarea indicatorilor teh.-ec. pt OI „Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul I, al anului 2022

privind însușirea și aprobarea TP pt OI „Realizare și echipare parc fotovoltaic în comuna Bod, județul Brașov

prelungirea term. de valabilitate al PUZ „ZONA DE LOCUINȚE, MODERNIZARE DRUM, EXTINDERE UTILITĂȚI” – solicitantă și inițiatoare SIMBOTIN VIOLETA-AURORA

privind însușirea și aprobarea NC și a TP pt OI „Amenajare treceri de pietoni semaforizate în comuna Bod – etapa I

privind actualizarea indicatorilor teh.-ec. (etapa S.F.) pt OI „Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie

privind însușirea și aprobarea NC și TP pentru OI „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod

aprobarea Proiectului Actului adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, încheiat de AMDDTPBv …

privind modificarea HCL nr.61/18.04.2022 privind aprobarea cesiunii creanței comunei Bod, deținuta de debitoarea ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, preluarea de către societatea BEST ACHIZITII SRL

privind aprobare modificării contractului de servicii nr.41621471-211 din data de 21.09.2021 încheiat între CS BRENNDORF și SC SOBIS SOLUTION SRL

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 părți din terenul înscris în CF nr. 102104…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 105736 Bod

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 părți din terenul înscris în CF nr. 102104…

privind acceptarea unei oferte de donație asupra cotei indivize de 1732/120000 părți din terenul înscris în CF nr. 103557…

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 517/10000 părți din terenul înscris în …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1848/109059
părți din terenul înscris în CF nr. 104866, nr. cad. 104866 …

privind aprobarea transformării postului contractual de execuție, de Inspector de specialitate, treaptă profesională debutant din cadrul Compartimentului Situații de …

privind prelungirea termenului de valabilitate al PUZ „ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, EXTINDERE UTILITĂȚI, MODERNIZARE INTERSECȚIE DJ 103”-investitori VASII NECULAI, …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 105738 Bod

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 părți din…

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16 părți  …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1955/36353
părți …

aprobarea cesiunii creanței comunei Bod, deținuta de […] ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, preluarea acesteia de către BEST ACHIZITII S.R.L.

privind aprobarea contractului de activitate si instruire sportivă pentru dl. Ioan HINTEA

privind aprobarea contractului de activitate si instruire sportivă pentru dl. Ștefan-Bogdan GAVRILOIU

privind sancționarea disciplinară a cons. Gheorghe BODEAN

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea

însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pt terenurile intravilane situate în sat Colonia Bod, CF nr. 103147, CF nr. 107034, …

aprobarea programului “Școală după Școală” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale , în anul școlar 2022-2023

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

aprobarea actualizării tarifelor pt activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Ctr. […] privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare