• 2022_52-1_hcl

HCL: 100 - 1

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr. 103840 …

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare și tratare a apelor…

aprobarea documentației pt atribuirea prin procedura simplificată de licitație pt OI „Dotare cu autospecială de stins …

însușirea și aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investiții „Realizare și echipare parc fotovoltaic …

respingerea plângerii prealabile formulată de […] Căi Ferate C.F.R S.A București Sucursala […] Brașov privind anularea HCL nr. 217/11.11.2021 privind …

aprobarea reintroducerii unor bunuri mobile din gestiunea Clubului Sportiv Brenndorf în gestiunea Primăriei comunei Bod, precum și …

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107559 proprietari Apetrei Iustin-…

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 07563 proprietari Zamfir Vasile și…

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107618 proprietari Popa Traian și Popa Lina și…

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 07611 proprietari Pal Daniel și Pal Petra-Andreea și …

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 03144 proprietari Nagy Imrea-Levente și Nagy Iuliana și…

d însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenurile intravilane situate în sat Colonia Bod, CF nr.107899, CF nr. 107900, CF nr. 107901, CF nr. 107880, CF nr. 107885…

aprobarea finanțării cu suma de 72.000 lei din Bugetul Local al comunei Bod, a programului „după Școală” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 27996/403800 părți din terenul înscris în CF nr. 101592, …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 27996/403800 părți din terenul înscris în CF nr. 101592, …

modificarea HCL nr.175/ 23.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod

modificarea HCL nr. 175/ 23.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2021…

atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor drumuri situate în sat Bod

privind atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor drumuri situate în sat Bod

aprobarea SF pt. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Brașov/Regiunea Centru,   …

aprobarea Procesului-verbal de propunere scoatere din evidențele contabile și a Proceselor-verbale de propunere
casare mijloace fixe și …

desemnarea unui reprezentant al consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr. 107923, nr. cad. 107923, de 88 mp, …

atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a, clădire și teren, …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 600/10000 părți din terenul înscris în CF nr. 102711, …

numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor pentru UAT comuna Bod

privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pt OI „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – jud. Brașov – Etapa II

aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) și aprobarea indicatorilor teh-ec (etapa P.T.) pt OI „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în com. Bod – jud. Brașov – etapa II” – Lotul 1

aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2022 al UAT comuna Bod

însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt O.I. „Construire garaj pentru utilaje“

privind aprobarea actualizării R.O.F., R.O.I. al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate.

modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate …

aprobarea modificării Programului de transport pentru Linia 420 (Brașov-Bod) și efectuarea traseului Liniei 420 cu autobuze marca Menarinibus, cu norma de poluare Euro 6 

aprobarea indicatorilor tehnico-ec., faza P.T., pt O.I. „Construire și echipare a infrastructurii educaționale pt. învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială  Bod

aprobarea documentației […] faza P.T. pentru O.I. „Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala

încetarea aplicabilității HCL nr. 111/17.06.2021 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru terenul identificat cu CF nr.103147 Bod, cad.1022, …

atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a, suprafață de 205 mp

atestarea apartenenței la domeniul privat al Com. Bod al imobilul înscris în CF nr. 105724, nr. top. 10815/1/6/1, suprafață de 2207 mp

privind aprobarea Actelor de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor
la nivelul UAT comuna Bod

privind atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor străzi situate în sat Bod și colonia Bod

însușirea și aprobarea documentației actualizate pentru […] licitație pentru O.I. „Dotarea compartimentului S.U., cu un utilaj pentru activități de intervenție – excavator”.

privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018, aprobat prin HCL nr.167/18.12.2018

privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2022

privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2021, în anul 2022

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare privind reevaluarea Fondului Forestier al comunei Bod, județul Brașov

privind aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2022

privind atribuirea de denumire unui număr de 2 străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod

privind desemnarea a doi consilieri locali, în vederea […] evaluării  performanțelor profesionale ale Secretarului general al comunei Bod

privind activitatea asistenților personali […] și propunerile pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți …

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2022