• 2022_52-1_hcl

HCL: 152 - 101

însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr. 103840 Bod și Cartea Funciară nr. …

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie…

aprobarea documentației pentru procedura […] simplificată de licitație pt. O.I. ”Dotare cu autospecială de stins incendii Comuna Bod”

însușirea și aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investiții “Realizare și echipare parc fotovoltaic în comuna Bod, județul Brașov” …

respingerea plângerii prealabile formulată de Compania națională de Căi Ferate C.F.R S.A BucureștiSucursala Regională de Căi Ferate Brașov privind…

aprobarea reintroducerii unor bunuri mobile din gestiunea Clubului Sportiv Brenndorf în gestiunea Primăriei comunei Bod, precum și transmiterea fără plată a unui laptop…

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107559 proprietari Apetrei Iustin-Constantin și…

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107563 proprietari Zamfir Vasile și…

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107618 proprietari Popa Traian și…

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107611 proprietari Pal Daniel și …

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 103144 proprietari și…

însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenurile intravilane situate în sat Colonia Bod, CF nr. 107899, CF nr. …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 27996/403800 părți din terenul înscris în CF nr. 101592, cad. 412/13 …

acceptarea a două oferte de donație, prima fiind asupra cotei indivize de 1,39% din PUCG din terenul înscris în CF nr. 6155, cad. 1514, în suprafață de 605,15 mp și …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 27996/403800 părți din terenul înscris în CF nr. 101592 …

modificarea HCL nr.175/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod

aprobarea Programului de aprovizionare al populației comunei Bod cu principalele produse alimentare raționalizate, în caz de mobilizare și război…

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2021

aprobarea documentației pentru procedura […] simplificată de licitație pt. O.I. „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II” – Lotul 1

atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor drumuri situate în sat Bod

aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/ Regiunea Centru, în perioada …

aprobarea Procesului-verbal de propunere scoatere din evidențele contabile și a Proceselor-verbale de propunere casare mijloace fixe și obiecte de inventar …

desemnarea unui reprezentant al consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr. 107923, nr. cad. 107923, în suprafață de 88 mp, cu destinația de drum…

atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a, clădire și teren, […] de 205 mp precum și încetarea aplicabilității HCL 14/27.01. 2022 …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 600/10000 părți din terenul înscris în CF nr. 102711, cad. 102711, în suprafață de 2.172 mp, teren cu destinație drum …

numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor pentru UAT comuna Bod

aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectarept. O.I. „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa II

aprobarea documentației teh.-ec. (etapa P.T.) și aprobarea indicatorilor teh.-ec. (etapa P.T.) pt O.I. „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II” – Lotul 1

aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2022 al UAT comuna Bod 

însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt O.I.  „Construire garaj pentru utilaje”

aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică …

modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod …

aprobarea modificării Programului de transport pentru Linia 420 (Brașov-Bod) și efectuarea traseului Liniei 420 cu autobuze marca Menarinibus, cu […] Euro 6 și …

aprobarea indicatorilor teh-ec. (faza P.T.) pt O.I. : „Construire și echipare a infrastructurii educaționale pt. învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – …

aprobarea documentației teh.-ec. (faza P.T.) pt O.I. „Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B …

încetarea aplicabilității HCL nr. 111/17.06.2021 privind […] aprobarea raportului de evaluare pentru terenul identificat cu CF nr.103147  …

atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 104612, nr. top. 10829/1-8/a …

atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr. 105724, nr. top. 10815/1/6/1,  …

aprobarea Actelor de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT comuna Bod …

atestarea la domeniul public al comunei Bod a unor străzi situate în Sat Bod și Colonia Bod

aprobarea documentației actualizate pentru […] procedura simplificată de licitație pt O.I. „Dotarea compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj pentru activități de intervenție – excavator” …

aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018, aprobat prin HCL nr.167/18.12.2018 

aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2022 

aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2021, în anul 2022 

însușirea și aprobarea raportului de evaluare privind reevaluarea Fondului Forestier al comunei Bod, județul Brașov …

aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2022 …

atribuirea de denumire unui număr de 2 străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod …

desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Bod …

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2021-31.12.2021 și propunerile pentru…

aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social în anul 2022