• 2020_216-153_hcl

HCL: 216 - 101

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020.

aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, …
însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare privind evaluarea/ reevaluare domeniul public al …
modificarea HCL nr. 218/2019 privind constituirea echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile  …
aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III
aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în Cartea …
aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod CF nr.106451Bod și Bălos Cristian și …
însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, …
aprobarea Planului Urbanistic Zonal – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – Întocmire PUZ zona de locuințe, …
aprobarea Planului Urbanistic Zonal – AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE, DJ103, …
aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al …
modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al …
radierea din evidența tehnico-operativă a sumelor datorate de Inginer AS SRL – persoană juridică …
însușirea și aprobarea unor documentații cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilelor  …
acceptarea unei oferte de donație a cotei de 1.710/109.059 din terenul cu destinație drum înscris în CF  …
acceptarea unei oferte de donație a cotei de 2/58 din terenul cu destinație drum înscris în CF nr.100499 …
acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote de drum aferente …
desemnarea reprezentantului comunei Bod în Consiliului de coordonare al asociației Unităților …
arobarea închirierii spațiului situat în comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu nr. 18 Asociației Persoanelor …
aprobarea transformării postului contractual de execuție, de Inspector de specialitate, debutant, …
aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Bod …
aprobarea transformării funcției publice de execuție vacante, de Inspector, clasa I, grad profesional …
aprobarea alocării sumei de 25000 lei necesari achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor …
desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a …
desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale …
aprobarea alegerii membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf 
însușirea și aprobarea documentației cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară …
aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, …

rectificarea bugetului local al comunei Bod și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 2020.

aprobarea indicatorilor tehnico-economici (S.F) pt. obiectivul de investiții„Realizare-construire și dotare ȘCOALĂ PRIMARĂ

însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (S.F) pt. obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare ȘCOALĂ PRIMARĂ

aprobarea indicatorilor tehnico-economici (S.F.) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare GRĂDINIȚĂ 

însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare GRĂDINIȚĂ

aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire DISPENSAR și CENTRU

însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire  DISPENSAR și CENTRU …

privind alegerea Viceprimarului comunei Bod.

aprobarea Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, …
aprobarea Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local Bod, pentru activități social-culturale …
aprobarea Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Bod, pentru activități economicofinanciare, …

suplimentarea sumei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „PRIMUL GHIOZDAN”   …

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020.

revocarea HCL nr.163/28.07.2020 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului  …

aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară …

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020.

acceptarea unei oferte de donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029,  …

acceptarea unor oferte de donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102029,cad.102029 …

acceptarea unor declarații de renunțare pentru cotele de drum din terenurile înscrise în CF nr.100630 …

acceptarea unor oferte de donație pentru cotele de drum din …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote PUCG asupra … 

acceptarea unor oferte de donație a cotelor de drum aferente terenului înscris în CF nr.102086, cad.1574 …

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote de drum aferente …

aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea …

aprobarea transferului obiectelor de inventar aparținând parcului …

atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității …

respingerea plângerii prealabile formulată de Florea Dinu Cornel, Leva Vasile, Bordeianu Constanța, Lukacsi Csaba, Petroșel Nicolae, Cocoș  …

aprobarea transformării funcției publice de execuție ocupată de Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartimentul …

modificarea Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local Bod, în urma demisiei din funcția de consilier a doamnei Elisabeta Gabriela Nagy.

aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod …

aprobarea alocării sumei de 7500 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare …

 

aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local …

aprobarea închirierii terenului arabil în suprafață de 750 mp situat în Comuna Bod.

închirierea pășunii comunale a comunei Bod prin atribuire directă – ...

aprobarea prețului de 6500 lei stabilit pe baza raportului de evaluare și   …

aprobarea apartenenței la domeniul privat a imobilului înscris în CF nr.105700, nr top. 10830/1/a/2/1.