• 2023_152-101_hcl

HCL: 152 - 101

aprobarea transferului către autoritatea publică locală Comuna Bod a contractelor de activitate și instruire sportivă încheiate între Clubul Sportiv Brenndorf și …

aprobarea transferului patrimoniul Clubului Sportiv Brenndorf către comuna Bod …

aprobarea revocării HCL nr.227/15.12.2022 privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a imobilelor situate în sat Colonia Bod …

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții actualizată, a indicatorilor teh-ec actualizați și a devizului general actualizat pt. O.I.“Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod,

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1287 din 16.10.2023…

aprobarea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 107679 Bod, nr. cad.107679,  de …

aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Bod a imobilelor situate în Colonia Bod, înscrise în CF nr.103038, CF nr.107811, CF nr.107813…

aprobarea și însușirea documentației cadastrale întocmite de SC OLDO SURVEY SRL, în vederea înscrierii în Cartea Funciară și atestarea la domeniul public al Comunei Bod…

aprobarea și însușirea documentației cadastrale întocmite de SC OLDO SURVEY SRL, în vederea înscrierii în Cartea Funciară …

aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în cadrul parteneriatului LEADER al Grupului de Acțiune Locală …

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3569 din 06.10.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat …

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023 …

transferul activității și personalului Clubului Sportiv Brenndorf către autoritatea publică locală Comuna Bod, preluarea execuției bugetare și a patrimoniului de către Comuna Bod…

transferul activității și personalului Clubului Sportiv Brenndorf către autoritatea publică locală Comuna Bod, preluarea execuției bugetare și a patrimoniului de către Comuna Bod…

transferul activității și personalului Clubului Sportiv Brenndorf către autoritatea publică locală Comuna Bod, preluarea execuției bugetare și a patrimoniului de către Comuna Bod…

aprobarea transformării postului contractual de execuție, vacant, de Inspector de specialitate, clasa I, treaptă profesională II, din cadrul Compartimentului S.U. …

modificarea HCL 166/18.12.2018 pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane […] pe mijloacele de transport public local de călători…

aprobarea documentației pentru procedura de atribuire prin procedură simplificată de licitație pentru obiectivul de investiții ”Dotare cu utilaj site dumper Comuna Bod”

modificarea ANEXEI la HCL nr.85/22.06.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2023

însușirea documentațiilor cadastrale întocmite de SC OLDO SURVEY SRL, în vederea înscrierii în Cartea Funciară …

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023 

desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod pentru anul școlar 2023-2024

aprobarea alocării sumei de 28.000 lei pentru organizarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

însușirea și aprobarea documentației de licitație pentru procedura de atribuire contract de achiziție publică, obiective de investiții „Dotare cu microbuz transport…

aprobarea Statutului Actualizat al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov conform dispozițiilor H.G. nr. 293/2023…

aprobarea Actului Aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1 din data de 20.12.2018…

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II 2023

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1040 din 25.08.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat…

acceptarea unei oferte de donație autentificată sub nr. 1205/ 25.08.2023, asupra cotei de 2/20 proprietate NICOSEVICI ANCA din imobilul …

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.848 din 19.07.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al…

însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.23039/30.08.2023 pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.106443, cad.106443, în suprafață de 24 mp, …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.23040/30.08.2023 pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.106435, cad.106435, în suprafață de 24 mp, …

aprobarea contractului de activitate și instruire sportivă pentru dl. Cătălin-Petrică CELMARE

însușirea și aprobarea N.C. și a T. P. pentru O.I. „Realizare și echipare parc fotovoltaic în comuna Bod, județul Brașov

predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării O.I. „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional, sat Bod, Comuna Bod, județul Brașov”

aprobarea alocării sumei de 15000 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, pentru anul școlar 2023-2024

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor teh-ec și a devizului general pt. O.I. „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov -Etapa I”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”…

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov

neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative …

demararea procedurii în vederea obținerii finanțării pt. O.I.  „Construire bloc de locuințe prin Programul Național ANL“ pe terenul situat în Colonia Bod …

aprobarea schimbării amplasamentului pentru obiectivul de investiții „Construire garaj pentru utilaje“ pe terenul situat în Colonia Bod, identificat cu CF 101624, top 10815/1/1/5

actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov

 însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) actualizate pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov”

actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov

aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) actualizate, pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov

modificarea ANEXEI la HCL nr. 54/13.04.2023 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare cu utilaj site dumper Comuna Bod”

punerea la dispoziție a terenului în suprafață de 6.426 mp […] pt O.I. „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” în comuna Bod – județul Brașov“ propus la finanțare prin apelul de proiecte „Construirea …

aprobarea participării la apelul de proiecte „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi” finanțat prin PNRR – […] cu proiectul „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” …

aprobarea documentației tehnico-economice și actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.Th) pt. O.I. „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school”  …

aprobarea documentației tehnico-economic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.Th) pt O.I. „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” …

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.635 din 22.06.2023, aprobarea preluării și …

rectificarea art.2 din HCL nr.62/ 11.05.2023 privind închirierea pășunii comunale în suprafață de 6,204 ha a comunei Bod prin atribuire directă …