3_MARTIE ordinară_2024

MARTIE - ședință ordinară

MARTIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.3220 –  includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa” în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora ;

Nr.4175 – aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul
Consiliului Local Bod în anul 2024;

Nr.4485- aprobarea asocierii Comunei Bod cu localitățile Rupea, ,Zărnești, Feldioara, Râșnov, Codlea, Săcele, Ghimbav, Hălchiu, Sânpetru, Cristian și Bran în cadrul Asociației „Direcția pentru Monitorizare și Protecția Animalelor”;
Nr.8387 – ndreptarea erorii materiale de la art.3, alin.(2) din HCL nr.6/18.01.2024 privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3901 din 07.12.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 508/10000 din imobilul teren, categoria de folosință altele cu destinația drum, în suprafață de 1.530 mp situat în sat Colonia Bod;
Nr.8495- modificarea Hotărârii de Consiliu Local Bod nr. 32/24.02.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului și acordarea mandatului special reprezentantului UAT Bod pentru aprobarea strategiei de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de Delegare;
Nr.8564- d aprobarea revocării HCL nr.155/04.12.2023 privind însușirea și aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea directă a corpurilor de clădire C1-casă și C2-C4 anexe gospodărești situate în sat Bod, identificate cu CF nr.108368-C1-casă, CF 108368-C2, C3 și C4-anexe gospodărești;
Nr.8567- aprobarea revocării HCL nr.156/04.12.2023 privind însușirea și aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea directă a corpului 2-clădire situat în sat Bod, identificat cu CF nr.107151-C1-U2, situat la adresa str. Școlii nr.209, către domnul CIUCĂȘEL Ioan și doamna CIUCĂȘEL Elena în calitate de chiriaș;
Nr.8570- aprobarea revocării HCL nr.157/04.12.2023 privind însușirea și aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului intravilan situat în sat Bod, CF nr.104689 în suprafață de 367 mp, proprietar Comuna Bod;

Nr.8678 – aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2023 ;

Nr.8792 – aprobarea Procesului-verbal de propunere scoatere din evidențele contabile și a Proceselor-verbale de propunere casare mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul Comunei Bod;

Nr.8796 – aprobarea Regulamentului pentru activitățile specifice privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate al Comunei Bod;
Nr.8832- însușirea și aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru terenul intravilan situat în sat Bod, CF nr.104689 în suprafață de 367 mp, proprietar Comuna Bod, situat la adresa str. Școlii nr.160 ;
Nr.8835 – transferul fără plată a unor active fixe și obiecte de inventar către Școala Gimnazială Bod;
Nr.8865- darea în folosință gratuită a unor mijloace fixe și obiecte de inventar către Școala Gimnazială Bod – “Dotare cu mobilier și echipamente digitale Școala Gimnazială Bod, Județul Brașov”, obiectiv de investiție finanțat prin PNRR;

Nr.8932 – însușirea și aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică
și a caietului de sarcini pentru corpul 2-clădire situat în sat Bod, identificat cu CF nr.107151-C1-U2, top (443-
444)/2, situat la adresa str. Școlii nr.209;

Nr.8935 – însușirea și aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru corpurile de clădire C1-casă și C2-C4 anexe gospodărești situate în sat Bod,
identificate cu CF nr.108368-C1-casă, CF 108368-C2, C3 și C4-anexe gospodărești, situate la adresa str. Tudor Vladimirescu nr.18;

Nr.9110 – închirierea pășunii comunei Bod prin atribuire directă pentru un număr de 13 crescători de animale și prelungirea duratei contractelor de închiriere a pășunii comunale aflate în valabilitate ;

Nr.9327 – aprobarea și însușirea documentației cadastrale întocmite de SC OLDO SURVEY SRL, în vederea înscrierii în Cartea Funciară și atestarea la domeniul public al Comunei Bod a unor imobile, categoria de folosință drum: DE 467 în suprafață de 3.385 mp și DE 467/1 în suprafață de 1.328 mp;