2022_200-153_hcl

HCL: 200 - 101

hcl 216

hcl 215

hcl 214

hcl 213

privind DAREA în EXPLOATARE a O.I.  FINALIZAT „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în Comuna Bod – Județul Brașov”

asigurarea finanțării de la bugetul local pt. categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pt O.I. „Construire, extindere, reabilitare și modernizare
rețea canalizare în comuna Bod …”

actualizarea indicatorilor teh-ec pt. O.I. „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod

aprobarea și însușirea Contractului nr. 26959/ 23.08.2022 privind delegarea gestiunii serviciului public  de salubrizare în Comuna Bod …

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

aprobarea alocării sumei de 25.000 lei pentru organizarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilelor înscrise in
CF.103897, CF.107635…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 103118, CF. 103168

încetarea aplicabilității HCL nr.141/28.07.2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale a imobilelor înscrise în  …

privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra unor imobile
situate în comuna Bod

privind aprobare modificării contractului de servicii nr.55/10.09.2021 încheiat între CS BRENNDORF și SC STUDENT CONSULT SRL 

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 107547, CF. 107559,   …

privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris in CF
108051, cad 108051

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 107640 …

privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris in CF 107597, cad. 107597

privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe „Înălțarea Domnului” și Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul …

aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018…

modificarea HCL 126/ 23.06.2022 privind corecția valorii de inventar a activelor fixe rezultate din O.I. „Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Bod, Comuna Bod, …”

însușirea și aprobarea documentației teh-ec și aprobare indicatori teh-ec (etapa P.T.) pt O.I. „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod …” 

aprobarea indicatorilor tehn-ec (etapa S.F.) pt O.I. „Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”

însușirea și aprobarea documentației teh-ec (etapa S.F) pt O.I. „Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”

aprobarea ind. teh-ec (etapa S.F.) pt O.I. „Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete …