• 2022_200-153_hcl

HCL: 200 - 101

hcl 236

hcl 235

hcl 234

hcl 233

hcl 232

hcl 231

hcl 230

hcl 229

– aprobarea transformării postului contractual de execuție, vacant, de Inspector de specialitate, clasa I,
treaptă profesională debutant …

– aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a imobilelor situate în
sat Colonia Bod …

– desemnarea reprezentantului comunei Bod în Consiliului de coordonare al asociației Unităților Administrativ Teritoriale, Municipiul Codlea …

– aprobarea si insusirea documentatiilor cadastrale intocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, in vederea inscrierii in Cartea Funciara si in Inventarul …

– aprobarea transformării postului contractual de execuție, vacant, de muncitor necalificat, treaptă
profesională I …

– aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III, al anului 2022…

– aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile …

– participarea comunei Bod la implementarea proiectului din Investiția I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”

– rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022 …

– aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilelor înscrise în …

– revocarea HCL 206/03.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și …

aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în CF nr.108122, CF nr.108118, CF nr.108119,,…

darea în folosință gratuită a unui utilaj – Autospecială stins incendii IVECO EUROCARGO ML180E25K EVI_E – S180, către Inspectoratul pentru …

aprobarea alocării sumei de 10.000 lei pentru organizarea unui eveniment cultural în data de 2 Decembrie 2022 

 aprobarea alocării sumei de 25000 lei necesari achiziționării pachetelor destinate școlarilor și preșcolarilor Comunei Bod …

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1395 din 27.10.2022, aprobarea preluării și …

 aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ Teritorială Bod privind participarea …

aprobarea acordului UAT comuna Bod pentru obiectivul de investiție „Piste de biciclete și perdele forestiere de protecție în județul Brașov, tronsonul Brasov-Sânpetru- Bod- Hărman

completarea preambulului HCL 169/08.09.2022 privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei pentru organizarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

aprobarea transformării postului contractual de execuție, vacant, Inspector de specialitate, treaptă profesională IA, ,…

preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui utilaj – Excavator VOLVO EWR150E – OI, „Dotarea compartimentului Situații de Urgență, , cu un utilaj pentru activități de intervenție – excavator

 aprobarea Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru terenurile intravilane situate în Colonia Bod,…

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

aprobarea Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. – CONSTRUIRE COMPLEX AGROTURISTIC ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, inițiator S.C Green Land Resort S.R.L

modificarea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

privind respingerea solicitării de avizare a documentației referitoare la imobilele afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov- Sighișoara, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronson de cale ferată Brașov-Apața”, situat pe raza comunei Bod, județul Brașov, LOTUL 1, în vederea realizării pasajului rutier superior stația Bod km 182+913,85

privind aprobarea trecerii în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.102137, cad. 102137 Comuna Bod

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini …

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini …

privind aprobarea contractului de prestări servicii medicale pentru evenimente sportive, încheiat între CS BRENNDORF și MEDO S.R.L.

privind atribuirea de denumire unei străzi aflate în domeniul public al Comunei Bod

privind modificarea Art.2 la Hotărârea nr.188/03.10.2022 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

privind aprobarea trecerii în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.102087, cad. 102087 Comuna Bod

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.2126 din 15.09.2022, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Primăriei Comunei Bod, a imobilului teren în suprafață de 3450 mp

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1755 din 23.09.2022, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Primăriei Comunei Bod, a imobilelor terenuri cu destinație zona verde

privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local Bod, pt. amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu turism, juridică și de disciplină

privind modificarea componenței membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf

aprobarea documentației pt. procedura de atribuire […]  pentru realizare branșamente electrice pt. O.I. „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II” – Lotul 1

privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al …

privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

privind modificarea HCL nr.86/27.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și al statului de salarii pentru „Clubul Sportiv Brenndorf”

privind modificarea HCL 169/08.09.2022 privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei pentru organizarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.108243, cu destinație drum

privind modificarea HCL nr.147/28.07.20222 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilelor identificate prin DE 692, DE 697 ȘI DE 700 Bod

privind însușirea și aprobarea documentației teh.-ec. (etapa S.F) pt O.I. „Realizareconstruire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov”

privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.980 din 04.08.2022, aprobarea preluării …

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale Bod…

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod pentru anul școlar 2022-2023

privind alegerea Viceprimarului Comunei Bod

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului domnului Viceprimar Bogdan-Florian PLEȘEA, precum și vacantarea funcției de Viceprimar al comunei Bod

privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă, de Consilier Achiziții Publice, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Achiziții  …

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei ENACHE MIRELA, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul …

privind DAREA în EXPLOATARE a O.I.  FINALIZAT„Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în Comuna Bod – Județul Brașov”
asigurarea finanțării de la bugetul local pt. categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pt O.I. „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod …”

actualizarea indicatorilor teh-ec pt. O.I. „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod

aprobarea și însușirea Contractului nr. 26959/ 23.08.2022 privind delegarea gestiunii serviciului public  de salubrizare în Comuna Bod …

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022

aprobarea alocării sumei de 25.000 lei pentru organizarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilelor înscrise in
CF.103897, CF.107635…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 103118, CF. 103168

încetarea aplicabilității HCL nr.141/28.07.2022 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale a imobilelor înscrise în  …

privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra unor imobile
situate în comuna Bod

privind aprobare modificării contractului de servicii nr.55/10.09.2021 încheiat între CS BRENNDORF și SC STUDENT CONSULT SRL 

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 107547, CF. 107559,   …

privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris in CF
108051, cad 108051

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 107640 …

privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris in CF 107597, cad. 107597

privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe „Înălțarea Domnului” și Sf. Cuv. Porfirie Cavsocalivitul …

aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018…

modificarea HCL 126/ 23.06.2022 privind corecția valorii de inventar a activelor fixe rezultate din O.I. „Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Bod, Comuna Bod, …”
însușirea și aprobarea documentației teh-ec și aprobare indicatori teh-ec (etapa P.T.) pt O.I. „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod …”
aprobarea indicatorilor tehn-ec (etapa S.F.) pt O.I. „Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”
însușirea și aprobarea documentației teh-ec (etapa S.F) pt O.I. „Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”
aprobarea ind. teh-ec (etapa S.F.) pt O.I.„Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete …