• 2023_100-53_hcl

HCL: 100 - 1

aprobarea Regulamentului Propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții precum și a dispozițiilor emise de primarul Bod …

aprobarea Regulamentului privind procedura de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată și proprietatea publică a comunei Bod, județul Brașov

aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a comunei Bod, județul Brașov

aprobarea Regulamentului privind înregistrarea vehiculelor pentru care, potrivit legii, nu există obligativitatea înmatriculării

aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program de funcționare și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale…

aprobarea Regulamentului privind testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și ale personalului contractual de execuție din cadrul…

achiziționarea a 100 de ore consultanta juridica pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei
Bod

aprobarea participării la licitație în vederea cumpărării unui imobil-teren înscris în CF nr. 101624, top 10815 / 1 /1 / 5  în suprafață de 6.204 mp situat în Bod…

aprobarea Studiului de oportunitate – etapa a V-a de extindere – a serviciului public de transport persoane prin curse regulate în U.A.T. membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă…

însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF 104689 cad.104689 în suprafață de 367 mp

însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa PTh.) și actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.Th.) pentru obiectivul de investiții „Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală…

 însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 105915 Bod str. Tudor Vladimirescu nr. 18…

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.431 din 13.04.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod …

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.2194 din 20.04 rectificată prin Încheierea de rectificare nr.43 din 21.04.2023…

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023

modificarea ANEXEI la HCL nr.80/25.05.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți…

aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă, de Consilier, clasa I, grad profesional
debutant, Compartimentul Urbanism, în funcția publică de nivel superior,…

aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă, de Consilier, clasa I, grad profesional
superior, gradația de vechime în muncă 5,…

hcl 82

aprobarea participării UAT COMUNA BOD la apelul de proiecte cu titlul „Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI: Politici pentru noua generație. Componenta C15…

modificarea ANEXEI la HCL nr.57/24.04.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți

aprobarea documentației de licitație pentru atribuire contract de achiziție publică, O.I. „Dotare cu microbuz transport copii Comuna Bod” și „Dotare cu microbuz transport elevi

însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire „Amenajare bază sportivă sat
Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“, …

însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire “Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”, prin procedura simplificată de licitație

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul I, al anului 2023

însușirea Hotărârii nr. 81/26.04.2023 a Agenției de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din
Județul Brașov și aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare…

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2706/60000 părți din terenul înscris în CF nr.100488, cad. 100488, …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2706/60000 părți din terenul înscris în CF nr.100488, cad. 100488…

însușirea documentațiilor cadastrale întocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, în vederea înscrierii în Cartea Funciara și în Inventarul domeniului public al Comunei Bod …

însușirea și aprobarea documentației de licitație pentru procedura de atribuire contract de achiziție publică, O.I. „Dotare cu utilaj autogreder Comuna Bod” …

aprobarea documentației teh-ec și a indicatorilor teh-ec (etapa P.T.) pt. O.I. „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod –  etapa II” – Lotul 3…

aprobarea documentației teh-ec. și a indicatorilor teh-ec. (etapa P.T.) pentru O.I. „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – etapa II…

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod –  etapa II

 însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.T.) pentru O.I. „Amenajare terenuri de sport  …

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “„Amenajare baza sportive sat Colonia Bod, comuna Bod,

 includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă și racord canalizare” în domeniul public al comunei Bod, precum și darea …

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023

însușirea valorii taxei de depozitare aferente Contractului nr. 26959/23.08.2022 privind delegarea de gestiune a serviciului public …

închirierea pășunii comunale în suprafață de 6,204 ha a comunei Bod prin atribuire directă pentru Întreprinderea individuală …

actualizare ROI, ROF, CC.

modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate …

modificarea ANEXEI la HCL nr.38/23.03.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul de carburanți  …

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.200 din 10.03.2023, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Comunei Bod…

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize …

privind însușirea și aprobarea Raportului privind analiza modului de stabilire, înregistrare, urmărire și…

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” …