• 2024_52-1_hcl

HCL: 52 - 1

acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bod în Adunarea Generală din data de 25.04.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei…

însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF 108049, cad.108049 în suprafață de 2 mp și a imobilului …

însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris in CF 104761, top 948/b/19-teren de sport, în suprafață de 11.510 mp

însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.24036/29.03.2024 pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.106440, cad.106440, în suprafață de 24 mp, proprietar Comuna Bod, …

însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire “Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie”, prin procedura simplificată de licitație…

însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.T.) pt. O.I. “Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie” …

modificarea Hotărârii de Consiliu Local Bod nr. 32/24.02.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă…

aprobarea și însușirea documentației cadastrale întocmite de SC OLDO SURVEY SRL, în vederea înscrierii în Cartea Funciară și atestarea la domeniul public al Comunei Bod a unor imobile…

închirierea pășunii comunei Bod prin atribuire directă pentru un număr de 13 crescători de animale și prelungirea duratei contractelor de închiriere a pășunii comunale aflate în valabilitate…

aprobarea Procesului-verbal de propunere scoatere din evidențele contabile și a Proceselor-verbale de propunere casare mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul Comunei Bod…

privind darea în folosință gratuită a unor mijloace fixe și obiecte de inventar către Școala Gimnazială Bod – „Dotare cu mobilier și echipamente digitale Școala Gimnazială Bod, Județul Brașov”,O.I. finanțat PNRR…

însușirea și aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini  …

însușirea și aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru corpurile de clădire C1…

însușirea și aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, vânzarea prin licitație publică și a caietului de sarcini pentru terenul intravilan …

transferul fără plată a unor active fixe și obiecte de inventar către Școala Gimnazială Bod

aprobarea Regulamentului pentru activitățile specifice privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate al Comunei Bod …

aprobarea revocării HCL nr.157/04.12.2023 privind însușirea și aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului intravilan situat în sat Bod, …

aprobarea revocării HCL nr.155/04.12.2023 privind însușirea și aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea directă a corpurilor de clădire C1-casă și …

aprobarea revocării HCL nr.156/04.12.2023 privind însușirea și aprobarea Raportului de evaluare și
vânzarea directă a corpului 2-clădire situat în sat Bod…

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2023…

îndreptarea erorii materiale de la art.3, alin.(2) din HCL nr.6/18.01.2024 privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3901 din 07.12.2023, …

aprobarea asocierii Comunei Bod cu localitățile Rupea, ,Zărnești, Feldioara, Râșnov, Codlea, Săcele, Ghimbav, Hălchiu, Sânpetru, Cristian și Bran în cadrul Asociației „Direcția pentruMonitorizare și Protecția Animalelor”

aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Bod în anul 2024 

includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa”
în domeniul public…

asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru …

d modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/01.02.2024 privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2024, prin completarea și …

actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod…

modificarea HCL nr.14/18.01.2024 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2024 …

însușirea și aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini și concesionarea prin licitație publică a următoarelor imobile proprietate privată a…

desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a
Școlii Gimnaziale Bod, pentru anul școlar 2023-2024…

aprobarea demersului de finanțare în „Programul multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților …

aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență din bugetul local pentru situațiilor
deosebite

aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială…

aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2024 

aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reședință și
localitatea unde se află locul de muncă, pentru funcționarii publici şi personalul contractual…

desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe anul 2023 ale Secretarului General al comunei Bod…

însușirea și aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini și concesionarea prin licitație publică a următoarelor imobile proprietate privată…

transferul autoturismului DACIA DUSTER cu număr înmatriculare BV 16 GKY de la Autorități publice și acțiuni externe la Comp. Gospodărire Comunală, …

aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2024 …

darea în folosință gratuită a unui autovehicul – Microbuz 19+1+1 locuri VW CRAFTER către Școala Gimnazială Bod

aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2024  de către Ocolului  Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea 

aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) și a indicatorilor tehnico-economici (etapa P.T.) pentru O.I. : „Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Bod, județul Brașov – etapa I

aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2023, în anul 2024

aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului conform Legii nr.196/2016, în anul 2024

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în sem. II, perioada 01.07.2023-31.12.2023 și propunerea emiterii unui HCL referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți … 

aprobarea revocării dreptului de administrare operativă a Comunei Bod, însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului …

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3901 din 07.12.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei  …

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF 103944, cad.103944, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 10.192 mp, și transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe …

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF 106695, cad.106695, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 386 mp,…

transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Înălțarea Domnului” și „Sf. Cuv. Kavsokalivitul” din sat Colonia Bod, str. Fabricii FN, jud. Brașov a imobilului înscris în CF 106862, cad.106862, categoria de folosință curți construcții,  693 mp..

aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2024-2025…

însușirea Dispoziției nr. 2 din 08.01.2024 a Primarului comunei Bod privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare