• 2020_152-101_hcl

HCL: 152 - 101

aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.104722; CF nr.105041; CF nr.105042; CF nr.105877.

validarea mandatului de consilier local al domnului LŐRINCZ LÓRÁND-LEVENTE.

modificarea componenței Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai Comunei Bod.

aprobarea modificării contractului de prestări servicii nr.14978/14.08.2018 a coregrafului ansamblului  …

modificarea HCL nr.213/19.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele și alte taxe asimilate acestora, precum …

aprobarea Regulamentului de funcționare a activităților de comerț…

aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilului înscris în CF nr.106680.

aprobarea indicatorilor tehnico-economici (S.F.) pt. […] MONITORIZARE VIDEO …

însușirea și aprobarea documentației teh.-ec.(S.F.) pt. obiectivul […] MONITORIZARE VIDEO …

privind certificarea amplasamentului comun obiectivelor de investiții în sat Colonia Bod și a folosirii documentațiilor …

certificarea amplasamentului comun obiectivelor de investiții în sat Bod și a folosirii documentațiilor de Studiu Geotehnic și Ridicare topografică …

emiterea unui acord de amplasare a unui post transformare și cablu de alimentare stația de pompare SPAU 04 Bod pe terenul …

aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul …

aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod.

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020.

completarea și modificarea HCL nr.166/18.12.2020 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe …

aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.18052/01.11.2018, pentru imobilul situat în comuna Bod, str.Nouă, nr.227.

rectificarea anexei la HCL nr.201/28.11.2019 privind acceptarea unor donații de renunțare la dreptul de proprietate …

aprobarea transformării funcției publice ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Resurse Umane, …

privind aprobarea unui schimb de terenuri între un teren proprietatea privată a comunei Bod și un teren proprietatea privată a lui …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1005/09.07.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unui teren intravilan, …

aprobarea unui schimb de terenuri între un teren proprietatea privată a comunei Bod și un teren proprietatea privată a lui Urziceanu Alexandru –…

însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1004/07.07.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unui teren intravilan, …

împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006 cu privire la …

aprobarea încetării aplicabilității HCL nr.18/28.06.2004 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren in suprafața de 43,50 mp.

[…] Nota Conceptuală și a Tema de Proiectare pentru  „[…] CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL

acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Sf. Nicolae din satul Bod.

aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Parohia Ortodoxă Bod-Colonie a terenului înscris în …

constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Elisabeta Gabriela NAGY , precum și vacantarea …

constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Szilamer DEAK, precum și vacantarea locului …

aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Bod din data de 06.07.2020

aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Bod din data de 18.06.2020

aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Bod din data de 09.06.2020

aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.102818, CF nr.104646, CF nr.104647, CF nr.106385, CF nr.106526, CF nr.106536.

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.106697 și CF nr.106753.

aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.106757 și CF nr.106759.

intabularea în Cartea Funciară a imobilului – teren situat în Comuna Bod (lunca pășunii – zona …

aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii din … 

aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în CFnr. 106695

aprobarea încetării aplicabilității HCL nr.48/2007 privind modificarea hotărârii nr.42/18.11.2007 a …

împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 24/22.02.2008 cu privire la …

 

privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.102585 și CF nr.106485.

însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarbă …

aprobarea unui schimb de terenuri între terenuri proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Dobrin Maria …

aprobarea unui schimb de terenuri între un teren proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Bălos Cristian și …

aprobarea unui schimb de terenuri între terenurile proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Magyari Levente Albert

aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenul proprietatea privată a lui Fîntînariu Gheorghe …

aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Lazăr Attila și  …

 

aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea privată a comunei Bod și terenuri proprietatea privată a lui Nagy Tibor și …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1002/09.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri intravilane, …

însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr. 1003/08.06.2020, întocmit de Cont Consulting Valuation SRL, a unor terenuri intravilane, …

însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire garaj pentru utilaje”.